Педагогика. D адам трбиесі туралы ылым

Подборка по базе: , Рухани адамгершілік тәрбие сағаты.doc , КІТАП-тістер туралы.pdf , Тілдің пайда болуы туралы ілім 10-кл.pptx , PISA туралы.doc , Мемлекет туралы түсініктер.docx , Ұлттық руханият 13-апта Слайд Абай туралы.pdf , Волейбол ойыны туралы _аза_ша реферат. Мазм_ны.docx , Батқан адамды құтқару.pptx , Өндірістік оқу өтуі туралы күнделік-есеп-1.doc


№ 1

Педагогика:

A) тұлғаның дамуы, қалыптасуы туралы ғылым

B) білім беру және оқыту теориясы туралы ғылым

C) баланың дамуының заңдылықтарын зерттейтін және оны тәрбиелеудің жолдарын анықтайтын ғылым

D) адам тәрбиесі туралы ғылым

E) жас ұрпақты оқыту туралы ғылым

№ 2

Педагогика ғылымының зерттеу пәні:

A) Жеке тұлғаның даму процесі.

B) Білім беру жүйесі.

C) Оқушылар ұжымын қалыптастыруға бағытталған педагог іс-әрекеті.

D) Педагог тұлғасы.

E) Педагогикалық процесс.

№ 3

Педагогика ғылымының негізгі категориялары:

A) Педагог, тәрбиеленуші, мектеп.

B) Тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс.

C) Дамыту, қалыптастыру.

D) Оқыту процесі, тәрбиелеу процесі.

E) Оқу, сабақ беру.

№ 4

Педагогика ғылымының функциялары:

A) Ғылыми-теориялық, технологиялық.

B) Оқыту, тәрбиелеу заңдылықтарын ашу.

C) Зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу.

D) Педагогикалық озық тәжірибені қорыту, игеру және тарату.

E) Оқыту, тәрбиелеу принциптерін құру.

№ 5

Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы:

A) Салыстырмалы педагогика.

B) Әлеуметтік педагогика.

C) Педагогика тарихы.

D) Коррекциялық педагогика.

E) Жалпы педагогика.

№ 6

Жалпы педагогика бөлімдері:

A) Педагогикалық психология, таным теориясы.

B) Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.

C) Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы, әскери педагогика.

D) Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы , үлкендер педагогикасы.

E) Логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика.

№ 7

ҚР-да көптілдік білім беруді дамыту Тұжырымдамасы жасалды:

A) Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ғалымдар ұжымымен

3 стр., 1330 слов

Педагогика ғылымы туралы түсінік

... тəрбие жəне білім беру тəжірибесін жетілдіру мен қайта түзу мақсатына орай педагогика ... ылым жүйесін аңдатады. Осы негізде педагогика тəлім-тəрбие процесінің ұйымдасу теориясы ... педагогика. Жалпы педагогика – адам тəрбиесі заңдылықтарын зерттеп, барша типтегі тəрбиелік мекемелердегі оқу-тəрбие процесінің жалпы негіздерін теориялық тұрғыдан қ 1 скачать работу Другие рефераты ... алу сияқты процестерді де ...

B) Абай атындағы ҚазҰПУ ғалымдар ұжымымен

C) Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ ғалымдар ұжымымен

D) Л.Гумилев атындағы ЕҰҰ ғалымдар ұжымымен

E) аль-Фараби атындағы ҚазҰҰ ғалымдар ұжымымен

№ 8

ҚР білім беру жүйесінің европалық білім кеңістігіне ену жағдайында модернизациялау идеясы:

A) Қазахстан Республикасында білім беруді 2015 жылға дейінгі дамытудың тұжырымдамасында айқындалған

B) «Тілдердің үштұғырлығы» жобасында айқындалған

C) ҚР «Тілдер туралы» Заңында айқындалған

D) ҚР көптілдік білім беруді дамыту тұжырымдамасында айқындалған

E) «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасында айқындалған

№ 9

«Тілдер туралы ҚР-ның» Заңы қабылданды:

A) 1991 жылы

B) 2005жылы

C) 1994 жылы

D) 1998 жылы

E) 1997 жылы

№ 10

Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған:

A) Сократ.

B) А.С.Макаренко.

C) Ж.Ж.Руссо.

D) Я.А.Коменский.

E) Д.Локк.

№ 11

Тұлға дамуы:

A) Адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгерістері.

B) Адам организміндегі сандық өзгерістер.

