Тест аз фанни ПЕДАГОГИКА

Мавзӯи 1. Дидактика ва вазифаҳои он. Ақидаҳои дидактикии мутафаккирон.

1. Тести оддӣ

Дидактика оиди кадом масъалаҳо маълумот медиҳад?

масъалаҳои тарбияи насли наврас масъалахои таълим ва маълумот

дар бораи таълим ва тарбияи бачагон

дар бораи қонуниятхои инкишофи шахсият

2. Тести оддӣ

Аз рӯи ин ҷавобҳо мафҳумхои асосии дидактикаро дарёфт намоед

маълумот, тарбия, малака маълумот, инкишоф, таълим

дониш, қобилият, маҳорат

омӯзиш, меҳнат, одат

3. Тести оддӣ

Кадоме аз ин педагогҳо асосгузори педагогикаи рус мебошад?

Л.Н.Толстой К.Д.Ушинский

Н.И.Пирогов

А.С.Макаренко

4. Тести оддӣ

Китоби «Дастур барои маълумоти муаллимони немис»-ро кӣ навиштааст?

В.А.Сухомлинский А.Дистервег

К.Д.Ушинский

Ф.Рабле

5. Тести оддӣ

Дидактика ҳамчун қисми муҳими илми педагогика чиро меомӯзад?

раванд ва услубҳои таълимро қонуниятҳои хониши мактабиён ва фаъолияти дарсдиҳии муаллимро

роҳҳои самараноки ташкили кори таълимро

бо донишу маҳорат мусаллаҳ намудани хонандагонро

6. Тести оддӣ

Асари «Инсон хамчун предмети тарбия» аз тарафи кадом педагог навишта шудааст?

А.Ф. Гербарт К.Д.Ушинский

А. Дистервег

П.Ф.Каптерев

7. Тести оддӣ

Кадоме аз ин китобҳоро Я.А.Коменский навиштааст?

Дидактикаи муосир Дидактикаи бузург

Методикаи тарбияи коллектив

Сад маслиҳат ба муаллим

8. Тести оддӣ

Мафҳуми дидактикаро бори аввал кадом педагог истифода бурдааст?

К.Д.Ушинский В.Ратке

А.С.Макаренко

Ш.А.Амонашвили

9. Тести оддӣ

Кадоме аз ин олимон педагоги давраи Шӯравӣ намебошад?

Н.К.Крупская К.Д.Ушинский

В.А.Сухомлинский

С.Т.Шатский

10. Тести оддӣ

Яке аз мафҳумҳои асосии дидактика буда, ба манфиати шахсият, ҷомеа ва давлат равона карда шудааст?

маҳорат маълумот

эътиқод

малака

Мавзӯи 2. Моҳияти раванди таълим. Қонуниятҳо ва принсипҳои таълим.

11. Тести оддӣ

Аз рӯи масъалахои номбаршуда онхоеро интихоб кунед, ки мазмуни чараёни таълимро муайян мекунанд?

комёбихои илмию — ичтимоӣ, максадхо методҳои таълим, принсипхои таълим

дархостҳои волидон, эҳтиёчҳои ҷомеавӣ

эхтиёчхои шахсӣ, имкониятҳо

12. Тести оддӣ

Дар зери мафҳуми ҷараёни таълим чиро мефаҳмед?

8 стр., 3897 слов

История развития дидактики. . История развития дидактики

... успеху. Это и было также главной задачей его дидактики. 20 2. Развитие дидактики 21 Обучение — это процесс, в котором главную ... окружающего мира. Такие положения давали дальнейшую дорогу для развития дидактики, но в них были и существенные недостатки. Чувственное ... повысили успешность обучения детей. Значение Коменского, как педагога, в истории самой педагогики заключается в том, что, он раскрыл ...

инкишофу тарбия додани толибилмон бо донишхо, махорату малакахо мусаллаҳ намудан

азхудкунии донишхо аз тарафи хонандагон

санчиши дониш бо воситаи тестхо

13. Тести оддӣ

Ба раванди таълим кадом хусусияти муҳим хос мебошад?

аз худ кардани махорати касбӣ мувофикатӣ бо инкишофи синну соли талабагон

мушаххас омӯхтани хонандагон

инкишоф додани фаъолияти маърифатӣ

14. Тести оддӣ

Ин суханҳо дар кадом асар оварда шудаанд? “Омӯзиш бояд мувофиқи завқи бача ба роҳ монда шавад, на мувофиқи хости устод”

“Бӯстон» “Тадбири манзил”

“Қобуснома”

“Гулистон”

15. Тести оддӣ

Қисмҳои асосии чараёни азхудкунии донишҳо кадомҳоянд, муайян намоед

фахмидагирӣ , азёдкардан , навишта гирифтан дарккунии бошуурона, мустакилона фикр кардан

ба амал ҷорӣ намудани дониш, фахмидагирӣ

чамъбасткунӣ, фикри худро баён кардан

16. Тести оддӣ

Принсипхои таълим гуфта чиро дар назар доред?

услубҳои омӯзиши фанхои алохида дар чараёни таълим талаботхо нисбат ба мундарича, шакл ва усулхои чараёни таълим

коидахои мухим нисбат ба чараёни таълим

роҳ ва тарзҳои умумии таълим ва маълумот

17. Тести оддӣ

Масъалаи зерин ба кадом принсипи таълим мансуб аст? «Аз маълум ба номаълум, аз содда ба мураккаб, аз осон ба мушкил»

принсипи системанокӣ ва пай дар паӣ принсипи илмият ва дастрасӣ

принсипи алоқамандии назария бо амалия

принсипи аёният

18. Тести оддӣ

Ин маслиҳатро оиди принсипи дастрасии таълим кӣ гуфтааст? «Барои дастрасии таълим шогирдонро аз наздик ба дур, аз осон ба мушкил, аз маълум ба номаълум бурдан даркор аст»

И.Г.Песталотси Я.А.Коменский

А.Дистервег

А.Дониш

19. Тести оддӣ

Ҷараёни дигаргуниҳои миқдорӣ ва сифатиро, ки дар зери таъсири омилҳо ба амал меояд, чӣ меноманд?

