Соціальні та психологічні фактори ризику

Реферат

Наука психологія за останні десятиліття стала досить швидко розвиватися. Чимало дослідників вважають, що з її досягнень, уміння застосовувати в практичної діяльності, темпи розвитку багатьох сторін життя залежатимуть менше, ніж від прогресу у техніці, технічних і природничонаукових дисциплінах.

Саме у останні роки виділилися в самостійні науки психологія праці, спорту, медична психологія, психологія управління тощо.

Але, на жаль, психологія ризику нині не сприймається як самостійна наука. Ризик, в психології, досліджується переважно у рамках теорії мотивації досягнення, теорії прийняття рішень та концепціїнадситуативной активності.

Хоча у час більшість діяльності суб’єктів пов’язані з ризиком, і величезну впливом геть суб’єктів у кризовій ситуації ризику надають саме психологічні чинники.

Тому дослідження ризику в психології, і зокрема його впливом геть поведінка людей різних ситуаціях невизначеності, нині досить актуальний і є неабиякий інтерес для дослідників.

У психології даної проблемою займалися О.П.Альгин,Г.Н. Солнцева,Т.В. Корнілова та інших.

Ю.Козелецкий і В.В. Кочетков розглядали ризик на психологічній теорії рішень, тоді як В.А. Петровський сформулював гіпотезу про існування «>надситуативного» ризику і розглядав ризик як особливий активність. Натомість З.Липатов вивчав «керований і некерований» ризик.

Як бачимо, ризик є дуже багатогранним явищем, що можна розглядати із різних, котрий іноді з протилежні позиції. Неоднозначність цього поняття таки актуальність цієї проблеми у психології, а й у інші науки, які займаються вивченням діяльності суб’єктів, колективів, громадських організацій і т.д.

Відповідно до темою мета курсової роботи залежить від дослідженні явища ризику з філософської, соціологічною та психологічної позицій; у викритті залежності згуртованості колективу, ступеня організованості поведінки суб’єктів від цієї ситуації ризику, у якій перебуває група.

І, відповідно до метою, до завдань вивчення ставитимуться:

 • виявлення чинників, що породжують ризик та ситуацію невизначеності;
 • виявлення особливостей «громадського» сприйняття ризику;
 • вивчення своєрідності ризику залежно від сфери, де реалізуються дії суб’єкта;
 • вивчення суб’єктивних свідків і об’єктивних чинників, які впливають згуртованість колективу, у ситуації ризику;
 • виявлення залежності ступеня організованості поведінки суб’єктів від рівня ризику;
 • Об’єктом вивчення будуть літературні джерела, розглядають окремих суб’єктів і групи людей, які зіштовхуються у своїй життєдіяльності з ризиком чи ризикованою ситуацією.

Предметом, своєю чергою, виступає поведінка, дії людей ситуації ризику.

14 стр., 6936 слов

Пенітенціарна психологія

... про засвоєння знань, навичок і умінь, нагромадженими у педагогічній психології. З соціальної психології пенітенціарна психологія позичає узагальнення і деякі висновки про взаємини у колективі і групі, про ...

Отже, дана робота є теоретичне дослідження ризику, особливостей цього явища вивчення діяльності суб’єктів в ризикованою ситуації.

Поняттям «ризик» багато хто користується конкретні громадські й природні науки. Кожна їх має власний предмет, свою спрямованість у дослідженні ризику й послуговується при цьому власними методами. Така ситуація дає можливість окреслити дуже багато різних аспектів, у яких розглядається ризик.

Але до того, як розглянути концепції ризику, необхідно розкрити зміст даної поняття.

Нині немає узвичаєного визначення при цьому терміна, у його трактуванні існують численні розбіжності. Це багато в чомумногоаспектностью цього явища, що має незбіжні, інколи ж протилежні реальні підстави.

У масовій свідомості поширене судження про ризик як «про можливої небезпеки чи невдачі. У окремих випадках ризик тлумачать як діяльність, чинена з думкою на вдалий результат чи навіть ситуативна характеристика діяльності.

можливу небезпеку життю і діюнаудачу з думкою на щасливий результат

 • небезпека;
 • невизначеність;
 • випадковість.

Щоб існував ризик, необхідна небезпека, у якій закладено невизначеність.

