Гриф надано Міністерством освіти

Реферат

^

(БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ

«ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ»

 1. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці

 2. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі

 3. Феномен педагогічного керівництва теорія і практика

 4. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога

 5. Діяльність учителя як творчий процес

 6. Професійна ідентифікація особистості вчителя

 7. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти

 8. Професійне самовиховання вчителя сутність, шляхи і способи реалізації

 9. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань.

 10. Особливості педагогічного іміджу А Макаренка

 11. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А Макаренка

 12. Особливості педагогічної та акторської дії

 13. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями

 14. Особливості професійного мислення вчителя

 15. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості

 16. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань

 17. Природа педагогічного таланту

 18. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям

 19. Особливості педагогічної рефлексії вчителя

 20. Професійна компетентність учителя

 21. Феномен професійної деформації особистості вчителя причини, шляхи подо­

  лання

 22. Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями

 23. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К Станіславського

 24. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

 25. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії

  14 стр., 6720 слов

  Особливості навчання обдарованих учнів у початковій школі

  ... особливості; 2) охарактеризувати шляхи діагностики дитячої обдарованості; 3) описати основи навчання обдарованих учнів; 4) розглянути урочну і позаурочну форми роботи з обдарованими дітьми в початкових класах; 5) розкрити важливість ролі вчителя ...

 26. Педагогічне спілкування як діалог

 27. Порівняльна характеристика особистісно орієнтованого і формально-рольового

  спілкування класних керівників

 28. «Я-висловлювання» в педагогічному спілкуванні

 29. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності

  учнів

 30. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнаць­

  кою віку

 31. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

 32. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до на­

  вчання

418

 1. Надзавдання в педагогічній діяльності

 2. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів

 3. Майстерність А Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на

  вихованців

 4. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В Сухомлинського

 5. Використання елементів театральної педагогіки К Станіславського у педа­

  гогічній взаємодії

 6. Способи саморегуляції педагога в професійному спілкуванні

 7. Дослідження домінуючих стилів спілкування вчителів

 8. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності

 9. Комунікативна спрямованість реакцій учителя на затримку відповідей учнів

 10. Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя

  на уроці

 11. Умови ефективності «Я висловлювання» в педагогічній взаємодії

 12. Етичний захист учителя в професійному спілкуванні

 13. Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі

 14. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні

 15. Три кола уваги, їх роль в організації діяльності вчителя

 16. Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці

 17. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя

 18. Використання навіювання в педагогічному досвіді А Макаренка

 19. Діалог у шкільному навчанні

 20. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді учителів-майстрів.

 21. Когнітивна установка учнів на урок сутність, труднощі, техніка створення

 22. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку

 23. Психотопчне налаштовування учнів на діалог на початку уроку досвід авто­

  ритарної і гуманістичної педагогіки

 24. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці

 25. Виконавська майстерність учителя на уроці

  5 стр., 2268 слов

  Педагогічне спілкування

  ... у взаємодії: «Давайте разом щось робити. Я поговорю з учителем математики, ми знайдемо і консультантів і серед учнів». Логіка демонстрування вчителем різних граней спілкування забезпечує ... і самоутвердження - перцептивний, а організація взаємодії - інтерактивний. 2. ГОЛОВНІ ОЗНАКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ Орієнтація на полі функціональність спілкування дає змогу вчителеві організувати взаємодію на ...

 26. Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці

 27. Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці

 28. Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів на

  етапі актуалізації і перевірки знань

 29. Режисура початкового етапу уроку

 30. Режисура завершального етапу уроку

 31. Техніка активного слухання вчителя на уроці

 32. Майстерність педагогічного запитання на уроці

 33. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність

 34. Творче самопочуття вчителя на уроці

 35. Завдання і надзавдання сучасного уроку теорія та практика навчання

 36. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу пошук оптимальної моделі

