Етика та психологія ділових відносин

Основні засади етики ділових відносин

Етичні проблеми ділових відносин

Комунікативна культура, в діловому спілкуванні

Укладання

Список використовуваної літератури

Запровадження

У багатьох країн, мають має досвід ділового спілкування, існує низка суворі правила етикету, порушення яких може зашкодити іміджу ділову людину. Зараз, коли у країні дедалі більше стверджується ринкової економіки, частина серйозних бізнесменів змушена звернутися до зарубіжного досвіду ділового спілкування, ніж виглядати безглуздо на світовому ринку, пропонуючи свої товари та.

>С.Л Рубінштейн писав: «У повсякденному житті, спілкуючись зі людьми, ми орієнтуємося у тому поведінці, оскільки ніби «читаємо» його, тобто. розшифровуємо значення його зовнішніх даних, і розкриваємо сенсполучающегося в такий спосіб тексту у тих, що має своє внутрішнє психологічний план. Це «читання» виникає побіжно, що у процесі спілкування з оточуючими нас людьми виробляється певний, більш-менш автоматично функціонуючий підтекст до поведінці».

психології міжособистісного спілкування

Людина народжена, аби вважати.

Паскаль

Сутність етики ділових відносин

Під етикою у сенсі розуміється система універсальних і специфічних моральних вимог, і норм поведінки, що реалізуються процесі життя. Відповідно, етика ділових відносин виділяє жодну з сфер життя. Базуючись на загальнолюдських нормах і правилах поведінки, етичних норм службових відносин мають деякі відмінні риси.

Етиці ділових відносин приділяється останнім часом дедалі більша увага. Це виявляється у збільшенні обсягу навчальних програм, у системі вузівської і післявузівської підготовки по відповідним дисциплінам (наприклад, «етика і ділової етикет», «етика бізнесу», «етика і етикет ділових відносин» та інших.).

Курси вивчення основ загальної етики поведінки вводяться й у деякі шкільні програми, до системи середньої освіти, причому з часом охоплення навчальних закладів подібними курсами збільшується.

Роботодавці діляться всім більшої уваги питанням етики ділових та особистісних взаємовідносин у доборі персоналові та його прийомі працювати, соціальній та процесі безпосереднього виконання співробітниками своєї фахової ролі. У цьому слід підкреслити, що правове поняття «професійна роль» включає у собі здатності до виконання посадових обов’язків, а й навички відносин із зовнішнім оточенням (колегами, керівництвом, підлеглими, клієнтами, партнерами та інших.) у процесі реалізації зафіксованих для конкретної посади професійних завдань чи функцій. Дотримання етики ділових відносин одна із головних критеріїв оцінки професіоналізму як окремого співробітника, і організації у цілому.

5 стр., 2090 слов

Ділове спілкування

... на енергійну діяльність - це спілкування з ними", - уважають щирі керівники, підприємці. Сучасна людина повинна у цьому зв'язку володіти наукою ділових відносин, ... художній). Приналежність ділової мови до першого типу пояснює деякі її особливості, і насамперед ... спілкування, формою, ступенем офіційності, конкретними цілями й завданнями, які коштують перед що спілкуються, а також національно ...

Виконання співробітниками будь-якої організації і правил етики ділових відносин стає його «візиткою» яких і визначає у часто те що, було б зовнішній партнер чи клієнт поводитися з даної організацією згодом і наскільки ефективно будуватимуться їхні стосунки.

Використання і правил етики ділових відносин сприймається оточуючими доброзичливо у разі, навіть Якщо людина не має досить відпрацьованими навичками застосування правил етики. Ефект сприйняття посилюється багаторазово, якщоетичное поведінка стає буденною іненарочитим. Це відбувається тоді, коли правила етики є внутрішньої психологічної потребою людини, і навіть відпрацьовані у процесі систематичного тренінгу. І цей тренінг припускає використання як спеціальних навчальних практичних занять у межах тій чи іншій освітньої програми, і будь-який ситуації, що складається у процесі професійної діяльності, для відпрацювання навичок етики взаємовідносин. Наприклад, вивчивши проведення ділової розмови чи телефонних переговорів, можна використовувати будь-яку розмову як тренінгу.

