Військова психологія і психотерапія

Військова психологія і психотерапія

Військова психологія — галузь вітчизняної психології, багато в чому закономірно відображає як її стан, розвиток, особливості, так і реальні потреби військової практики.

Перша пов’язана з тим, що під час її післявоєнного відродження як теорії та практичної діяльності у зв’язку з проблемами «психічного» в Збройних Силах пройшло більше півстоліття. Патріархи військової психології Барабанщиків А.В., Дьяченко М.І., Луків Г.Д., Платонов К.К., Феденко Н.Ф. та ін, що задали тон її розвитку, були послідовними представниками вітчизняних психологічних шкіл. Всі ці роки військові психологи черпали свої підходи виключно з вітчизняних теорій під відповідні ідеологічні установки. У силу нечисленності свого складу, специфічності психологічної підготовленості і розв’язуваних професійних завдань, самостійної наукової школи у військовій психології не склалося, але сформувалася висока сприйнятливість до різних інновацій, що дозволяє конструктивно пояснювати і розглядати різноманітні військово-психологічні проблеми.

В кінці 80-х років проголошені в країні зміни привнесли в психологію практичний інтерес до світового психологічного знання і реальним потребам людини. Були відкриті відомі у світі істини: людина двоїстий за природою, призначенню, життя. У ньому завжди є і світле і темне, він і діяч, і нужденний. У цьому первоідеі релігій, вірувань, багатьох філософіскіх, психологічних та інших вишукувань. Психологія Життя являє нам дозвіл одвічного питання про співвідношення сторін психічного і в психічному. Переважаючий інтерес до однієї сторони неминуче тягне затемнення інший. Психологія радянського періоду (в т.ч. військова) не без гордості може бути визначена переважно психологією творця, перетворювача, діяча. Духовні та зарубіжні психологічні школи підвели до розуміння, що чим більше душевних і психічних сил вимагає діяльність, тим менше їх залишається на «не діяльність» (інші діяльності); тим вище може бути незадоволеність, неузгодженість людини, нижче його цілісність; тим більше він стає «нужденним». У зв’язку з цим психологічна теорія і практика (психотехніка) може бути підрозділена на 3 групи підходів:

1. Обслуговуючі професійно-діяльнісної бік людської активності.

2. Орієнтовані на психологічну допомогу нужденному.

3. Інтегральні.

Таким чином, зміни в культурному житті суспільства повернули вітчизняну (і військову) психологію до двох останніх груп підходів, представленим переважно зарубіжними теоріями (психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, гештальтпсихології, психосинтез, трансперсональна психологія, біхевіоріальная психологія, психологія свідомості У.Джеймса, Цигун, психологія буддизму, суфізм та ін) і нетрадиційними вітчизняними (вчення Е.Блаватской, агні-йога Реріхів, християнська психологія, різні психотехніки цілительства: Д. Давіташвілі, Х.Аліева, Н.Ситіна і т.д.).

5 стр., 2051 слов

Реферат система юридичної психології

... й систему юридичної психології; виконати контрольне тестування з даної дисципліни. 1. Юридична психологія - галузь психологічної науки Психологія - ... підвищує ефективність юридичної діяльності, сприяє її гуманізації. Вивчення юридичної психології значною мірою не може відсутністю науково- ... виділення такий науки, як юридична психологія, яка більше ланцюгом між психологічної та правової науками, ...

Друге об’єктивно підкріплює ці тенденції. Соціально-політичні процеси останніх років болісно зачепили більшість громадян країни, призвели до деформації їх цінностей та ідеалів, загострення рис характеру, підвищеної нервозності, зниження адаптивних можливостей психіки і організму. У Збройних Силах це посилюється падінням престижу служби, перевантаженням другорядними видами діяльності на тлі невисокої піклування про потреби військовослужбовців та членів їх сімей; постійним скороченням і неукомплектованістю армії; традиційними складнощами міжособистісної взаємодії в замкнутих групах; залученням військовослужбовців до виконання невластивих їм раніше функцій в районах соціальної напруженості, що характеризуються екстремальністю впливу на психіку і організм. У Збройних Силах країни, що стає на шлях гуманізації, закономірно виникла проблема психічного здоров’я людини в умовах військової служби. У такому аспекті вона позначається вперше.