C) Білімдер, іскерліктер және творчестволық іс-әрекеттер әдістерін игеру.

D) Тәрбие ықпалымен жеке адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы.

E) Ескінің жоғалуы, жаңаның пайда болуы.

№ 12

Оқушы қабілеттерін дамыту:

A) Табиғи нышандардан тәуелді.

B) Игерген білімдер, іскерліктер көлемінен тәуелді.

C) Оқыған кітаптар санынан тәуелді.

D) Құрдастарымен, үлкендермен қарым-қатынасқа түсуінен тәуелді.

E) Оқу-тәрбие процесін мақсатты ұйымдастырудан және іске асырудан тәуелді.

№ 13

Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар:

A) Бихевиористер.

B) Прагматиктер.

C) Әлеуметтік бағыт өкідері.

D) Биологиялық бағыт өкідері.

E) Экзистенциалистер.

№ 14

Тұлға:

A) Жеке адам.

B) Саналы және ойлай білетін адам.

C) Бір адамды екінші адамнан айыратын ерекшелік.

D) Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы.

E) Тірі организміңдамуының ең жоғары деңгейі.

№ 15

Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:

A) Қабілеттер дамуының негізі – нышандар.

B) Әлеуметтік тәжірибе.

C) Адамгершілік қасиеттер.

D) Арнайы қабілеттер.

E) Жалпы қабілеттер.

№ 16

Тұлға дамуының негізгі факторлары:

A) Ойын, оқу, еңбек.

B) Тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, іс-әрекет.

C) Отбасы, мектеп, әлеуметтік орта.

D) Білім, іскерлік, дағды.

E) Білім, орта, мектеп.

№ 17

Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани өсуі:

A) Тәрбие.

B) Қалыптасу.

C) Даму.

D) Білім беру.

E) Оқыту.

№ 18

Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді:

A) Тұқымқуалаушылық.

B) Географиялық орта.

C) Отбасы.

D) Тәрбие.

E) Мектептегі орта.

№ 19

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді:

13 стр., 6057 слов

Роль психологического эксперимента в работе патопсихолога

... особенностей психической деятельности человека 1. Основные начала, принципы и методы проведения патопсихологического эксперимента 1.1 Сущность патопсихологического эксперимента Патопсихология, как и любая другая отрасль психологии, опирается на систему методов, ...

A) Әлеуметтік орта.

B) Географиялық орта.

C) Тәрбие.

D) Тұқымқуалаушылық.

E) Тұлға іс-әрекеті.

№ 20

Жасөспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы:

A) Әлеуметтену.

B) Акселерация.

C) Индивидуализация.

D) Өзін-өзі тәрбиелеу.

E) Интеграция

№ 21

Бала организмінің күрт өсуі және дамуы, жыныстық жетілуі қандай кезеңде жүреді:

A) Сәбилік.

B) Жеткіншек.

C) Мектеп жасына дейінгі.

D) Мектеп жасынан кейінгі.

E) Бастауыш сынып жасында.

№ 22

Педагогика әдіснамасы:

A) Педагогикалық теорияның құрылымы және негіздері, ғылыми-танымдық іс-әрекеттерді құрудың принциптері, формалары және әдістері туралы оқу.

B) Зерттеу міндеттерін шешу жолдарын көрсетеді.

C) Зерттеушінің зерттелетін құбылысқа деген көзқарасы.

D) Зерттерлетін педагогикалық құбылыстың объективті қасиеттерін көрсететін заңдылықтар.

E) Іс-әрекеттке қойылатын талап, негізгі ереже.

№ 23

Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:

A) Сауал-сұрақ әдісі.

B) Эксперимент.

C) Әңгімелесу әдісі.

D) Интервью алу.

E) Бақылау әдісі.

№ 24

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі ретіндегі бақылау:

A) Жақсы жұмыс істегендерді мадақтау мақсатымен сенбілік кезінде сынып оқушыларын бақылау.

B) Бақылау жұмысын орындау барысында мұғалімнің оқушылар тәртібін бақылауы.

C) Алдын-ала анықталған мақсатпен белгілі бір схема бойынша оқушылардың іс-әрекетін бақылау, деректерді тіркеу және өңдеу.

D) Оқушылар мен педагогтің тәжірибе алаңында өсімдіктің өсуін бақылаулары.

E) Сыныптың үлгерімін тест арқылы бақылау.

№ 25

Басқа жағдайда жүретін тәжірибемен немесе бақылаушы объектімен салыстырылатын,

педагогикалық процесті өңдеп, ғылыми қойылған тәжірибе:

A) Бақылау.

