Психология профессионального общения

Українська Академія Зовнішньої Торгівлі

Контрольна робота

з дисципліни “Міжнародний стратегічний менеджмент”

Виконала: студентка 1 курсу,

4 групи ММЗ 004

Єрьоменко Алла Іванівна.

Адреса: 04071 м. Київ,

вул. Межигірська 3, кв.27

Київ 2001

Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Будь-яке підприємство перебуває і функціонує у середовищі. Ана­ліз середовища є початковим етапом формування стратегії діяль­ності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визна­чення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передба­чає вивчення і дослідження трьох його складових:

 • макросередовища;
 • мікросередовища;
 • внутрішнього середовища.

Мікросередовище — учасники ринку, які безпосередньо контакту­ють з підприємством і впливають на нього. Це насамперед спожи­вачі, постачальники, конкуренти, посередники. Внутрішнє середовище — сукупність факторів, що визначають процеси діяльності підприємства. Це виробництво, маркетинг, фі­нанси, персонал тощо.

Макросередовище складається з елементів, які прямо не пов’язані з підприємством, але впливають на формування загальної атмосфе­ри бізнесу. Розрізняють такі основні компоненти макросередовища: політичні, економічні, природні, соціальні, технологічні та деякі науковці визначають ще такий фактор як випадок. Усі сучасні автори розрізняють:

 • зовнішнє середовище (або середовище непрямого впливу);
 • проміжне або безпосереднє середовище;
 • внутрішнє середовище організації.

Контрольна робота 1

Макросередовище

Уряд Економіка

Контрольна робота 2

Мікросередовище

Акціонери Постачальники

Контрольна робота 3

Контрольна робота 4 Профспілки Покупці

Контрольна робота 5

Підприємство

Кредитори Конкуренти

Природні фактори Випадок Науково-технічний прогрес

Соціально-демографічне середовище

Рис.1 Оточення бізнесу

Зовнішнє середовище

Проміжне середовище

28 стр., 13832 слов

Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

... -психологічний клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену надаються оптимальні умови для реалізації його здібностей і схильностей. Таким чином, наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з показників його ...

Внутрішнє середовище організації

Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідкам. Задача стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із зовнішнім середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну уяву про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організація. При цьому зовнішнє оточення вивчається стратегічним управлінням, у першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і шляхів їх досягнення.

Аналіз макросередовища організації.

Макрооточення створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі. У більшості випадків макрооточення не має специфічного характеру, безпосередньо до окремої взятої організації, хоча ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна, що пов’язано з відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціалом організацій.

Як зазначалося, підприємство — це відкрита система, і його розвиток залежить від зовнішнього середовища.

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів культурного середовища.

Фактори зовнішнього середовища

Економічні

макрооточення

Для стратегічного управління при вивченні перерахованих показників і чинників становлять інтерес не значення показників як такі, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу це дає. Також у сферу інтересів стратегічного управління входить і розкриття потенційних загроз для фірми, що зведені в окремі складові економічної компоненти. Дуже часто буває так, що можливості і загрози дуже пов’язані. Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження витрат. Але, з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості праці.

Аналіз економічної компоненти ні в якому разі не повинно зводитися до аналізу окремих її складових. Він повинен бути спрямований на комплексну оцінку її стану. У першу чергу, це фіксація рівня ризику, ступінь конкуренції і рівень ділової привабливості.

Політичні

Політична складова макрооточення

Соціально-демографічні фактори

соціальної компоненти

Технологічні

Прогрес науки і техніки несе в собі величезні можливості і не менше величезні загрози для фірм. Багато організацій не в змозі побачити нові перспективи, що відкриваються, тому що технічний потенціал для здійснення корінних змін переважно створюється за межами галузі, у якій вони функціонують. Запізнившись із модернізацією, вони втрачають свою частку ринку, що може привести до вкрай негативним наслідкам.

14 стр., 6588 слов

Педагогіка як наука

... правила, які регулюють виховну діяльність. Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, ... фахівців середньої ланки для різних галузей народного господарства); педагогіка вищої школи (навчально-виховний ... організації виховного процесу); теорія управління навчально-виховним процесом (школознавство -- система управління школою і діяльність органів освіти). Вікова педагогіка. ...

Географічні

правове

правового регулювання, що

При вивченні правової компоненти макрооточення стратегічне управління цікавить ступінь правової захищеності, динамізм правового середовища, рівень суспільного контролю за діяльністю правової системи суспільства.

