Жалпы психологияға кіріспе» пәні

 • Жас ерекшелік психологиясындағы «дағдарыс» және «жаңа білім» түсінігі
 • Л.С. Выготский және А.Н. Леонтьев жас аралық дағдарыстар туралы. Барлық жас аралық дағдарыстарға мінездеме беру (жаңа туғандағы дағдарыс,1 жас, 3 жастағы дағдарыс, 7 жастағы және т.б. дағдарыс) жас шамасына байланыстыың жаңа түзiлiмдердi кезең бойынша бөлу.

  1. Кіші мектеп жасындағыларға мінездеме

  Кіші мектеп жасындағылардың тұлғалық ерекшеліктеріне, танымдық процестердің даму ерекшеліктеріне мінездеме. Осы жастағы іс-әрекеттің негізгі түрлері.

  1. Психикалық дамудағы іс-әрекет түсінігі

  Барлық жас кезеңдегі іс-әрекеттің түрлеріне мінездеме беріңіз (ойын іс-әрекеті, оқу іс-әрекеті, профессионалды іс-әрекет).

  Балалар мен ересектердің психикасының дамуына іс-әрекеттің ықпалы.

  1. Кіші мектеп жасында әлеуметтік жағдайының дамуы

  Л.С. Выготский әлеуметтің жағдайдың дамуы жайлы. Кіші мектеп жасында әлеуметтік жағдайдың даму ерекшеліктері және оның әлеуметтік қабілеттердің құрылуына, бала психикасының дамуына әсері.

  1. Жасерекшелік психологиясының әдістері

  Тұлғаны зерттеу әдістері жайлы түсінік. Келесі әдістер жайлы қысқаша түсінік беріңіз: бақылау, эксперимент, егіз әдіс, шығармашылық жұмысқа талдау.

  1. Жасөспірім кездегі психикалық даму

  Жасөспірімдерде танымдық процестердің даму ерекшеліктері (түйсік, қабылдау, ес, ойлау, қиял).

  Осы жастағы іс-әрекеттің негізгі түрлері. Жасөспірімдерді тәрбиелеудегі жағымсыз белгілер. Формальды емес ұйым және оның жасөспірімдердің тұлғалық қалыптасуына ықпалы.

  1. Әлеуметтік психологияның пәні мен әдістері

  Жалпы психология мен әлеуметтік психологияның өзара байланысы. Әлеуметтік психология пәні туралы ойлардың эволюциясы. Әлеуметтік психологияның зерттейті мәселелері. Әлеуметтік психологияның гуанитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны, және басқа психологиялық пәндермен байланысы. Қоғам мен адам арасындағы мәселелерді шешудеі әлеуметтік психологияның рөлі және мағынасы.

  Әлеуеттік психологиялық зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы: сұрақтама, бақылау, құжаттарды талдау. Әлеуметтік психологиядағы негізгі эксперимент типтері және ерекшеліктері. Әлеуметтік-психологиялық әсер етудің белсенді әдістері: мазмұны, түрлері, мүмкіндіктері және шектеулері. Әлеуметтік-психологиялық тренинг және оның түрлері. Групповая дискуссия.

  4 стр., 1727 слов

  Леуметтік педагогика

  ... леуметтік педагогика дамуының тарихын зерттеу; әлеуметтік педагогиканың ғылым ретіндегі әлеуметтік мәнін көрсету. 1 Әлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері 1.1 Әлеуметтік педагогика пәнінің міндеттері, негізгі түсініктері Әлеуметтік педагогика педагогика ... ң көп аспектілі және әлеуметтік-педагогикалық әрекеттің маңызын түсіну; әлеуметтік педагогиканы ғылыми-теориялық және практикалы ...

  1. Әлеуметтік психологиядағы қарым-қатынас туралы ұғым, оның түрлері, құрылымы, қызметтері

  Қарым-қатынастың құрылымы, мазмұны, формасы және механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті (вербальді және вербальді емес коммуникация), интерактивті, перцептивті; олардың біріккен іс-әрекет және қарым-қатынас сипатымен байланысы (Г.М. Андреева, Е.С. Кузьмин).

  1. Кіші топтағы әлеуметтік-психологиялық феномендер (лидерлік, шешім қабылдау, конформизм, адаптация)

  Кіші топ түсінігі, оның жіктелуі.

  Топтағы тұлға бейімделуінің әлеуметтік-психологиялық заңдылығы. Лидерлік және басшылық топтың өмірлік іс-әрекеті процесін басқару феномені ретінде. Лидерліктің әлеуметтік-психологиялық табиғатын зерттеуге негізгі теориялық бағыт. Топтық шешім қабылдау процесі. «Топтардың поляризациясы» құбылысы. Топтық дискуссия, «брейнсторминг» топтық шешімнің тиімділігін арттыру әдісі ретінде.

  1. Кіші топтағы әлеуметтік-психологиялық құрылым

  Кіші топ түсінігі және оның құрылымы. Кіші топтың бөліну құрылымы: билік құрылымы, коммуникация, қатынас.

  Топ даму жүйесі ретінде.