У попередні роки військовослужбовець розглядався переважно як «діяч», покликаний безумовно усвідомлювати і самовіддано, колективістські виконувати поставлені завдання будь-якої складності. У разі виникнення труднощів пропонувалася система його підтримки посадовими особами, державними структурами, що дозволяла навіть при втраті або погіршенні здоров’я продовжувати життєдіяльність на рівні середніх стандартів, тобто цілком забезпечено. І ця система в основному спрацьовувала. Однак афганська війна оголила численні проблеми її ветеранів та їхніх близьких, в т.ч. менш або більш відстрочених, але невідворотних реакцій на стрес.

У другій половині 80-х років робилися спроби організувати для цієї категорії осіб та їй подібних комплексну соціальну та психологічну підтримку, в т.ч. за участю військових психологів (Анцупова А.Я., Абдурахманова Р.А., Захаріка С.В., Попова В.Є. та ін) Проведені тоді дослідження привідкрили сумні проблеми з різноманітними відстроченими психологічними реакціями у зіткнулися з дійсними труднощами і нестатками військової служби та їх близьких. Події наступних років на жаль не сприяли їх вирішенню.

Сучасні умови життя і служби, характер виконуваних завдань часто призводять осіб, причетних до військової служби, до великих психологічних труднощів на тлі невисоких можливостей їх вирішення. Реальна представленість сучасного військовослужбовця Росії істотно змінилася: він став не менш «діяльним», але істотно більш «нужденним», в т.ч. в спеціальної психологічної допомоги. Не меншою мірою «потребують» і багато інші причетні до військової служби: члени сімей військовослужбовців, пенсіонери і т.д. Оскільки в Збройних Силах складається структура соціально-психологічної роботи і є надія на те, що вона буде укомплектована професійно підготовленими військовими психологами, можна спрогнозувати надання спеціальної психологічної допомоги «нужденним» в якості одного з можливих напрямів їх діяльності при відповідній зацікавленості осіб, що формують соціальне замовлення для цих фахівців, і створенні умов для їх поглибленої (професійної) підготовки в цьому напрямку.

4 стр., 1980 слов

Психологічні властивості людини бжд

... ­достатність знань і досвіду) або фактори зовнішнього середовища. Отже, ті чи інші психологічні властивості людини (внутрішні фактори) впли­вають на її дії, вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності. ... — безумовні і умовні. *Безумовні рефлекси — це стереотипи поведінки, набуті людиною у постійних умовах зовнішнього середовища, які формувалися в про­цесі всієї попередньої історії розвитку і ...

Таким чином, з одного боку, є коло дійсних психологічних проблем з психічним здоров’ям людини в умовах військової служби, ніким професійно не вирішуване. З іншого, є численні теоретично обгрунтовані і практично апробовані психологічні засоби їх дозволу, поки що не знайшли належного відображення у військовій психології. З третього, є потенційний загін військових психологів, здатний опанувати цими засобами і організувати надання спеціальної психологічної допомоги «нужденним» в умовах військової служби.

Наявність об’єкта, суб’єкта і засобів професійної діяльності військових психологів дозволяє припустити можливість формування в рамках військової психології нової галузі — психотерапії в умовах військової діяльності як теорії і практики виявлення психогенно обумовлених психологічних проблем і труднощів особистісного зростання, розладів психічного здоров’я та їх подолання засобами професійної психологічної допомоги . Термін «психотерапія» багатозначний (психа — душа, терапія — лікування) і може бути інтерпретований як лікування, виправлення, гармонізація душі, відновлення її цілісності, набуття Самості. Це може бути досягнуто як традиційними — медичними, духовними, психологічними засобами, так і нетрадиційними. У світовій світської практиці визнаними є і медична, і психологічна психотерапія.

У вітчизняній практиці зустрічається необгрунтоване, на наш погляд, звуження останньої до рамок психокорекції.

Об’єктом психологічної психотерапії (для стислості надалі — психотерапії) є особи, які відчувають проблеми і труднощі особистісного зростання і розлади психічного здоров’я.

Психічне здоров’я в умовах військової служби — комплексне багаторівневе якість життєдіяльності, що виражає відповідність психофізичного стану і самопочуття, орієнтування та поведінки рівню розвитку, психофізичної втоми, виснаженості, готівкових адаптивно-компенсаторних можливостей психіки.

