Педагогічний менеджмент

1. Поняття В«педагогічний менеджментВ»

Англомовне слово В«managementВ» має три смислових аспекти:

В

 • сукупність осіб, зайнятих управлінською працею в сфері приватного та громадського бізнесу;

В

 • соціальний і економічний інститут, що впливає на підприємницьку діяльність, образ життя і сферу політики сучасного суспільства;

В

 • наукова дисципліна, що вивчає техніко-організаційні, соціальні аспекти управління виробництвом та інші сфери суспільного життя.

В російською мовою його синонімом прийнято вважати термін В«управлінняВ»: сукупність принципів, методів, засобів і форм керівництва підприємством або установою.

В теорії управління особливе місце займає педагогічний менеджмент , включає, на перший погляд, полярні групи — навчальних і учнів.

Хоча менеджмент виник у сфері бізнесу, але сьогодні на Заході широко поширена думка, що менеджмент — Це не тільки управління фірмою, корпорацією і т.д., — багато його постулати і теоретичні позиції придатні для управлінської діяльності в будь-якій сфері, в тому числі, і в освіті.

В Загалом, менеджмент — це соціальне управління організацією. У багатьох контекстах поняття В« соціальне управління В»іВ« менеджмент В»практично збігаються.

Менеджмент — Це управління, що базується на человекоцентрістком підході, що припускає не прямолінійне вплив, а створення умов для комфортного співпраці керівника і підлеглого в ефективному досягненні цілей спільної діяльності.

Управлінець-менеджер у своїй діяльності спирається на власне повага до людей і повага людей до нього самого, будує свої відносини з людьми в трудовій діяльності на основі довіри і, сам орієнтуючись на успіх, створює умови для його досягнення всіма.

В сучасній науковій літературі менеджмент розкривається як:

 • процес постановки і досягнення цілей за допомогою мобілізації праці людей, їх інтелекту, мотивів поведінки, а також фінансових і технічних ресурсів;
 • управління бізнесом через філігранну роботу з людьми;
 • спеціальний вид управлінської діяльності, обертається навколо людини;
 • вміння керівника домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки підлеглих;
 • функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях;
 • область людського знання, що допомагає ефективно здійснювати управлінські функції.

З наведених визначень можна зробити висновок, що в науці менеджмент розглядається і в значенні В« виду діяльності В», і в значенні В« області знання В».

11 стр., 5196 слов

Школы менеджмента

... четыре школы менеджмента, каждая из которых основана на своих позициях и видении: Подход с точки зрения научного управления. Школа научного управления. ... и т.п. В этом случае какой-либо человек или группа людей должны взять на себя координирующие функции, то ... заслугой этой школы было положение о том, что управлять можно «научно», опираясь на экономический, технический и социальный экспери

Найбільш підходяще і повне визначення менеджменту, яке може бути використане в некомерційній сфері (наприклад, в освіті), дав відомий американський теоретик менеджменту П. Друкер, який вважав, що сучасний менеджмент — це специфічний вид управлінської діяльності, що обертається навколо людини, з метою зробити людей здатними до спільної дії, надати їх зусиллям ефективність і згладити властиві їм слабкості, бо людська здатність вносити вклад у суспільство настільки ж залежить від ефективності управління підприємством, як і від власних зусиль і віддачі людей. Виходячи з цього, П. Друкер визначає і завдання менеджменту:

1) Згуртувати людей навколо загальних цілей підприємства, — інакше ніколи з натовпу не створити колективу).

2) Розвивати в кожному співробітнику підприємства його потреби і по можливості їх задовольняти.

3) Ні на хвилину не зупиняти розвиток людей.

4) Оскільки навички та професійна підготовка людей, що працюють на підприємстві, різні, і співробітники виконують різноманітні види робіт, остільки їх виробнича діяльність повинна будуватися на основі комунікації між працівниками і на їх індивідуальної відповідальності.