Загальний стан зовнішнього середовища може бути визначений за допомогою такої групи показників (чинників):

Стан економіки та ринків (економічні фактори)

¨ характер економіки та економічних процесів (у тому числі інфляція або дефляція);

 • ¨ система оподаткування та якість економічного законодавства;
 • ¨ масштаби економічної підтримки окремих галузей (підприємств);
 • ¨ загальна кон’юнктура національного ринку;
 • ¨ розміри та темпи зростання чи зменшення ринку;
 • ¨ розміри та темпи зростання сегментів відповідно до інтересів фірми;
 • ¨ стан фондового ринку;
 • ¨ інвестиційні процеси;
 • ¨ ставки банківського проценту;
 • ¨ система ціноутворення та рівень централізовано регульованих цін;
 • ¨ вартість землі.

  2.

Діяльність уряду (політико-інституційні фактори).

¨ державна політика приватизації;

 • ¨ державний контроль і регулювання діяльності підприємств;
 • ¨ рівень протекціонізму;
 • ¨ міждержавні угоди з іншими урядами;
 • ¨ рішення уряду щодо підтримки окремих галузей;
 • ¨ вимоги забезпечення рівня зайнятості;
 • ¨ рівень корупції державних структур;
 • ¨ рівень економічної свободи держави.

3. Структурні тенденції

¨ структура галузей національної економіки

¨ виникнення нових галузей

¨ згортання діяльності застарілих галузей

4. Науково-технічні тенденції

¨ технологічні прориви

¨ скорочення або продовження »життєвого циклу технологій

¨ питома вага наукоємких виробництв і продукції

¨ вимоги до науково-технічного рівня виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність

¨ вимоги до кваліфікації кадрів високотехнологічного виробництва

¨ вимоги до науково-технічного рівня конкурентноспроможної продукції

5.Природно-економічна складова

¨ природно-економічні умови

¨ територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів

¨ розміщення великих промислових і сільськогосподарських центрів

¨ законодавство з економічних питань

¨ стан екологічного середовища та його вплив на виробництво.

6. Тенденції ресурсного забезпечення

¨ структура і наявність національних ресурсів

¨ імпорт/ експорт

¨ рівень дефіцитності ресурсів, що споживаються наявними підприємствами.

¨ доступність ресурсів (ціни та витрати на перевезення).

7. Демографічні тенденції

¨ кількість потенційних споживачів( структура населення, зміни в групах та в їх доходах)

¨ наявна та потенційна кількість робочої сили

5 стр., 2413 слов

Військова психологія і психотерапія

... психічному. Переважаючий інтерес до однієї сторони неминуче тягне затемнення інший. Психологія радянського періоду (в т.ч. військова) не без гордості може бути визначена переважно психологією творця, перетворювача, ... різноманітні військово-психологічні проблеми. В кінці 80-х років проголошені в країні зміни привнесли в психологію практичний інтерес до світового психологічного знання і реальним ...

¨ кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість робочої сили)

Соціально — культурна складова

¨ сприяння / недовіра до приватного бізнесу

¨ відносини підприємства — громадські організації

¨ ставлення до іноземців

¨ профспілкова активність

9. Міжнародне середовище

¨ структура господарства країни

¨ характер розподілу доходів

¨ середній рівень заробітної плати

¨ вартість транспортних послуг

¨ інфляція та ставка банківського процента

¨ обмінний курс валюти відносно країни-партнера

¨ рівень ВНП

¨ -рівень податків.

При побудові системи факторів для аналізу зовнішнього середовища потрібно враховувати такі властивості:

взаємозв’язок

складність системи

динамічність і рухомість

невизначеність інформації про середовище

Підхід до вивчення компонент

Вивчаючи різні компоненти макрооточення, дуже важливо завжди мати на увазі наступні два моменти. По-перше — це те, що всі компоненти макрооточення сильно впливають один на одного. Зміни в одній із компонент обов’язково приводять до того, що відбуваються зміни в інших компонентах макрооточення. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не окремо, а системно, із спостереженням не тільки власне за змінами в окремій компоненті, але і з з’ясуванням того, як ці зміни позначаться на інших компонентах макрооточення.

По-друге — це те, що ступінь впливу окремих компонент макрооточення на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу залежить від розміру організації, її галузевої спрямованості, територіального розташування і т.п. Вважаються, що великі організації мають більшу залежність від макрооточення, ніж дрібні.

Система спостереження за зовнішнім середовищем

спеціальна система спостереження за зовнішнім середовищем.

аналіз матеріалів, опублікованих у періодичній преса, книгах, інших інформаційних виданнях;

участь у професійних конференціях;

аналіз досвіду діяльності організації;

вивчення думки співробітників організації;

проведення зборів обговорень усередині організації.