B) Эксперимент.

C) Тәжірибені зерттеу.

D) Педагогикалық процесс.

E) Экспертиза.

№ 26

Педагогикадағы табиғи эксперимент:

A) Оқу-тәрбие процесін бұзбай зерттеу гипотезасын тексеру.

B) Зерттеу гипотезасын арнайы лабораториялық жағдайда тексеру.

C) Гипотезасы жалпы тексеру.

D) Педагогикалық процестің жүру жағдайына өзгеріс енгізу арқылы зерттеу гипотезасын тексеру.

E) Қалыптасқан педагогикалық процесті тексеру.

№ 27

Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі:

A) Табиғи эксперимент.

B) Қалыптастыру эксперименті.

C) Констатациялық эксперимент.

D) Лабораториялық эксперимент.

E) Ойша эксперимент.

№ 28

Сауал-сұрақ әдісі:

A) Анкета жүргізу.

B) Мектеп құжаттарын тексеру.

C) Бақылау.

D) Теориялық талдау.

E) Эксперттік бағалар беру.

№ 29

Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері:

A) анализ, синтез, дедукция, индукция

B) талдап қорыту, модельдеу, салыстыру, анализ

C) бақылау, әңгіме, сауалнама, эксперимент

D) абстрактілеу, синтез, талдап қорыту, айқындау

E) индукция, дедукция, талдап қорыту, салыстыру

№ 30

Зерттелетін құбылыстар арасындағы сандақ тәуелділіктерді анықтау, эксперимент және сауал сұрақ барысында алынған нәтижелерді өңдеу үшін қолданылатын әдіс:

4 стр., 1568 слов

Лабораторный эксперимент

... В психологии существуют три типа собственно экспериментального (в классическом, естественнонаучном понимании термина "эксперимент") метода: естественный (полевой) эксперимент; моделирующий эксперимент; лабораторный эксперимент. 1. Лабораторный эксперимент Лабораторный эксперимент (англ. laboratory experiment), или искусственный эксперимент, - в психологии это вид эксперимента, который проводится в ...

A) Теориялық анализ.

B) Индуктивтік әдіс.

C) Дедуктивтік әдіс.

D) Статистикалық әдіс.

E) Тест.

№ 31

Арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары:

A) Оқыту процесі.

B) Тәрбие процесі.

C) Педагогикалық процесс.

D) Оқу-тәрбие процесі.

E) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары.

№ 32

Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай):

A) Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі.

B) Педагогикалық процестің компоненттері.

C) Оқыту процесінің элементарлық бөлігі.

D) Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі.

E) Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі.

№ 33

Педагогикалық процестің функциялары:

A) Білім беру, тәрбиелеу,дамыту.

B) Педагогикалық құбылыстардың заңдылықтарын ашу, теория құру, технология жасау.

C) Білім беру орындарының жұмысын реттеу.

D) Озық педагогикалық тәжірибені қорыту, тарату.

E) Әлеуметтендіру, жаттықтыру, тәрбиелеу.

№ 34

Педагогикалық процестің тұтастығы:

A) Педагогикалық процестің функцияларының бірлікте іске асырылуы.

B) Отбасы мектеп және басқа да әлеуметтік институттардың ынтымақтастығы.

C) Оқыту және тәрбие процестерінің өзара байланысы.

D) Педагог пен оқушылардың өзара бірлескен әрекеттері.

E) Орта мен оқушының өзара іс-әрекеті

№ 35

Педагогикалық процестің компоненттері:

A) Педагогтер, оқушылар.

B) Бала-бақша, мектеп, жоғары оқу орындары.

C) Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже.

D) Оқыту, тәрбиелеу, дамыту.

E) Оқыту бағдарламалары, оқулықтар, оқу жоспары.

№ 36

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:

A) Педагогикалық процесте туындайтын қарама-қайшылықтар.

B) Жаңашыл-педагогтар.

C) Жаңа педагогикалық технологиялаарды қолдану.

D) Педагогикалық зерттеулер.

E) Озық педагогикалық тәжірибені практикаға енгізу.

№ 37

Педагогикалық процестің заңдылықтары:

A) Педагогикалық процесті ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

B) Педагогикалық құбылыстар арасындағы тұрақты, қайталанатын, объективті байланыстар .

C) Педагогикалық процестің ережелері.

D) Педагогикалық процестің принциптерінен туындайды.

