Моральна культура соціального педагога

Реферат

Досягнення та підтримка належного рівня професійної культури практикуючого соціального педагога вимагає від нього, передусім, самоосвіти та цілеспрямування роботи з самовдосконалення, систематизації як одержуваних нових теоретичних і практичних професійних знань, і купованого власного досвіду,совершенствующего володіннясоциально-педагогическими методиками, що дозволяє глибше усвідомити їх технологічність та специфіку системи загальних технологій, що включає у собі здійснення діагностики, профілактики, адаптації, реабілітації, корекції, соціальної терапії, соціальної експертизи, виявляти в повсякденні і з практичної діячности. Цей факт свідчить у тому, що справжній рівеньзваний і умінь характеризує лише компетентність людини у відповідної області.

Внутрішня культура соціального педагога

а) особистість фахівця (внутрішнє своєрідність) з його індивидуально-психологическими ісоциально-педагогически ми достоїнствами й недоліками —индивидуально-личностний рівень;

  • б) об’єм і ступінь засвоєння фахівцем нагромадженого у професійної діяльності педагогічного досвіду, цю частину внутрішньої складової називають теоретичним (мировоззренческим) рівнем педагогічної культури. Вінопределяет раціональний рівень (компонент) і, ка киє психолого-педагогічні знання і набутий як засвоєноспециа листом, якою мірою є підстави їм використані професійної діяльності;
  • в) сформований чуттєве ставлення з фахівцем об’єкта, соціальної роботі, її результатам, і самовдосконалення у педагогічній області. Ця частинавнутрен ній складової називається почуттєвим (емоційним) рівнем педагогічної культури, її емоційнимкомпонентом. Цей компонент формується і зміцнюється в процессе оволодіння досвідомсоциально-педагогической діяльности. Він охоплює у собі: пережиті фахівцем почуття (симпатії чи антипатії, поваги, байдужості чипренебрежения тощо.) об’єкта Школі соціальної роботи, самої діячности;
  • його переживання у процесі діяльності, соціальній та оцінцідостигаемих результатів;
  • розвиток потреби у по знанні і оволодінні новим досвідом Школі соціальної роботи-Чувст венний рівень часто визначає внутрішнє ставленняспециалиста до школи, потреба упедагогическом самовдосконаленні. Він багато в чомухарактеризует його внутрішню моральну культуру.

Раціональний і «емоційний компоненти педагогічної культури фахівця реалізуються самої особистістю, через її вольовий компонент. Він характеризується сформованими морально-вольовими якостями фахівця визначальними його спроможність реалізувати свій власний соціально-педагогічний досвіду у професійної діяльності.

11 стр., 5310 слов

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності ( )

... стилю педагогічної діяльності. Гіпотеза: створення накопичувальної системи безперервного підвищення кваліфікації кадрів призведе до формування нової персоніфікованої культури професійної педагогічної діяльності, реалізованої через індивідуальний стиль ... запропонована «планка» експерименту повинна трохи перевищувати рівень наявних професійних можливостей та амбіцій колективу. Інновації ...

Зовнішня складова педагогічної культури фахівця

а) зовнішні чесноти та вади фахівця як чоло століття (зовнішній вигляд, звички, манери та інші) —личностний рівень прояви педагогічної культури. Вінхарактеризует педагогічний бік особистості як фахівця;

  • б) власне притаманні педагогічні аспектидеятельности спеціаліста у процесі Школі соціальної роботи (>поведение, дії, вчинки, які надають педагогічне віз дію на об’єкт) фахівця — поведінковий рівеньпедагогической культури. Цей рівень характеризує повседневное педагогічне прояв спеціаліста у спілкуванні з людьми, клієнтами;
  • в) прояв рівня володіння педагогічнимитехнологиями, методами і методиками, коштами Німеччини та прийомами —практико-педагогический рівень фахівця як педагога. Він показує міру володіння фахівцем реальнимпедагогическим досвідом, мистецтвом педагогічноїдеятельности, його педагогічні можливості участі в з клієнтом, і навіть результативність його професійній діяльності;

— р) ставлення фахівця об’єкта Школі соціальної роботи — рівень зовнішнього відносини. Фахівець може вміти еффективно виконувати той чи інший соціальну роботу,еффективно реалізовувати її педагогічні аспекти, алеотношение до неї і його результативність часто залежить від йоголичност іншої позиції. Зовнішнє ставлення показує увагуспециалиста до людини — об’єкту його соціальній роботи, -особенности взаємодії коїться з іншими людьми, зацікавленість чи байдужість до результатів своєї діяльності. Воно виступає важливою характеристикою прояви педагогічної культури фахівця. Практика показує, зовнішнє ставлення фахівця багато чому є проявом його почуттєвого (емоційного)уровня—внутренней педагогічної культури.

У разі зростання економічної зумовленостівзаимо відносин людей професійної сфері проблемаотношения об’єкта, самої соціальної роботи і їїрезультативности стає особливо актуальною. Соціальна робота є сферою більшою мірою комерційної, агосу дарчої і волонтерською діяльності. Цей фактсвидетельствует у тому, що нових умовах моральнапозиция особистості соціального працівника набирає особливогозначение як показник його професійній і педагогічною культури.