У дослідженнях людини — «діяча» у військовій психології ефективно використовується системно-ситуативний підхід, в рамках якого відбивається і проблематика людини «нужденного». Відповідно до нього, психологічна сутність життя, в якій професійна діяльність тільки один з її аспектів, полягає у прийнятті (виборі, входження) численних ситуацій життєдіяльності та їх більш-менш успішному вирішенні. Це тягне за собою витрачання енергетичних ресурсів психічного здоров’я і певні наслідки у вигляді потреби особистісного зростання, втоми, виснаженості, розлади.

Ситуація як психологічна одиниця аналізу діяльності та потреби людини, є інтегральна характеристика відповідності можливостей (у першому випадку — професійної підготовленості і готовності, в другому — психічного здоров’я) характером вирішуваних завдань у конкретних природно-кліматичних, часових і соціально-політичних, групових умовах. Відповідно, колишня тричленна структура ситуації може бути несуперечливо доповнені до пятіелементной (рис.1) з виділенням конструктивних і деструктивних зв’язків між ними:

12 стр., 5824 слов

Здоровый образ жизни — основа здоровья

... К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют ... по себе не побуждает к правильному поведению, знакомство с принципами здорового образа жизни помогает нам сделать правильный выбор. Профессиональные успехи, карьера человека моет ...

 • а) соціально-політичні, групові умови;
 • б) професійна підготовленість, готовність;
 • в) характер виконуваного завдання;
 • г) природно-кліматичні, тимчасові умови;

д) психічне здоров’я

Де: Військова психологія і психотерапія 1 конструктивні зв’язки

д Військова психологія і психотерапія 2 еструктівние зв’язку

Завдання

Військова психологія і психотерапія 3 Військова психологія і психотерапія 4Військова психологія і психотерапія 5Військова психологія і психотерапія 6

Професіоналізм

Середа

Результат

Результат 1

Результат 2 Результат 3Результат 4Результат 5

Соціум

Психічне здоров’я

Психічне здоров я 1

Рис.1 Психологічна структура ситуації.

У запропонованій схемі конструктивні зв’язки представляються наступними: соціально-політична обстановка, групова динаміка військового підрозділу забезпечує професійну підготовленість, в т.ч. психологічну готовність військовослужбовців; підготовленість і готовність у відповідній обстановці і динаміці забезпечують виконання поставлених завдань; професійне виконання завдань військової діяльності збирає, захищає середовище проживання; все в цілому зберігає і зміцнює психічне здоров’я; психічне здоров’я військовослужбовців забезпечує високу групову динаміку підрозділів і відповідний соціально-психологічний клімат і т.д. Деструктивні зв’язку виявляються в тому, що нездорова соціально-політична обстановка і групова динаміка негативно позначаються на виконанні завдань; виконання завдань особливо неефективне руйнує психічне здоров’я; погіршення психічного здоров’я знижує професійну підготовленість військовослужбовців …

Отже, чим нижче професіоналізм військовослужбовців, специфичнее розв’язувані ними завдання, неблагоприятнее соціально-політична обстановка, групова динаміка, екологічна обстановка, тим більше різноманітних труднощів з психічним здоров’ям. Хоча і при відносній оптимальності всіх елементів ситуації, сам характер військової діяльності в силу своєї складності, напруженості, стрессогенности зобов’язує приділяти спеціальне значення профілактиці та психотерапії психічного здоров’я, про що свідчить досвід передових зарубіжних армій, в яких ставка робиться не на кількісну перевагу, а на професіоналізм, самоцінність воїнів.

3 стр., 1490 слов

Здоровый образ жизни, критерии эффективности и его составляющие

... создают ᴨȇрегрузку всей сердечно-сосудистой системы. 2.Критерии эффективности использования здорового образа жизни. Здоровый образ жизни обладает широким позитивным спектром воздействия на различные ... потребностей личности. Заключение Итак, рассмотрев основные критерии здорового образа жизни можно подвести некоторый итог: здоровый образ жизни - это совокупность профилактических мер, направленных ...

Згідно розглянутої структурі та існуючим в психології підходам (Шведін Б.Я., Федотов А.Ю. та ін) доцільно виділяти групи суб’єктивної складності ситуацій та рівні психічного здоров’я (Братусь Б.С., Собчик Л.М. та ін) . У найпростішому варіанті (див. рис.2) це:

1. Клас ситуацій на духовний і життєвий сенс діяльності, чому відповідає духовний рівень психічного здоров’я;

2. Клас ситуацій особистісного віднесення до навколишнього, чому відповідає характерологический рівень психічного здоров’я;

3. Клас ситуацій на якість психофізичного взаємодії з навколишнім, чому відповідає психофізичний рівень психічного здоров’я.