Необхідно помститися, що цей підхід слід поширити як на сферу службових взаємовідносин, а й можливість користуватися відповідними життєві ситуації на стосунки з друзями, родичами, випадковими співрозмовниками.

Вкотре слід підкреслити, що етика включає у собі систему універсальних і специфічних (наприклад, для будь-якої професійної діяльності) моральних вимог, і норм поведінки, тобто. етика ділових відносин полягає в загальних правилах поведінки, вироблених людьми у процесі спільної життєдіяльності. Природно, що чимало норми взаємин у ділової обстановці справедливі для повсякденні, і навпаки, майже всі правила міжособистісних взаємовідносин знаходять себе у службової етики.

Навряд чи можна вважати правильним таке становище, коли той і хоча б людина поводиться принципово по-різному у діловій і виконання домашньої обстановці.Корректним у відносинах, уважним і ввічливим з людьми бути завжди і скрізь. Сказане виключає, наприклад, певну твердість і організаторські навички у відносинах з близькими, як і чуйне ставлення до особистим проблемам колег.

Відома давня мудрість: «коли б до іншого оскільки ти хочеш, щоб ставилися до». Подальше опис і правил етики ділових відносин розкриває сутність наведеного висловлювання, т. е., інакше кажучи, відповідає питанням: якого ставлення до хочемо?

Навряд підлягає сумніву те що, причетне оточуючих до людини (і навпаки) у процесі професійної діяльності є продовженням відносин, утворюють життя загалом.Желательние прояви ставлення інших у повсякденні ми природним чином переносимо й у сферу ділових відносин. Відповідно, оточуючі люди очікують від нас знання правил поведінки й вміння втілювати їх у практиці.

28 стр., 13832 слов

Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

... відносин в колективі. Методи дослідження: систематизування знань; констатуючий експеримент; формуючий експеримент. Розділ 1. Теоретические аспекты формирования психологического климата 1.1 Суть поняття «психологічний клімат» ... науки про різні форми людських взаємовідносин (23). З цього виходить, що змістовна характеристика визначається станом взаємовідносин його членів. Отже, через аналогію ...

Взаємозв’язок етики у сенсі і ділової етики можна простежити на логічного послідовності окремих проблем сприйняття людьми одне одного. Сприятлива основа для знайомства, для подальших взаємовідносин багато в чому закладається у перших моменти зустрічі. Істотну роль у своїй грає зовнішній вигляд людини, відповідності ситуації, що демонструє шанобливе ставлення до іншого. Важливу роль грає у тому випадку така що здається дрібницею деталь, як етика вітання, потиску руки і уявлення людини людині. Ці початкові нюанси взаємовідносин важливі як і повсякденної, і у ділового життя.

Для встановлення приємних і ділових взаємовідносин треба вміти зацікавити людини своїми чіткими та до того ж час образними висловлюваннями, увагою до сутності питання. Ці дві проблеми вирішуються при відпрацюванні навичок риторики, важливих питань у повсякденні і особливо у службової обстановці. Ці навички мусять знайти своє собі втілення у спеціальних правилах підготовки й ведення розмови, оскільки з їхнього застосування ми бачимо повсюдно. Досягнення результату розмови, причому у шанобливій формі, є важливою умовою як і побутової, і у ділової обстановці.

Приватним варіантом розмови виступає телефонна розмова. Загальні правила етики (такі, як, наприклад, ввічливість, пильність до співрозмовника, вміння спрямовувати розмову тощо.) доповнюються у разі деякими спеціальними,определяемими специфікою телефонної розмови. Використання цих правил дозволить скласти позитивне думка про співрозмовникові незалежно від цього, який розмова відбувався – особистий або діловій.

Проведення будь-яких розмов підводить до потреби висловлювання на адресу своїх співрозмовників критики чи суджень, оскільки нас потребу не завжди влаштовують вчинки, і висловлювання нашого оточення. Спільна й ділова етика критики в або адресу містить подібні правила, які, своєю чергою, грунтуються на головних нормах етичних взаємовідносин.