тарбия инкишоф

омӯзиш

маълумот

20. Тести оддӣ

Амалиёти бошуурона истифодабарии донишҳои ҳосилшударо чӣ меноманд?

қобилият маҳорат

малака

дониш

Мавзӯи 3. Мазмуни маълумот дар мактаби муосир. Консепсияи миллии маълумоти муосир. Ҳуҷҷатҳои меъёрии мазмуни маълумоти мактаб.

21. Тести оддӣ

Маҷмӯи дониш, маҳорат ва малакаҳои ба низом даровардашудаи шахсро чӣ меноманд?

инкишоф маълумот

таълим

маҳорат

22. Тести оддӣ

Мундаричаи маълумоти мактабӣ бояд ба кадом талаботхо чавобгӯй бошад?

бошууронагӣ ва масъулиятшиносӣ илмият, пайдарпаӣ, дастрасӣ

омода намудан ба фаъолияти касбӣ

ташаккул додани ҷаҳонбинии илмӣ

23. Тести оддӣ

Маданиятнокии шахс бештар ба чӣ вобаста аст?

имкониятҳои маърифатию синнусолӣ ба таҳсилоти ӯ

омӯзиши фанҳои ҷудогона

ҳуқуқ ва озодиҳои шахс

24 Тести оддӣ

Кадом сол «Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумхурии Точикистон» кабул карда шудааст?

1997 2002

2003

2006

25. Тести оддӣ

Мактаб асоси ташаккулёбии хонандагонро тавассути чиҳо таъмин мекунад?

3 стр., 1444 слов

Тест аз фанни Психология

... дар мактаб донистани кадом конуниятхо ба шумор меравад? A) конуниятхои инкишофи чисмони B==) конуниятхои инкишофи психологии синнусолии кудак C) конуниятхои психологии таълиму тарбия D) конуниятхои инкишофи шахс 16. Тести одд ... касбии киҳо барои кор дар мактаб аст? A==) донишҷӯён B) колхозчиён C) томактабиён D) кӯдакон 13. Тести оддӣ Нишондихандахое, ки синну соли ...

таъсири муҳити зист ва мушоҳидакорӣ омӯзиши асосҳои фан ва корҳои тарбиявӣ

афкори педагогии ниёгон

воситаҳои ахбори омма

26. Тести оддӣ

3 майи соли 2002 кадоме аз ин Консепсияҳо қабул карда шудааст?

Консепсияи мактаби миллии тоҷик Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Консепсияи тарбияи томактабӣ

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

27. Тести оддӣ

«Осонтарин усули алоқаи мактаб бо оила худи хонанда мебошад» — ин суханҳои кадом мутафаккир аст?

Ҷ.Локк А.С.Макаренко

А.Дониш

С.Айнӣ

28. Тести оддӣ

Вазифаи асосии омӯзгор аз чӣ иборат аст?

назорати доимӣ аз болои иҷрои вазифаи хонагӣ мусаллаҳ намудани хонандагон бо донишҳо ва маҳорату малакаҳо

мушаххас омӯхтани хонандагон

ба маҳфилҳо ҷалб намудани хонандагон

29. Тести оддӣ

Дар барномаи таълимӣ чӣ зикр карда шудааст?

машғулиятҳо, таътилҳо мазмуни маълумот нисбати ҳар фанни таълимӣ

раванди таълим ва шаклҳои ташкили он

маълумот дар бораи ҳар синф

30. Тести оддӣ

Нақшаи таълимӣ чӣ гуна ҳуҷҷат мебошад?

номгӯи фанҳои таълимро нишон медиҳад он раванди таълимро дар мактаб ба тартиб медарорад

мазмуни таҳсилотро ҷорӣ мекунад

дар ташкили раванди таълим фанҳои заруриро муайян мекунад

Мавзӯи 4. Услубҳои ( методҳои ) таълим. Таснифоти методҳои алоҳидаи таълим.

31. Тести оддӣ

Методҳои таълим гуфта чиро меноманд?

доираи назару вусъати қобилияти бачагонро ташаккул додан роҳу фаъолияти маърифатии муаллиму талабаҳо

дар бачагон ҳосил намудани маҳорату малакаҳо

инкишофи қобилияти фардии толибилмон

32. Тести оддӣ

«Метод бояд асоси илмӣ дошта бошад» — ин чӣ аст?

қоида талабот

усул

қонун

33. Тести оддӣ

Методҳои таълим ба чӣ вобастагӣ доранд?

ба таъминоти моддӣ — техникии мактаб ба мақсади таълим ва мазмуни таҳсилоти мактаб

ба хусусиятҳои психологию синнусолии хонандагон

ба қобилияти корӣ, хосиятҳои системаи асаб

34. Тести оддӣ

Мусобика чӣ гуна метод аст?

ин рохест дар мустахкам намудани комёбиҳои ба дастовардашуда баланд бардоштани интизом, рафтор, муносибати шууронаи мактаббачагон

методи муайянкунандаи хонандагони пешқадам аст

баҳодиҳӣ ба