За своєю суттю внутрішня педагогічна культураспециа аркуша — — це накопичений їм соціально-педагогічний досвід як частину Школі соціальної роботи іемоционально-чувст венне ставлення до неї; зовнішня культура —индивидуальний стиль професійної діяльності цього жспециали ста, до складу якого соціально-педагогічний компонент і ставлення доней[1,232]

Актуальність дослідження:

У зв’язку з збільшенням замовлення у сфері соціально педагогіки попереду стоїть проблема якості професіональною підготовкою соціальних педагогів. Робота присвячена професійної діяльності соціального педагога, вивченню структурі та шляхів формування її професійної культури, оскільки складові професійної культури багато чому визначають успішністьсоциально-педагогической консультативної діяльності.

5 стр., 2088 слов

Психологія педагогічної діяльності та психологія вчителя

... педагогічної етики. Педагогічна емпатія – розуміння учня, що спирається на аналіз його особистості, емоційне співпереживання й відгук на його почуття. Педагогічна творчість – пошук і знаходження нового в педагогічній діяльності. ... програму з метою найбільш ефективного здійснення професійної діяльності. Розрізняють ... діяльності є особистість учителя. Одним із великих фахівців у галузі вивчення психології ...

Тема : професійна культура соціального педагога та шляхи її формування

Мета: визначити шляхи формування професійної культури соціального педагога.

Об’єкт: професійна діяльність соціального педагога.

Предмет: процес вдосконалення професійної культури соціального педагога.

Завдання дослідження:

1. Виявити умови і закономірності формування професійної культури соціального педагога.

2. Визначити засоби і способи, які б і що перешкоджають підвищенню професійної культури соціального педагога.

3. Створити практичні рекомендації підвищення загальної культури фахівця, вдосконаленню професійної культури соціального педагога у його практичної діяльності.

Гіпотеза дослідження:

Формування професійної культури усоциально-педагогической діяльності соціального педагога можливо, за створенні наступних умов:

1) Придбання власного досвіду з урахуванням безперервної освіти соціального педагога, систематизації теоретичних і практичних професійних знань.

2) Розвиток професійного самосвідомості, самоосвіти іцеле

спрямованості роботи з самовдосконалення, професійному самоосвіти.

3) Надання, організації та підтримки колективомсамостоятель-

>ности і соціального педагога.

Методи дослідження:

1. Теоретичний аналіз літературних джерел на тему.

2. Методика визначення готовності студентів досоциально-педагогической діяльності.

3. Анкетування.

Глава I. Структура професійної культури соціального педагога

1. Особистий соціально-педагогічний досвід соціального педагога яквнутренняя складова педагогічної культури

Розглянемо зміст основних структурнихкомпонен тов, складових педагогічну культуру фахівця зіциальной сфери.

Насамперед — це є фахівець особистість, як носитель реальної педагогічної культури. Оцінюючипедагогической культури фахівця бачать передусімпроявление у професіональній діяльності конкретногочелове ка — соціального педагога.

Особистий соціально-педагогічний досвід фахівця, Особистість фахівця, Теоретичний соціально-педагогічний досвід, Практичний досвід

Педагогічний досвід посодержанию включає у собі:

  • рівень володіння фахівцем мистецтвомпедагогичес дідька лисого діяльності (педагогічне майстерність);

— — розвитокпрофессионально-важних (з позиції педагоги кі) особистісних якостей, дозволяють фахівцю найповніше реалізувати педагогічний аспект у процесісоциаль іншої роботи у інтересах ефективності професійноїдеятельности.

Педагогічна майстерність

  • володіння фахівцем педагогічними технологіями, методами і методиками, коштами підприємців і прийомами;
  • розвитку в нього педагогічної техніки:самоуправления, вербального і невербального, безпосереднього іопосредованного на людини, культури спілкування, культури промови.

1.1. Професійно важливі якості соціального педагога

6 стр., 2538 слов

Соціологія культури

... соціології і культури, і відповідно, вивчає соціальні закономірності розвиток культури, форми прояву цих закономірностей в людській діяльності. Соціологія культури покликана розкривати ... професійної діяльності. Виникає специфічний стиль життя, професійне мистецтво і сфера послуг. Поступово, система цінностей і норм поведінки представників елітарної культури відривається від народної культури. ...

Професійно важливі якості виділяють то індивідуальное своєрідність фахівця, яке накладає нею специфіка професійної діяльності соціальногоработника. До таких якостям ставляться:

Педагогічна спрямованість, Моральні якості

>Коммуникативние якості

контактність зі спілкуванням

кожна людина спроможна у тому чи іншою мірою проводити іншого

>Перцептивние,социально-перцептивние якості

педагогічна спостережливість .

педагогічна інтуїція

рефлексія

педагогічне мислення

педагогічне уяву

Педагогічна мислення та уяву розвиваються у процесі накопичення знань, їх осмислення, рішенняпедагогических завдань, накопичення досвіду найдоцільніше го дозволу педагогічних ситуацій стосовно раз особистим категоріям клієнтів.

Емоційні якості