Чим більших енергетичних зусиль соціальної (професійної, загальнолюдської) нормативної заданості вимагає ситуація певного класу, тим більше ймовірність зниження психічного ресурсу відповідного рівня і розбалансованості психічного здоров’я військовослужбовця в цілому. Причому представляється маловероятностной повна компенсація ресурсу психічного здоров’я одного рівня за рахунок іншого. Системоутворюючим для військовослужбовців з точки зору загальнолюдських цінностей виступає смисловий рівень психічного здоров’я, а базисним психофізичний.

Таким чином, психічне здоров’я в умовах військової служби — важливий структурний елемент ситуації життєдіяльності. Його прогнозування або недостатній облік негативно позначається на характері і результати діяльності в цілому. З іншого боку, це сложнодетермінірованное освіту. У зв’язку з позначається місцем у психологічній структурі ситуації, проблеми психічного здоров’я можуть бути виділені для самостійного розгляду в пропонованій галузі військової психології.

Доцільно виділяти чотири групи ситуацій життєдіяльності за рівнем їх суб’єктивної складності (рис.2).

ситуації

рівні

психічного здоров’я

Рис психологічна структура ситуації 1

класи

Рис психологічна структура ситуації 2 Рис психологічна структура ситуації 3Рис психологічна структура ситуації 4Рис психологічна структура ситуації 5

Ni

Рис психологічна структура ситуації 6 Рис психологічна структура ситуації 7Рис психологічна структура ситуації 8Рис психологічна структура ситуації 9Рис психологічна структура ситуації 10

7 стр., 3293 слов

Основы здорового образа жизни студента (2)

... здоровью как социальной ценности. Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом жизни. Повышенное внимание к нему проявля­ется на уровне общественного сознания, в сфере культуры, образова­ния, воспитания. Образ жизни студента ... поводов, провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям, чтобы снизить ...

N +

Рис психологічна структура ситуації 11

N +

Рис психологічна структура ситуації 12 Рис психологічна структура ситуації 13Рис психологічна структура ситуації 14Рис психологічна структура ситуації 15Рис психологічна структура ситуації 16

Рис психологічна структура ситуації 17

N-

Рис психологічна структура ситуації 18 Рис психологічна структура ситуації 19Рис психологічна структура ситуації 20

Суб’єктивна складність

ситуації

Суб єктивна складність 1 Суб єктивна складність 2

Суб єктивна складність 3 Суб єктивна складність 4Суб єктивна складність 5Суб єктивна складність 6

Na

I

II

III

IV

Рис. 2. Динаміка психічного здоров’я в ситуаціях різного класу і груп суб’єктивної складності (варіант).

1. Комфортні, що вимагають від людини мінімальних енергетичних витрат. Пов’язані із задоволенням його потреб. Об’єктивно необхідні на ранніх статевовікових етапах (фазах) розвитку, соціалізації, для набору психічного ресурсу різного рівня для дорослого життя, для його відновлення при втомі, виснаженні.

2. Проблемні, повсякденно-життєві. Їх вирішення вимагає виборчої активності, напруги психічних і фізичних сил. Супроводжуються особовим ростом, структуруванням ресурсів психічного здоров’я при сприятливому вирішенні ситуацій, цілеспрямованому подоланні складнощів. А також зниженням, виснаженням психічного ресурсу певного рівня (рівнів) у відповідні критичні фази половозрастного розвитку, біологічних та інших циклів, у міру наростання втоми, складнощів, розчарувань, неузгодженості структурних елементів ситуації у бік підвищення її проблемності і т.д.

3. Важкі, пов’язані з великими енергетичними навантаженнями на відповідних рівнях психічного здоров’я на тлі прояву різних факторів труднощі ситуації: небезпеки, раптовості, невизначеності, новизни; високої інтелектуальної або (і) психофізичної складності; необхідності суміщення декількох видів діяльності та виконання кількох завдань; негативного групового впливу ; несприятливих природно-кліматичних і тимчасових впливів; смислової суперечливості чи девальвації лежать в основі колишніх смислів цінностей і т.д. (У відповідність з традиціями дослідження факторів Анцуповим А.Я., Захаріком С.В., Федотовим А.Ю., Шведіним Б.Я. та ін.)