  1. Үлкен топтардың әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары. Бұқаралық (массовидные) психикалық құбылыстар

  Үлкен әлеуметтік топтардың жіктелуі. Ұйымдаспаған стихиялық (тобыр, демонстрация және т.б.) және уақытша жартылай ұйымдасқан (публика, митинг, аудитория және т.б.) үлкен топтардың өмірлік іс-әрекетінің психологиялық аспектілері. Тұрақты ұйымдасқан үлкен топтардың (әлеуметтеік каластар, этностар, кәсіби топтар, саяси партиялар және т.б.) психологиялық ерекшеліктері мен құрылымы. Тобырдың әлеуметтік-психологиялық динамикасы мен механизмі. Тобырдағы тұлғаның мінез-құлқы. Паника түсінігі.

  Бұқаралық мінез-құлық заңдылығын түсіну үшін еліктеу, сену, жұғу процестерін зерттеудің мәні.

  Адамдардың демографиялық мінез-құлқының (миграция: ішкі, сыртқы) әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері.

  «Еңбек психологиясы» пәні

  1. Еңбек психологиясының пәні

  Еңбек психологиясы еңбек процесіндегі адамның психикалық іс-әрекетінің қалыптасуы мен көріну заңдылықтарын зерттейтін психологияның негізгі салаларының бірі. Сондықтан да, тұтыну құндылықтарын жасау процесіне қатысатын және сол еңбекті атқаратын адам еңбек психологиясының зерттеу объектісі болып табылады. Еңбек психологиясының пәнін құрайтын психологиялық заңдылықтар, психологиялық процестер, өндірістік іс-әрекетпен өзара байланысты тұлға қасиеттері жатады.

  Еңбек психологиясының негізгі міндеттері:

  1. Мамандықты психологиялық тұрғыда суреттеу
  2. Адамның еңбек субъектісі ретінде дамуы.
  3. Еңбек психологиясы әдістерінің жүйесі

  Еңбек психологиясының эмпирикалық- танымдық, теориялық әдістері. Эмпирикалық әдістер: бақылау, сауалнама, эксперименттік әдістер. Бақылау әдісі: еңбек әдісі және тікелей бақылау. Сауалнама әдісі: интервъю, анкета, биографиялық әдіс. Қосымша әдістер: өндірістік құжаттарды талдау, қателерді және аяқ-асты болған жағдайларды талдау. Эксперимент: өндірістік (шынайы) және лабораториялы. Сонымен қатар, тест және кәсіби іс-әрекеттерді моделдеу әдістері.

  2 стр., 879 слов

  Қазақша Әлеуметтік психология ғылым ретінде

  ... бір жүйені білдіреді. Әлеуметтік-психологиялық қүрылым ретінде тулга («әлеуметтік жеке адам») және оның әлеуметтік мінез-қүлқының психологиялық механизмдері орталық, жүйе қүрушы элемент ретінде болады. Бірінші реттегі шағын ... жүйе — араласу және жекелеген әлеуметгік жеке адамдардың өзара іс-әрекетінің ...

  1. Еңбектегі адамның психологиялық жағдайы және олардың мінездемелері

  А) шаршау – жұмысқа қабілеттіліктің уақытша төмендеуі.

  Б) монотондық күй – біркелкі жұмыстарды орындау барысында пайда болады.

  В) психикалық сатурация – ұзақ уақыт жұмыс жасау барысында адамның аса қатты шаршауы.

  1. Еңбек іс-әрекеті түрлерін психологиялық жіктеу (Е.А. Климов)

  Е.А.Климов ұсынған «Мамандық формуласының» схемасы. Осыған орай, мамандықтың келесі қырлары айқындалған: еңбек пәні мен еңбек субъектісінің өзара қатынастары бойынша туындаған мамандықтардың топтары., еңбек әрекетінің мақсатына байланысты мамандықтардың кластары., еңбек әрекетінің құралдарын іріктеу бойынша мамандықтардың топтары., еңбек әрекетінің істеліну жағдайлары бойынша туындайтын мамандық топтары.

  1. Еңбек орны және оның құрылымы

  Еңбек орны туралы түсінік. Еңбек орнын дұрыс ұйымдастыру жолдары. «Мамандық» түсінігі. Еңбек орны туралы түсінік. Еңбек орнын құрастырушылар: нақты мақсат, пән, еңбек құралдарының жүйесі, кәсіби міндеттер жүйесі, жұмысшылар құқығының жүйесі, өндірістік орта.

  1. Еңбектің психологиялық белгілері

  Еңбек нәтижесінің мағыналылығын саналы түрде сезіну. Белгілі бір нормаларға сәйкес еңбек әрекетін атқару қажеттілігін саналы түрде сезіну. Мамандыққа сәйкес еңбек құралдарын және әдіс-тәсілдерін саналы түрде таңдау. Жеке адамдық қарым-қатынастарды сезіну.

  1. Еңбек субъектісі ретінде адамның дамуы

  Адам еңбек субъектісі ретінде. Мамандыққа дейінгі даму. Ойынға дейінгі кезең. Ойын кезеңі. Оқу іс-әрекетін меңгеру кезеңі. Мамандықты таңдау кезеңі. Мамандыққа дайындық кезеңі. Кәсіпқойдың дамуы.