 37. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди

 38. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці

 39. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В Сухомлинського

 40. Психолого-педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності

  сучасного вчителя

ЗМІСТ

Від редактора 5

^

Сутність педагогічної діяльності вчителя 10

Суспільна значущість професії вчителя, його функції 10

Поняття педагогічної діяльності, її структура 15

Професійно-педагогічна діяльність як мета діяльність 19

Розповідь учителя як модель педагогічної діяльності 22

Педагогічна майстерність і особистість учителя

Поняття педагогічної майстерності 27

Елементи педагогічної майстерності ЗО

Педагогічна ситуація і педагогічна задача 35

Самовиховання вчителя 40

Розділ 3 Педагогічна техніка вчителя 43

Поняття педагогічної техніки 43

Внутрішня техніка вчителя 45

Зовнішня техніка вчителя 51

Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці 58

Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 59

Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями 61

Умови ефективності професійного мовлення вчителя 66

Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя 69

Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі

Особливості образного мислення 72

Образ у мистецтві театру 76

Театральне мистецтво у вимірах педагогіки 81

Театральне мистецтво у вимірах психології 83

Театральне мистецтво у вимірах естетики 86

Спільне й відмінне в театральному і педагогічному мистецтві

Педагогічна та акторська дія 92

420

Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання 97

Урок — театр одного актора 105

Майстерність педагогічного спілкування 112

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види 112

Педагогічне спілкування як діалог 116

Контакт у педагогічному діалозі 118

Структура педагогічного спілкування 122

Стиль педагогічного спілкування 123

Конфлікт у педагогічній взаємодії 127

Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії

в педагогічному спілкуванні 129

Особистість учителя як інструмент впливу в педагогічній взаємодії 129

Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування

Увага й уява вчителя 132

Способи комунікативного впливу переконування і навіювання 139

Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика

інтерактивного компонента педагогічної взаємодії 141

Технологія організації педагогічної взаємодії

у процесі індивідуальної бесіди

Індивідуальна педагогічна бесіда як модель діалогічної взаємодії 147

Структура бесіди Етап моделювання 149

Забезпечення психологічного контакту на початку бесіди

Роль невербальних засобів 150

Методика контактної взаємодії як технологія забезпечення контакту 154

Техніки взаємодії у процесі аналізу проблеми та пошуку п вирішення 158

Прийоми педагогічної взаємодії 162

Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні 166

Урок як навчальний діалог учителя з учнями 166

Елементи технології уроку-діалогу 170

Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці 175

Психолого педагогічні «кріплення» уроку діалогу 175

Професійні секрети вчителів майстрів в організації діалогу

з учнями на уроці 179

^

 1. Вступ до педагогічної професії 186

 2. Витоки педагогічної майстерності 197

 3. Розповідь учителя 204

 4. Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям 215

 5. Зовнішній вигляд учителя Основи мімічної та пантомімічної виразності 222

 6. Дихання й голос як елементи педагогічної техніки 227

 7. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя

виразність мовлення 233

 1. Дикція як елемент педагогічної техніки 239

 2. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності 245

421

 1. Самовиховання педагога — шлях формування педагогічної майстерності 254

 2. Конкурс майстерності вчителя в педагогічній розповіді 258

 3. Професійно педагогічне спілкування його сутність і структура 260

 4. Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди 273

 5. Уява педагога 286

 6. Комунікативність учителя 291

 7. Увага та спостережливість учителя 298

 8. Педагогічний такт учителя-майстра на різних етапах

організації бесіди 304

 1. Стратеги і прийоми педагогічної взаємодії 316

 2. Конкурс майстерності педагогічного спілкування в діалозі 325

  5 стр., 2088 слов

  Психологія педагогічної діяльності та психологія вчителя

  ... сторона педагогічної діяльності Величезне значення у процесі навчання й виховання має стиль взаємодії та спілкування вчителя з учнями. ... з урахуванням індивідуальності учнів; правильно будувати урок, удосконалюючи свою викладацьку майстерність; передати свій досвід іншим учителям і ... особистість учителя. Одним із великих фахівців у галузі вивчення психології вчительської праці й особистості вчителя є ...

 3. Урок як діалогічна взаємодія 328

 4. Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями 333

 5. Діалог з учнями на початковому етапі уроку

Психологічне налаштовування учнів на урок 340

23 Майстерність спілкування у процесі викладу нового матеріалу

Монолог як прихований діалог 348

 1. Майстерність спілкування вчителя під час вивчення нового матеріалу

  Діалог у процесі бесіди 356

 2. Майстерність учителя в організації взаємодії між учнями

під час групової роботи на уроці 366

26 Взаємодія вчителя з учнями під час перевірки знань

Техніка активного слухання 382

 1. Майстерність спілкування вчителя на завершальному етапі уроку 392

 2. Творче самопочуття вчителя на уроці 397

 3. Вивчення передового досвіду вчителів —

шлях до педагогічної майстерності 404

30 Конкурс педагогічної майстерності діалог учителя з учнями на уроці 415

Додаток

Теми рефератів та курсових (бакалаврських) робіт з курсу

«Педагогічна майстерність» 418

Навчальне видання

^ Крамущенко Людмила Василівна

Кривонос Іван Федорович, Мирошник Олена Георгіївна, Семиченко Валентина Анатоліївна, Тарасевич Ніна Миколаївна

^

2-ге видання доповнене і перероблене

Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено, В С Жиборовського, Т М Глушко

Шдп до друку 14 09 2004 Формат 60 х 84/ 16

Папір офс № 1 Гарнітура Ки<�іпа$Ьоу Офс друк

Ум друк арк 24,64 + 0,23 форз Обл-вид арк 29,90 + 0,10 форз

Тираж 15 000 пр Вид №10564 Зам №4-446

Видавництво «Вища школа», вул Гоголівська, 7г, м Київ, 01054 Свідоцтво про внесення до Держ реєстру від 04 12 2000 серія ДК № 268

Надруковано з плівок виготовлених у видавництві «Вища школа»,

у ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»,

вул Л Курбаса, 4 м Біла Церква, 09117