7 стр., 3084 слов

Здоровый образ жизни (2)

... медицинскую деятельность и семью. У каждого человека есть большие возможности укрепить и сохранить здоровье, трудоспособность, физическую активность и жизненную силу до старости. Здоровый образ жизни основывается на ... -10%; условия и образ жизни людей — 50-55%. Поэтому очевидно, что главную роль в поддержании и воспитании здоровья по-прежнему играет сам человек, его образ жизни, ценности, установки, ...

Психічні ресурси у важких ситуаціях виснажуються пропорційно наростанню втоми, психічної травмованості; обернено пропорційно професійної підготовленості і готовності до виконання завдань за рахунок сформованості ядерних психофізичних якостей, вміння довільно входити в оптимальний професійне стан і відновлюватися.

4. Екстремальні, пов’язані з позамежним смисловими, характерологічними, психофізичними навантаженнями, тобто перевищують адаптивно-компенсаторні можливості психіки й організму і супроводжуються порушенням (руйнуванням) психічного здоров’я.

Ресурс психічного здоров’я кожного рівня може бути оптимальним (N +), середнім (N + -), низьким (N-).

За цими рамками можна виділити ідеальний ресурс (Ni).

Спроби наблизити людину до нього (або наблизитися), порушують гармонійність психічного здоров’я, обертаються руйнівними наслідками для воїна. А також аномальний ресурс (Nа), тобто психічне нездоров’я, хвороба, руйнування особистісної цілісності.

Військова діяльність об’єктивно передбачає переважання ситуацій II і III груп складності в мирний час і III і IV груп складності в бойовій обстановці. У зв’язку з цим у військовій психології і у військових психологів актуальними є такі завдання:

 • за рахунок психологічно обгрунтованої професійної підготовленості і готовності військовослужбовців «змістити» суб’єктивний рубіж ситуацій III-IV груп складності у бік зменшення останнього;

 • оснастити професійно підготовлених військовослужбовців психологічними засобами входження в оптимальне професійне стан і відновлення психічного ресурсу для збереження професійної ефективності і психічного здоров’я в ситуаціях II-IV груп складності.

 • діагностувати, прогнозувати динаміку зміни професійної придатності та психічного здоров’я військовослужбовців у різних ситуаціях військової діяльності; відбирати і підбирати осіб для цієї діяльності;

 • просвіщати зацікавлених у питаннях психічного здоров’я;

 • консультувати «нужденних» в подоланні проблем і труднощів у психічному здоров’ї;

 • обгрунтувати систему засобів нарощування психічного ресурсу в інтересах професіоналізму та особистісного зростання;

  9 стр., 4378 слов

  Здоровый стиль жизни как фактор здоровья

  ... человека. В интегрирующей функции отражается единство медико-социальных, медико-гигиенических, медико-биологических, психолого-педагогических исследований образа жизни человека. При изучении проблемы здорового образа жизни выделяют три уровня исследования: теоретический (социально-философский), ...

 • проводити психологічну терапію психогенно обумовлених проблем, труднощів і прикордонних психічних розладів психічного здоров’я.

У широкому сенсі слова психотерапія в умовах військової діяльності може охоплювати все коло цих завдань, у вузькому — тільки останні 3-4, тобто виступати власне психотерапевтичної допомогою «нужденним» у збереженні, розвитку і відновленні психічного здоров’я.

Звернення військових психологів до цих завдань вимагає від них поглибленої професійної підготовки в питаннях анатомії, фізіології, патопсихології, психопатології, теорій і технік діагностики, консультування, психотерапії, псіхологомедіцінской, псіхологосудебной експертизи і т.д. Крім того, звернення до цієї сфери діяльності вимагає спеціалізації саме в ній, істотно обмежує можливість виконання інших завдань. Логічно припустити, що військовий психолог сьогодні навряд чи може бути кваліфікованим «багатоверстатником», як і лікар, педагог, військовий фахівець і т.д. Якщо вести мову про професійну діяльність, про професіоналізм у діяльності, то вона повинна бути строго окреслена, спеціалізована. Одним з таких напрямків може бути психологічна психотерапія, здійснювана психологами-психотерапевтами. Найбільш ефективною ця діяльність могла б бути при об’єднанні зусиль психологів-психотерапевтів, лікарів-психотерапевтів, психіатрів.