На думку Про.Renna, ризик – це можливість, що людська дії чи результати своєї діяльності приведуть із наслідками, які впливають на людськіценности2.

Тут визначення ризику містить:

 • наслідки, які впливають на людські цінності;
 • можливість виникнення (невизначеність);
 • формула, що об’єднує обидві ці елемента;
 • Наприклад, винженерно-физических науках термін «ризик» вважається ймовірністю, помноженою на наслідки. У психології з цим погляду «ризик» скоріш сприймається як функція суб’єктивно які сприймаються вигод і ймовірностей їх прояви.

О.П.Альгин визначає ризик вже проводяться як діяльність, пов’язану з подоланням невизначеності у кризовій ситуації неминучого вибору, у процесі якого є можливість кількісно і здатні якісно оцінити ймовірність досягнення гаданого результату, невдача Італії й відхилення від України цілі 1.

Елементи, що є сутність даного визначення також кілька інші:

 • можливість відхилення від імовірної мети, заради якої здійснювалася обрана альтернатива;
 • ймовірність досягнення бажаного результату;
 • відсутність впевненості у досягненні поставленої мети;
 • можливість наступу несприятливих наслідків під час здійснення тих чи інших дій за умов невизначеності для суб’єкта, йде з ризиком;
 • очікування небезпеки, невдачі внаслідок вибору альтернативи та її реалізації;
 • оцінка цій ситуації;

— Але, попри розбіжності, переважають у всіх визначеннях є певні подібні характеристики. Наприклад, невизначеність .Renn дуже слушно зауважив, що це концепції ризику мають одну спільну елемент: поділ реальної буденної дійсності й можливості. Якщо майбутнє було б визначено чи незалежно від людської діяльність у теперішньому, термін «ризик» у відсутності б сенсу. Поняття «ризик» можна буде, тільки коли визнається різницю між дійсністю і можливість те, що внаслідок природних подій чи людських дій може виникнути небажане стан дійсності.

14 стр., 6542 слов

Соціально-психологічний клімат організації

... боку організації, привабливістю роботи в ній, очікуваннями і реальними можливостями працівника. Значущими причинами організаційного стресу виступають слабкості керівництва і незадовільний психологічний клімат. В останньому випадку порушується підтримка колег, обмежується можливість ...

Невизначеність неоднорідна формою прояви й за змістом. Джерела виникнення невизначеності різноманітні. Одне з них пов’язані з наявністю елементів випадковості і стихійності. Наприклад, спонтанність природних явищ і стихійними лихами.

Також до джерел невизначеності і людська діяльність, взаємовплив людей, що носить невизначений і неоднозначний характер. Абовероятностний характер науково-технічного прогресу: практично неможливо заздалегідь в усій повноті визначити конкретні наслідки тих чи інших наукових відкриттів.

Існування невизначеності пов’язані з неповнотою, недостатністю інформацію про об’єкті, процесі, явище, стосовно якому приймають рішення, з обмеженістю людини у зборі і переробки інформації, із постійною мінливістю інформації щодо багатьох об’єктах (саме у практичної життя набув значного поширення метод «спроб і помилок»).

Зі сказаного вище можна дійти невтішного висновку, що основним чинникам, що породжує невизначеність та, отже, ризик ставляться:

По-перше , внутрішні чинники, властиві суспільству як соціальному організму: суперечливість громадських явищ, елементи стихійності, випадковості;

По-друге , це фактори, пов’язані з неповнотою інформації, відомостей об’єкт;

По-третє , чинники, зумовлені впливом суб’єкта на громадське життя з метою реалізації власних потреб;

По-четверте

Крім невизначеності необхідним властивістю ризику є альтернативність – можливість вибрати з двох або кількох можливих варіантів, рішень, напрямів, дій. Відсутність вона дуже обмежена знімає ситуацію ризику. Саме у психології ризик досліджується переважно у рамках теорії прийняття рішень.

Важливо, що ризик завжди є ситуацію оцінки ймовірності погіршення становища (це як докладно у психологічний аспект ризику).

У середовищі сучасних дослідженнях із різних точок зору розглядається і природа ризику.

Ряд авторів вважають, що ризик – це « об’єктивна категорія , що дозволяє регулювати відносини для людей, трудовими колективами, організаціями та інші суб’єкти життя, виникаючі внаслідок перетворення можливої небезпеки вдействительность»1. Ризик у своїй сприймається як поняття, що було можливу небезпека випадкового наступу негативних наслідків.