Отже, майже всі напрями ділової етики мають правила, застосовні етикою поведінки у широкому значенні. З іншого боку, все без винятку напрями ділової етики базуються на основних нормах етики. До них віднести повагу відчуття власної гідності й особистого статусу іншу людину, розуміння інтересів і мотивів поведінки оточуючих, соціальну відповідальність право їх психологічну захищеність тощо. п.

Основні засади етики ділових відносин

імідж ділової етика

Принципи етики ділових відносин – узагальнену вираз моральних вимог, вироблених в моральному свідомості суспільства, які вказують па необхідне поведінка учасників ділових відносин.

Сучасна ділова етика, на думку багатьох учених, має базуватися на трьох найважливіших положеннях:

1) створення тих матеріальних цінностей у всьому різноманітті форм сприймається як важливий процес;

2) прибуток та інші доходи розглядаються як наслідок досягнення різних суспільно значимих цілей;

3) пріоритет у вирішенні проблем, що виникають у діловому світі, має віддаватися інтересам міжособистісних відносин, а чи не виробництву продукції.

4 стр., 1514 слов

Синдром Стивенса-Джонсона и Лайелла. Принципы лечения дерматозов. ...

... и протозойными инфекциями. Онкологические заболевания. Идиопатический синдром Стивенса-Джонсона диагностируется в 25-50% случаев. Клиническая картина Синдром Стивенса-Джонсона чаще возникает в возрасте 20-40 ... развитии асфиксии и немедленная госпитализация в реанимационное отделение [9]. Принципы терапии в стационаре Основные мероприятия направлены на коррекцию гиповолемии, проведение ...

Діяльність американського соціолога Л.Хосмсра сформульовані сучасні етичні принципи ділового поведінки, які спираються на аксіоми світової у філософській думці, минулі багатовікову перевірку теорією та практикою від. Таких принципів, і відповідно аксіом десять:

— Ніколи не роби те, що над твоїх довгострокових інтересах чи інтересах твоєї компанії (принцип грунтується на вченні давньогрецьких філософів, зокремаПротагора, про особисті інтереси,сочетающихся з його інтересами іншим людям, і різниці між інтересами довгостроковими і короткостроковими).

— Ніколи не роби про що там було сказати, що ця справді чесне, відкритий і справжнє, про яку можна було б із гордістю оголосити всю країну у пресі та з питань телебачення (принцип грунтується на поглядах Аристотеля і Платона про особистихдобродетелях – чесності, відкритості, поміркованості й т.п.).

 • Ніколи не роби те, що не є добро, що ні сприяє формуванню почуття ліктя, бо всі ми справді працюємо однією спільну мету (принцип грунтується на заповідях всесвітніх релігій (св. Августин), які до добру та співчуття).

 • Ніколи не роби те, що порушує закону, бо у законі представлені мінімальні моральні норми суспільства (принцип грунтується на навчань Т.

Гоббса і Дж. Локка про роль держави як арбітра у конкуренції для людей за благо).

 • Ніколи не роби те, що не веде більшого благу, ніж шкоди суспільству, у якому ти живеш (принцип грунтується на етики утилітаризму (практичної користь моральної поведінки.
 • Ніколи не роби того, чого не хотів би рекомендувати робити іншим, які опинилися схожою ситуації (принцип грунтується на категоричне імперативі І.

Канта, у якому декларується знамените правило про універсальної, загальної нормі).

 • Ніколи не роби те, що ущемляє встановлені права інших (принцип грунтується на поглядахЖ.Ж. Руссо на права особистості).

— Завжди зроби те щоб максимізувати прибуток у закону, вимог ринку України і які з урахуванням витрат. Бо максимальна прибуток за дотримання цих умов свідчить пронаибольшей-еффективности виробництва (принцип грунтується на економічної теорії А. Сміта і вченні У.Парсто про оптимальної угоді).

 • Ніколи не роби те, що міг би зашкодитислабейшим у суспільстві (принцип грунтується на правилі розподільній справедливостіРолса);
 • Ніколи не роби те, що перешкоджало б праву іншу людину на саморозвиток і самореалізацію (принцип грунтується на теоріїНозика про розширення ступеня свободи творчої особистості, яка потрібна на розвитку суспільства).

