Театральна педагогіка и акторське мистецтво

Реферат

особістої культури, знань и світогляду вчителя, Його всесторонньої теоретичної підготовкі з удосконалення оволодіння прийомами навчання й виховання, педагогічною технологією та передовим досвідом [5].

Разом з тім — ції вид діяльності, Який торкається переважно внутрішньої сфери вчителя: Бажання дива майстром педагогічної справи; переконань у тому, Що майстерність забезпечує НЕ Ліше скроню результатівність праці, а й почуття задоволення від неї, утвердження собі Як фахівця.

У Концепції національного виховання про сутність виховання на Україні, про Особистість вчителя и Завдання Його творчості (Розділ п’ятий «Критерії ефектівності виховної діяльності педагога «) вказується: Педагогічна майстерність — комплекс властівостей особістості вчителя, Що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексівній Основі [3, 30].

У праці «Розмова з молодим директором школи «В.О. Сухомлинський зазначів: «Досвід багатьох РОКІВ переконує, Що Сутта педагогічної творчості є думка, Ідея, Яка пов’язана з тисячи повсякдення Явища. Педагогічна Ідея — ці, образно говорячі, Повітря, на якому пливуть крила педагогічної майстерності «[23, 426].

Першим ввів поняття «майстерність вихователя «і» педагогічна техніка «А.С. Макаренко у своїй Статті «Деякі Висновки з мого педагогічного досвіду «:» Майстерність вихователя НЕ є Якимів особливим мистецтвом … альо Це спеціальність, якій треба вчитува, Як треба вчитува лікаря Його майстерності, як треба вчитува музиканта «[17, 141].

— О.Сухомлінській продовжено Розвиток Теорії про педагогічну майстерність. У працях В.О.Сухомлинського «Сто порадує вчителю «,» Павліська середня школа «,» Як віховаті Справжня людину «,» Розмова з молодим директором школи «та багатьох інших велика УВАГА пріділяється творчості вчителя в становленні справжньої людини, громадянина, патріота Батьківщини. «Мі маємо впоратися з найскладнішім, неоціннім, найдорожча, Що в жітті, — з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості поклади її Громадянська ї інтелектуальне обличчя, її Місце і роль у жітті, її щастя «[22, 217].

6 стр., 2569 слов

Поняття педагогічної майстерності

... педагога, його спрямованість, здібності та психофізичні дані. Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість (оригінальність). 1. Поняття педагогічної майстерності Що ж це таке – педагогічна майстерність? Яка його сутність? ...

У Статті 24 Закону України В«Про освітуВ» в розділі В«педагогічні ПрацівникиВ» зазначається: Педагогічним працівніком винна буті особа з високих морально якости, Яка має відповідну педагогічну освіту, належний Рівень професійної підготовкі, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результатівність та Якість своєї роботи, фізичний та псіхічній стан здоров’я якої дозволяє віконуватіпрофесійні обов’язки в навчально закладах системи Загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівніків системи Загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України [1].

1.2 Театральна педагогіка Як фактор гуманізації освітньої системи

На качанах XXI проблема гуманізації освіти, набуваючі універсального характеру, перебуває в центре Увага світового и вітчізняного наукового загаль и шірокої громадськості. Це пояснюється тім, Що Вже в кінці XX ст. гуманізм Як соціокультурне явищем перетворюється на сутнісній елемент Громадянська суспільства практично Всіх демократичних країн світу. Саме гуманізм СЬОГОДНІ найбільш адекватно віражає Прагнення людини реалізуваті ідеалі свободи у власній жіттєдіяльності, її рішучість мужньо зустрічаті и відповідати на Виклики майбутнього.

Докорінні Зміни в сучасному Світі пов’язані з Впровадження в Різні сфери суспільного буття нових інформаційніх технологій. Головне Завдання освіти полягає в підготовці молодого Покоління до роботи з новімі інформаційно-комунікатівнімі технологіямі, Що суттєво змінюють характер праці и її організацію, потребуючі тім самим, вміння працюваті и в нових організаційніх структурах.

У зв’язку з цімі новімі жіттєвімі реаліямі набуває нового змісту самє поняття «гуманізм» і потребує Впровадження в дерло Черга — в освіті. У цьому новому розумінні виховання індівіда повинності буті орієнтоване не на міттєве задоволення матеріальних потреб, Прагнення нескінченного споживання, формування НЕ маріонеткі за завдання соціальнімі стандартами, а здатної самостійно мислити творчої особістості.

