Тест аз фанни Психология

Вазифаи назариявии психологияи синну соли кадом аст?

D) муаммои ба даврахо чудокунии инкишофи психики дар онтогенез;

2. Тести оддӣ

Яке аз муаммохои нисбатан бахсноки психологияи синну соли кадом аст?

D) тахлили синни навраси

3. Тести оддӣ

Вазифаи амалии психологияи синну солиро нишон дихед.

A) ташхиси синну соли ва клиники;

Психологияи синну соли чиро меомузад?

B) далелхо ва конуниятхои инкишофи одам

5. Тести оддӣ

Кадом сохаи фанхои психологи хамчун фанхои таълимии мухимтарини сикли психологи — педагоги махсуб меёбад?

A=) психологияи синну соли

6. Тести оддӣ

Сохаи босуръат инкишофёфтаистодаи илмхои психологи кадом аст?

D=) психологияи синну соли

7. Тести оддӣ

Масъалаи ошкор сохтани сарчашмахо, конуниятхо, даврахо, шароитхо, механизмхо ва хусусиятхои ташаккулёбии шахс дар онтогенез ба кадом кисмати психология тааллук дорад?

A=) психологияи синну соли

8. Тести оддӣ

Вазифаи назариявии психологияи синну соли кадом аст?

B=) муаммои инкишофи синну солии шахс;

9. Тести оддӣ

Вазифаи амалии психологияи синну солиро нишон дихед.

A=) назорат аз болои рафти инкишофи психикии бачагон

10. Тести оддӣ

Ҳамаи давраҳои синну солӣ пайдарпай буда, бо ҳам чӣ гуна алоқамандӣ доранд?

A) пайдарпай

B=) зич

C) зиёд

D) кам

11. Тести оддӣ

Омӯхтани фанни психологияи синну солӣ барои кӣ хеле муҳим аст?

A) корношоям

B==) муаллим

C) коргар

D) деҳқон

12. Тести оддӣ

Донистани қонуниятҳои инкишофи психологии синну солии кӯдак-шарти ҳатмии тайёрии касбии киҳо барои кор дар мактаб аст?

A==) донишҷӯён

B) колхозчиён

C) томактабиён

D) кӯдакон

13. Тести оддӣ

Нишондихандахое, ки синну соли психологиро тавсиф медиханд, нишон дихед?

A) ичтимоии инкишоф, фаъолияти асоси, навпайдошавии асоси

B==) холати ичтимоии инкишоф, фаъолияти пешбаранда, навпайдошавии асоси;

C) фаъолияти асоси, фаъолияти пешбаранда

D) холати умумии инкишоф, фаъолияти асоси, навпайдошавии асоси

14. Тести оддӣ

Мафхуми асосии психологияи синну солиро нишон дихед.

A) синну сол

B) психика

C==) инкишоф

D) онтогенез

15. Тести оддӣ

Шарти хатмии тайёрии касбии донишчуён барои кор дар мактаб донистани кадом конуниятхо ба шумор меравад?

3 стр., 1276 слов

Тест аз фанни ПЕДАГОГИКА

... Тести оддӣ Ба раванди таълим кадом хусусияти муҳим хос мебошад? аз худ кардани махорати касбӣ мувофикатӣ бо инкишофи синну соли ... К.Д.Ушинский Ф.Рабле 5. Тести оддӣ Дидактика ҳамчун қисми муҳими илми педагогика чиро меомӯзад? ... о, таътилҳо мазмуни маълумот нисбати ҳар фанни таълимӣ раванди таълим ва шаклҳои ... о инкишофи қобилияти фардии толибилмон 32. Тести оддӣ "Метод бояд асоси илмӣ дошта бошад" - ин ч ...

A) конуниятхои инкишофи чисмони

B==) конуниятхои инкишофи психологии синнусолии кудак

C) конуниятхои психологии таълиму тарбия

D) конуниятхои инкишофи шахс

16. Тести оддӣ

Барои нагз фахмида гирифтани хусусиятхои синнусоли ва инфиродии хонандагон донистани кадом фан зарур аст?