E) Педагогикалық процестің әдіснамасы.

№ 38

Индивид дегеніміз:

A) ойлау қабілеті бар тіршілік иесі

B) біреуді тәрбиелеген және тәрбиелейтін адам

C) сөйлеу қабілеті бар тіршілік иесі

D) тірі организм

E) адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілі

№ 39

Тәрбие мақсаты – :

A) Тәрбиенің не нәрсеге ұмтылатыны.

B) Тәрбиеленушінің не нәрсеге ұмтылатыны.

C) Тәрбие барысында алынатын нәтиже.

D) Тәрбие іс-шарасының нәтижесі.

E) Оқушының даму деңгейі.

№ 40

Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:

A) Мемлекет идеологиясы, саясаты.

8 стр., 3888 слов

Тұрмыстық психология

... работы: Реферат Раздел: Психология Скачиваний: 0 Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. ... өз құрылымын өзгертіп отыруы қажет. Сондықтан педагогикалық инновация бiлiм беру жүйесiн жaңартудың қажеттi ... Реферат Раздел: Психология Скачиваний: 1967 Қазақстан Республикасы Ата Заңының 27-бап, 2-тармағында «Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ...

B) Ата-аналар.

C) Педагогтер.

D) Педагогикалық процестің мүмкіндіктері.

E) Оқушылардың қажеттіліктері.

№ 41

Тәрбиенің жалпы мақсаты:

A) Азамат тәрбиелеу.

B) Отбасын тәрбиелеу.

C) Еңбекші адамды тәрбиелеу.

D) Жан-жақты, гармониялы дамыған тұлғаны қалыптастыру.

E) Белсенді тұлға тәрбиелеу.

№ 42

Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі:

A) Білім беру мазмұны.

B) Ғылыми дүниетаным.

C) Ғылымдар жүйесі.

D) Әлеуметтік тәжірибе.

E) Оқыту нәтижесі.

№ 43

Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалы – :

A) Дүниетаным компоненттері.

B) Дүниетаным қалыптастыру құралдары.

C) Тәрбие мазмұны.

D) Дүниетаным формалары.

E) Оқыту мазмұны.

№ 44

Сабақтастық негізінде құрылған ҚР-ның үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің буындары мен сатыларының бірлігімен көрсетілген:

A) екі сатылық

B) алты сатылық

C) үш сатылық

D) төрт сатылық

E) бес сатылық

№ 45

ҚР-да 12 жылдық білім беруді еңгізуді есепке алатын, мұғалім мамандығына жоғары білім алды кәсіби бағдар барысында бейінді сыныптар арасында педагогикалық сыныптардың болуы – бұл:

A) үздіксіз педагогикалық білім берудің бірінші сатысында

B) үздіксіз педагогикалық білім берудің екінші сатысында

C) үздіксіз педагогикалық білім берудің үшінші сатысында

D) үздіксіз педагогикалық білім берудің төртінші сатысында

E) үздіксіз педагогикалық білім берудің бесінші сатысында

№ 46

Педагогтың құзыреттілігі құзыреттіліктің қалыптасқан деңгейіне тәуелді:

A) Психологиялық, педагогикалық, дүниетанымдылық құзыреттіліктер

B) Бағыттылық, педагогикалық және дүниетанымдылық құзыреттіліктер

C) Дүниетанымдылық, психологиялық, педагогикалық құзыреттіліктер

D) Әдіснамалық, жалпы мәдениеттілік, пәндік-бағыттылық құзыреттіліктер

E) Жалпымәдениеттілік, психологиялық, бағыттылық құзыреттіліктер

№ 47

Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі:

A) Сабақ беру.

B) Оқыту.

C) Тәрбиелеу.

D) Оқу.

E) Даму.

№ 48

Авторитарлы, демократиялы, либералды және еркін тәрбие:

A) Тәрбие мазмұны

B) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыты

C) Институционалдық белгі бойынша жіктеу

D) Негізге алынған философиялық концепция бойынша жіктеу

E) Қарым-қатынас стилі белгі бойынша жіктеу

№ 49

Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері

A) Тәрбие мақсаты.

B) Тәрбие моделі.

C) Тәрбие бағыттары.

D) Тәрбие құралдары.

E) Тәрбие жүйесі.

№ 50

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі:

A) Тәрбиелену мүмкіндігі.

B) Тәрбиелілігі.

C) Тәрбиелеу критериі.

D) Тәрбие диагностикасы.

E) Тәрбиелік көрсеткіштері.