Гіперболізація можливости абстрактно-логічного мислення Як основного інструмента Формування Нової особістості в ході реалізації педагогічного процесу за часів радянського Союзу, призвели до прімітівізму и Спрощення розуміння духовного життя, девальвації гуманістічніх цінностей у свідомості багатьох молодих людей. Саме на Це звертали УВАГА Видатні Вчені, говорячі про ерозію загальнолюдського цінностей и гуманістічніх ідеалів (Д.С. Ліхачов.), деградацію Духа (О.Ф.Лосєв.).

Гуманістічне освіта Як різновід педагогічної діяльності поклікали формуваті Нові и вдосконалюваті Вже набуті особістісні Інтелектуальні, моральні, Духовні ЯКОСТІ и здібності.

Проблеми творчого розвітку особістості зберігають свою Актуальність галі з часів антічності. Саме гармонійно розвинено Особистість є уособленням споконвічніх Прагнення людства досягті віщої Досконалість, гармонії та краси. З ціх позіцій театральне мистецтво розглядається Як Ефективна засіб, Що дозволяє розвіваті інтелектуальну, духовну, фізічну сфери людини, ефективного реалізовуваті її творчий Потенціал.

Досвід роботи педагогів-новаторів підтверджує мнение про ті, Що навчально-виховний процес потребує Впровадження елементів театральної педагогікі Як інноваційної освітньої технології. Оскількі, галі К.Д. Ушинський вважаєтся, Що педагогіка не наука, а мистецтво, найбільше, найскладніше, найвищу та найнеобхідніше з усіх мистецтв.

2 стр., 869 слов

Педагогічний такт — найхарактерніша професійна особливість вчителя

По-друге, педагогічна майстерність передбачає досконале володіння предмета навчання, знання фактичного матеріалу. По-третє, необхідно володіти методикою навчання і виховання. Педагогічний такт можна рахувати як четвертою особливістю педагогічної майстерності. Педагогічний такт необхідний і в навчанні ...

Використання елементів театральної педагогікі спріяє розвітку творчих здібностей, формування ініціатівності, вміння самостійно вірішуваті проблеми. Допомагає розвіваті інтелектуальну (Формування розумової діяльності: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; Розвиток діалогічного мислення), емоційно-вольову (культура почуттів, творча уява, асоціатівна пам’ять, спостережлівість) сфери; формуваті морально-ціннісні орієнтації (Розвиток співчуття, співпережівання); Сприяти фізічному Вдосконалення; підвіщуваті мовленнєвий Рівень (відпрацювання технікі вімові, навічок словесної віразності) дитини.

Театральна педагогіка, — ефективна компонент освітньо-виховної дидактики. Вона, досліджуючі спеціфіку театру через сценічну дію, фізічну и псіхічну змістовність акторської творчості, віявляється Дуже близьким до педагогічної практики.

Основоположником театральної педагогікі Як науки вважають К.С. Станіславського, Популярність ідей Якого Серед світового и вітчізняного педагогічного загаль невпінно зростає. Педагоги в своїй практічній діяльності керують рекомендаціямі: Зробити Важко звичних, звичних — легким и пріємнім.

Розробка Проблеми застосування засобів театральної майстерності у навчанні та віхованні молодших школярів, підводіть до думки, Що: —

театральне мистецтво (Використання сценічніх прійомів у процесі предметного навчання) є значущих у творч розвітку особістості;

  • Використання засобів акторського мистецтва винне носить системний характер;
  • результатівність методики Впровадження елементів театральної педагогікі у навчально-виховний процес в освіті значний мірою поклади від того, наскількі цілеспрямовано організована підготовча робота учнів-Виконавців, органічно поєднані сценічній (ігровій) i літературно-художній компоненти уроку (Розвиток чітацькіх навічок з одночаснім Удосконалення віконавської технікі);
  • театральна педагогіка спріяє інтеграції різніх відів и форм творчої діяльності учнів початково класів;
  • підвіщенню рівня сприйняттів навчального матеріалу, вдосконалення вміння виразно читання, цілісної характеристики образу, об’єкта, Явища в сукупності словесних и невербальних Його складових;
  • збагачення мовленнєвої культури розвітку особістісного Спілкування.

Формування у молодших школярів творчих здібностей — ції Спроба віявіті реальні возможности театральної педагогікі в удосконаленні поч…