У зв’язку з переходом України до ринкових відносин, макросередовище для організацій різко змінилося. Тому воно має свої особливості на відміну від інших країн, де ці відносини розвиваються протягом багатьох десятиліть і тут навчилися протистояти впливам факторів макросередовища.

Особливості зовнішнього середовища полягають у їх складності і рухливості, сюди також можна включити їх невизначеність. Дуже велику кількість факторів приходиться враховувати менеджерам при плануванні факторів макросередовища. Насамперед можна виділити декілька факторів макросередовища, що заважають ефективної діяльності підприємств такі як: високі податки, урядове регулювання і бюрократія, труднощі в пошуках джерел фінансування і підбір професійних працівників.

Податкове законодавство і взагалі законодавство у нас в Україні настільки не ідеально, що організації не можуть реагувати як слід на його зміни. Закони в Україні змінюються ледве не щотижня.

26 стр., 12596 слов

Примусові заходи медичного характеру

... суду. Щоб попередити ці небезпечні дії застосовуються примусові заходи медичного характеру. Примусові заходи медичного характеру, Застосовуються такі примусові заходи медичного характеру: а) поміщення в психіатричну лікарню з звичайним ... примусові заходи медичного характеру, суд не має права зазначати в ухвалі назву конкретної психіатричної лікарні, в якій має проводитися лікування, а також ...

Штат бюрократичного апарату України настільки зріс, що деякі люди не можуть відкрити свою справу на протязі року, а організації повинні звітувати не перед одним, а декількома чиновниками. І останнім часом все більше виявляється корупція в органах державної влади.

особливо політична криза

І особливо важливою проблемою є брак професійних працівників, особливо менеджерів зараз в Україні одиниці менеджерів-професіоналів. Це пояснюється тим, що в зв’язку з переходом від планової економіки до ринкових відносин, не було спеціально підготовлених людей, які б могли керувати в умовах ринкової економіки. Тільки зараз, розуміючи цю проблему, здійснюють підготовку професіоналів-керівників.

Але не тільки вітчизняні організації зіштовхуються з цими факторами, але і закордонні підприємці теж відчувають вищезазначені труднощі, якщо намагаються почати свою діяльність на території Україні. Також для них це ще більші труднощі, тому що такі перешкоди не існують в їхній державі і їм бракує досвіду для швидкого їх вирішення (наприклад, найбільш впливовим аргументом у відносинах з бюрократією в Україні є хабар).

Також вони зштовхуються з такими факторами як ненадійність ділових партнерів і постачальників, неналежне банківське обслуговування, злочинність в сфері бізнесу, етичні проблеми. Вони також повинні бути готові до того, що їхні українські співробітники можуть надавати меншого значення проблемам, що часто є важливими з погляду іноземних колег, таким, як управління персоналом, реклама, підвищення кваліфікації працівників, а також їхнє навчання.

Усі фактори макросередовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна одного з факторів обов’язково приводить до того, що відбувається зміна інших факторів. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не відокремлено, а системно з відстеженням не тільки власне зміни одного фактора, але і з умовою того, як його зміна позначаться на інших факторах.

Також ступінь впливу окремих факторів на різні організації різна. Зокрема, ступінь впливу виявляється по різному в залежності від розміру організації і галузей в яких вони працюють . Крім цього, організація повинна скласти список тих зовнішніх факторів які є потенційними погрозами для організації і розробляти захист проти них, а також план дій на випадок коли ця погроза відбудеться. Також необхідно мати список тих зовнішніх факторів, зміни в який можуть відкрити додаткові можливості для організації і шляхи їх використання.

Для того щоб організація могла результативно вивчати стан макро факторів, повинна бути створена спеціальна система відстеження макросередовища не знаючи і не вивчаючи яке організація не зможе існувати. Однак організація не повинна “плисти” в макросередовищі як човен, що не має керма, весел і вітрила, а повинна вивчати його, щоб забезпечити собі успішне просування до своїх цілей.

Українські підприємства занадто часто слідують методу «проб і помилок», у зв’язку з чим особливого значення набуває співробітництво з іноземними партнерами.

17 стр., 8127 слов

Стратегическое управление (11)

... организации выжить в долгосрочной перспективе, достигнув своих целей. Объектами стратегического управления являются организации, стратегические бизнес-единицы и функциональные области организации. Объектом стратегического управления является: проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями ...

Список використаної літератури

1. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Прогресс, 1987.

2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 1998.- 351с.

3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 1998.- 296с.

4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999.- 288с.

5. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4.-М.: «ИНФРА», 1999.- 344с.