Досить поширена суб’єктивна концепція ризику.

З цього позиції ризик завжди суб’єктивний, «оскільки постає як оцінка людиною вчинку, як свідомий вибір з урахуванням можливих альтернатив… Суб’єктивна концепція орієнтована суб’єкта дії, враховує усвідомлення наслідків, вибір варіантаповедения..»2. З цього погляду прояв ризику завжди пов’язані з волею і свідомістю людини, «ризик – такий вибір варіанти поводження з урахуванням небезпеки, можливихпоследствий»3.

Попри розходження поглядів на природу ризику, на нас, як і так і інша концепції ризику правомірні залежно від заповітної мети дослідження.

Проведений вище аналіз поняття «ризик» дозволяє зробити висновок, що це явище дужемногомерно і неоднозначно, має специфічними особливостями. І коло досліджуваних якостей, чорт, елементів і властивостей цього явища великою мірою залежить від цього, що не аспекті – технічному, соціальному, психологічному, економічному, гуманітарному – поняття «ризик» і «ситуацію ризику» розглядатиме дослідник.

4 стр., 1579 слов

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру

... стан природного середовища, а деякі екологічні проблеми набули глобального характеру: порушення озонового шару, посилення парникового ефекту, кислотні дощі, ... передусім неінфекційними захворюваннями, тісно пов'язаними з широким розповсюдженням факторів ризику, які характерні для поведінки людини. Серед них тютюнокуріння ... Враховуючи складну криміногенну ситуацію в Україні, кожна людина повинна ...

1.2 Психологічний зміст поняття ризик

Нині в психологічних дослідженнях ризику можна назвати три основні напрями.

Перше визначає ризик як «ситуативну характеристику дій (діяльності) суб’єкта, яка має невизначеність їх результату для чинного суб’єкта і можливість несприятливих наслідків у разінеуспеха»1. Тут ризик у рамках концепції >надситуативной активності і теорії мотивації досягнення .

мотивації досягнення успіху

Ситуація досягнення характеризується наявністю дві умови: завдання, яку треба виконати і стандарту якості виконання це завдання. У такій ситуації у діяльності особистості виявляються дві протилежно спрямовані тенденції: прагнення досягти успіху й прагнення уникнути невдачі.

>надситуативной активності

Як справедливо зазначає Корнілова «>надситуативний ризик як особлива форма прояви активності суб’єкта пов’язані з існуваннямнадситуативной активності, що є здатність суб’єкта підніматися над рівнем вимог ситуації, визначати цілі, надлишкові з погляду вихідноїзадачи»2.

Друге напрям розглядає ризик, із погляду теорії рішень як ситуацію вибору між альтернативними чи можливими варіантами дій.

Цю позицію пов’язані з виміром ймовірності помилки чи неуспіху вибору ситуації з кількома альтернативами.

І, нарешті, третє вивчає взаємозв’язок індивідуального і групового поведінки у ситуаціях ризику і становить соціально-психологічний аспект ризику.

Спільне в перелічених вище концепцій у тому, що вони одностайно вважають ситуацію ризику ситуацією оцінки .

Ризик висловлює «прогностичну оцінку ймовірності несприятливого результату що розвивається (ще закінченню) ситуації. Ризик – це описова (>атрибутивная) характеристика ситуації, а оцінна категорія, нерозривно що з дією людини, його оцінкою – «оцінкоюсебя»1.

Відповідно до цією ухвалою ситуація ризику виникає тільки тоді ми, коли суб’єкт, який діє у цій ситуації. У цьому важливо відзначити, що ситуація ризику може бути небезпечної, якщо суб’єкт змушений діяти у ній, але небезпечна ситуація необов’язково ризикована. Для різних суб’єктів, які у одним і тих самих умовах, ситуація може бути різною – ризикованою на одне інерискованной іншому.

Отже, поняття ризик нерозривно пов’язане з поданням щодо дії суб’єкта і можна визначити як характеристика цього дії. Але характеристика дії як ризикованого неатрибутивна, аоценочна. Ризик є оцінкою можливість здійснення дії, можливості досягнення результату, відповідного мети.

Отже, ризик – це «прогностична, яка випереджає дію оцінка,формирующаяся на стадії організації, або плануваннядействия»2.