Зазначені принципи у тому чи іншою мірою присутні і зізнаються справедливими у різних ділових культурах. Ідеальною, хоча й віддаленій метою світового ділової спільноти стає тип відносин, заснований на торжестві морально-етичних принципів. Одне з найважливіших кроків у цьому напрямі вважатимуться прийняту 1994 р. у швейцарському місті Ко (>Caux) Декларацію Ко – «Принципи бізнесу». У Декларації зроблено спробу об’єднати основи східної й західної ділових культур, її ініціаторами були керівники найбільших національних інтересів та транснаціональних корпорацій США, Західної Європи — й Японії.

Етичні проблеми ділових відносин

Останніми десятиліттями етична сторона ділових взаємин, як сфера науково-практичного знання на країнах із розвиненою ринковою економікою переживає значний підйом. Висуваються два пояснення зростання зацікавленості до цієї області. Перша полягає у цьому, що справжній рівень етичності в ділових відносинах залишився незмінним (таким, яким він був 20-30 років як розв’язано), ні тим більше інформоване населення пред’являє підвищені вимоги до ділової сфері. Відповідно до другим поясненням етичних стандартів в ділових відносинах знизилися внаслідок занепаду значення релігійних цінностей і традиційної моралі на рівні особистої етики (передусім, менеджерів), і корпоративної (організації).

12 стр., 5680 слов

Ы по медицине Общие принципы диагностики и оказания неотложной ...

... (цирроз печени, синдрома Маллори-Вейсса, кровотечение из сосудов - при язве желудка и двенадцатиперстной кишки). Задержка стула и газов является важным признаком "острого живота" и чаще всего ... картины, характерны и некоторые общие синдромы: 1) острые, внезапно наступающие на фоне полного благополучия боли в животе (ярко выраженный болевой синдром); 2) признаки раздражения брюшины (снижение ...

Щороку до світі проходять сотні семінарів і конференцій з проблем етики ділових відносин, регулярно збираються міжнародні з’їзди і конгреси, виходять десятки книжок і підручників, видаються спеціальні журнали. Усе свідчить у тому, що ділове співтовариство як усвідомлює етичні проблеми, а й надає їм велике значення. До найважливішим «вічним» моральним дилемам, яким стоять суб’єкти ділових відносин, можна віднести такі:

 • співвідношення цілей і засобів їх досягнення;
 • співвідношення особистих і громадських організацій інтересів;
 • вибір між короткостроковій вигодою і довгостроковим результатом;
 • співвідношення потребує матеріальних та духовні цінності після ухвалення рішень.

За сучасних умов на макрорівні ключові етичні проблеми ділових відносин творяться у наступних областях:

 • відносини між організаціями;
 • відносини між організаціями та державою;
 • відносини між організаціями-виробниками і споживачами;
 • відносини між організаціями та власниками (інвесторами);
 • відносини між організаціями та місцевими співтовариствами;
 • відносини між організаціями та навколишнім середовищем.

Між організаціями, що діють у одному й тому ж сфері, неминуча конкуренція, у процесі якого обов’язково йдеться про виборі коштів перемоги над конкурентом, зокрема і такі, як ціни продукції нижчі її собівартості, зокрема з допомогою падіння зарплати зниження собівартості тощо.

Стосунки між керівниками та його підлеглими впливають все характер ділового спілкування, багато в чому визначаючи його морально-психологічний клімат. Ідеться, передусім, того, як на основі чого віддаються розпорядження у процесі управління, у яких виражається службова дисципліна, беруть участь підлеглі прийняття рішень, якими методами підлеглі заохочуються до активніших дій, якою мірою враховується їх індивідуальність. Значна частка власності людей, зустрічаючись в організаціях з волаючими фактами розтрат, обману чи корупції, щось робить їхнього службового викриття. Починаючи з дитинства, інформування старших про непорядні справи ровесників, а пізніше – товаришів по службі чи безпосереднього начальства сприймається багатьма дуже негативно. З етичної погляду в ситуаціях справді є моральна дилема. Постає питання критеріїв правильності що така інформування.

Керівники й працівники, які зіштовхуються такі проблеми, що неспроможні їхнього дозволу слідувати лише з того що дізналися мораль у своїх сім’ях, від вчителів, у церкві тощо. буд. Нерідко аморальні