5) Про підприємстві не можна судити тільки за обсягом випуску продукції і базовим виробничим лініям. В цьому відношенні підприємство схоже з людиною: так само, як йому необхідні різноманітні засоби для оцінки здоров’я і діяльності, такі ж різні кошти потрібні й для оцінки функціонування підприємства.

2. Принципи педагогічного менеджменту

Традиційна система принципів, що відображає організаційно-виробничу сторону управління в освіті, була суттєво доповнена при впровадженні ідей педагогічного менеджменту в практику освітніх установ.

З позицій педагогічного менеджменту, Ю.А. Конаржевским виділені наступні управлінські принципи :

 • принцип поваги і довіри до людини;
 • принцип цілісного погляду людини;
 • принцип співробітництва;
 • принцип соціальної справедливості;
 • принцип індивідуального підходу в управлінні;
 • принцип збагачення роботи педагога;
 • принцип особистого стимулювання;
 • принцип консенсусу;
 • принцип колективного прийняття рішення;
 • принцип цільової гармонізації;
 • принцип горизонтальних зв’язків;
 • принцип автономізації управління;
 • принцип постійного поновлення.

Зупинимося дещо більш докладно на кожному з названих вище принципі.

Принцип поваги і довіри до людини виступає як основоположний принцип управлінця і педагогічного колективу, відбитий в переконаннях кожного педагога, мотивують його поведінку, і наскрізь пронизує життєдіяльність педагогічного колективу та всієї школи.

Вимоги цього принципу:

 • поважайте приватне гідність людини, визнавайте за людиною відповідні права і можливості;
 • поважайте людини в собі і поважайте людини в інших;
 • бережіть людини в собі тому, що в інших також присутня людина;
 • надавайте особистості коли це можливо, свободу вибору;
 • довіряйте людині;
 • його потенційні можливості невичерпні;
 • створюйте атмосферу довіри на основі взаємоповаги;
 • поважайте людини, але проявляйте до нього досить високу вимогливість;
 • створюйте обстановку, в якої людина може проявити себе, розкрити свої можливості;
 • максимально розвивайте ініціативу, творчі здібності, уміння знайти себе в колективі;
 • заохочуйте досягнення і особистий внесок кожного в справи освітньої установи;
 • гарантуйте кожному педагогу і дитині особисту захищеність в колективі.

Принцип цілісного погляду людини — друга дуже важлива позиція в системі цінностей освітньої установи, коли управлінець розглядає кожного члена педагогічного колективу не просто як працівника, який здійснює професійну діяльність, а як особистість з усіма її потребами, мотивами, цілями, переживаннями, які він відчуває в процесі педагогічної діяльності. Одночасно з цим, кожен педагог розглядає дитини не просто як вихованця дошкільного освітнього закладу або учня, а як особистість у всьому різнобарв’я її якостей і проявів. З цього принципу також випливає цілий ряд конкретних вимог:

4 стр., 1880 слов

Психологія людини та риси характеру

... відміну від темпераменту обумовлений не стільки властивостями нервової системи, скільки культурою людини, його вихованням. Коли говорять про наявність у когось визначеного характеру, тим самим ... самоудосконалюватися. Слабовільні люди при продуманій педагогічній роботі з ними можуть стати активно діяльними. При цьому треба брати до уваги індивідуальні особливості людини, наприклад його темперамент. ...

 • будуйте свої відносини з педагогом не як посадова особа з підлеглим, а як людина з людиною;
 • не обмежуйте відносини з педагогами тільки посадовими обов’язками, вникайте в їхнє життя, духовний світ і прагнення, інакше кожен педагог неминуче буде відчувати відчуженість;
 • пам’ятайте, що життя педагога і дитини не обмежується тільки годинами, проведеними в освітньому закладі, — вона набагато ширше й багатші;
 • спілкуючись з педагогом, ніколи не забувайте, що його робота становить більшу частину його життя, — зробіть усе можливе, щоб години, дні, роки, проведені на роботі були для педагога світлими і радісними;
 • управлінець пови…