Крім прогностичної оцінки, необхідною умовою ситуації ризику є невизначеність. І, якщо розглядати ризик в психологічний аспект, то головні джерела невизначеності перебувають у найчиннішому суб’єкт. Саме він «зважує» умови, у яких дію буде здійснено, чинники, що впливають дію та її майбутній результат.

17 стр., 8339 слов

Надзвичайні ситуації соціального характеру

... надзвичайні ситуації рівня колективу; надзвичайні ситуації рівня макроколективу; надзвичайні ситуації для жителів міста, району; надзвичайні ситуації для населення області; надзвичайні ситуації для населення країни; надзвичайні ситуації для жителів континенту; надзвичайні ситуації ... межі об'єкта виробничого чи соціального призначення. Місцеві – ... природного й техногенного характеру. Відповідно до ...

І на кінцевому підсумку, на думку ряду дослідників, все джерела невизначеності суб’єктивні і визначаються можливостями і що обмеженнями людини враховувати різноманітні чинники, що впливають дію та її майбутній результат.

Джерела невизначеності може бути як зовнішні, і внутрішні.

Зовнішні джерела вже було розглянуто вище, й у психологічного аналізу основне значення набуває виявлення внутрішніх джерел невизначеності.

Якщо уявити структуру діяльності як «>четирехкомпонентную модель», чи до внутрішнім джерелам ставляться:

когнітивний компонент

зміст суб’єктивного досвіду,

мотиваційний компонент –

операційна складова діяльності –

Виявлення внутрішніх джерел невизначеності дозволяє зрозуміти, як в суб’єкта формується уявлення про ситуацію, про майбутнє результаті дії, що заважає їй діяти «напевно» і реально отримувати необхідний результат, що створює ситуацію ризику.

Досить важливою завданням є й необхідність оцінити рівень невизначеності та виявити чинники, що визначають критерії прийняття рішень суб’єктом у тому, чи варто йому діяти, відкласти дію чи відмовитися від цього.

Так, до чинників, визначальним критерій прийняття рішень, належить значимість успіху чи ціна неуспіху майбутнього дії. Якщо значимість висока, суб’єкт готовий ризикувати, тобто. «знизити критерій прийняття рішення й розпочати дії». У ситуаціях, де небажані наслідки мають великі гроші, критерії прийняття рішень підвищуються, дії суб’єкта стають обережнішими.

Ще одна причина – оцінка витрат за досягнення бажаного результату. Чим більший витрат вимагає дію, то вище критерій ухвалення рішення про його необхідності.

Особлива група чинників, які впливають вибір критерію, пов’язані зиндивидуально-личностними особливостями суб’єкта. Насамперед, це схильність до ризику.

Отже, психологічне дослідження ризику має відбуватися у таких напрямах:

1) вивчення рефлексивної природи можливостей та обмежень як визначальною передумови оцінки ситуації невизначеності та прийняття рішень на ній;

2) чіткіша систематизація джерел невизначеності у кризовій ситуації ризику;

3) дослідженняиндивидуально-личностних особливостей рефлексивної регуляції дій суб’єкта у кризовій ситуації ризику.

1.3 Особливості «громадського» сприйняття ризику

Наявність або відсутність ризикованою ситуації, схильність людини до ризику залежить тільки від соціального статусу чи то з впливу різних гілок чинників, а й значною мірою від того, як людина сприймає ризиковану ситуацію, який образ ризику для нього найвідомішим.

З допомогою низки досліджень виявили, що несхильні ризикувати, якщо потенційні втрати високі, і ризикують, якщо велика можлива прибуток. Або, за словами Про.Renna, величина ризику залежить від «суб’єктивної оцінки ймовірності наступусобития»1.Более конкретні дослідження з сприйняттю ймовірностей у процесі рішень, коли робляться висновки з урахуваннямвероятностной інформації, виявили,

7 стр., 3452 слов

Психологія особистості керівника

... від способів сприймання інформації й процесу прийняття рішень виокремлюють чотири типи особистості: 1. Ті, що думають свідомо. Такі особистості люблять порядок, чіткість і контроль, надають ... ситуацію, активність, здатність до виваженого ризику тощо). Найпоширеніші класифікації ілюструють, наскільки широким є діапазон вияву професійних якостей керівника. Особливо повно вони репрезентовані в ...