A) психологияи умуми

B==) психологияи синну соли

C) психологияи ичтимои

D) психологияи омузгори

17. Тести оддӣ

Инкишофи инфиродии организмро аз давраи бордоршави то охирхои хаёт чи меноманд?

A) дизонтогенез

B) филогенез

C==) онтогенез

D) рефлекс

18. Тести оддӣ

Кадом фанни таълими барои ошкор сохтани хусусиятхои синнусоли ва динамикаи раванди инкишофи психикии шахс дар давоми хаёт равона карда шудааст?

A) психологияи умуми

B==) психологияи синну соли

C) психологияи ичтимои

D) психологияи омузгори

19. Тести оддӣ

Ягонагии психологияи омузгори ва психологияи синну соли чи гуна фахмида мешавад?

A) бо умуми будани талаботхо

B) бо умуми будани максади омузиш

C==) бо умуми будани объекти омузиш

D) бо умуми будани максадхои тарбия

20. Тести оддӣ

Инкишофи психикии инсон ва ташаккули шахсияти ӯ ба бисёр чиҳо вобаста дорад?

A) категорияҳо

B==) омилҳо

C) тарафҳо

D) зиддиятҳо

21. Тести оддӣ

Моҳияти шахсро кадом сифатҳо муайян мекунанд?

A==) сифатҳои иҷтимоӣ

B) сифатҳои мусбӣ

C) сифатҳои алоҳида

D) сифатҳои манфӣ

22. Тести оддӣ

Қонуни дилектика инкишофро ҳамчун муборизаи байни чиҳо нишон медиҳад?

A) тарафдорҳо

B==) бо ҳам зидҳо

C) мухолифин

D) бетарафҳо

23. Тести оддӣ

Бӯҳронҳо дар кадом давраҳои синнусолӣ ба амал омаданаш мумкин аст?

A) пиронсолӣ

B==) гуногун

C) бачагӣ

D) калонсолӣ

24. Тести оддӣ

Чанд бӯҳронҳои синну солӣ нисбатан равшан зоҳир мегарданд?

A==) се

B) Панҷ

C) дувоздах

D) хашт

25. Тести оддӣ

Инкишофи психикии бачагони аз 1 сола то 3 сола аз кадом омилхо вобаста аст?

A) холати нави ичтимоии инкишоф

B) азхудкунии меъёрхои ахлоки ва коидахои рафтор

C) азхудкунии амалиётхои ашёви

D==) азхудкунии рост рох гаштан, инкишофи амалиётхо бо ашёхо.

26. Тести оддӣ

Инкишофи тафаккури бачагони синни барвакт аз чихо вобаста мебошад?

A) аз фаъолияти бози ва аз таъсири хамсолон

B==) аз фаъолияти худи кудак ва аз таъсири калонсолон;

C) азхудкунии амалиётхои ашёви

D) холати нави ичтимоии инкишоф

27. Тести оддӣ

Давраи навзоди кадом синну солро дарбар мегирад?

A) аз рузи таваллуд то 1 солаги

B) аз 2 мохаги то 1 солаги

C) аз 1 солаги то 3 солаги

D==) аз рузи таваллуд то 2 мохаги;

28. Тести оддӣ

Навоварихои бо бухрони синни 3 солаги алокамандбуда кадомхоянд?

A==) чудокунии худ аз ихотакардагон, мукоисаи худ бо дигар одамон;

B) чудокунии худ , мукоисаи худ бо калонсолон

C) чудокунии худ аз худ, мукоисаи дигар

33 стр., 16486 слов

Криминалистика как наука и как учебная дисциплина

... вполне зако­номерно, поскольку криминалистическая характеристика в современном пони­мании есть синтез информации о преступном и некриминальном. Понятие по­ведения преступника вбирает в себя обе стороны поведенческих ... судебной психологией и т. п. Каждая из наук и дисциплин обладает в этом объекте своим предметом изучения. Именно по этому заслуживает внимание вопрос о месте криминалистической ...

D) чудокунии худ аз калонсолон

29. Тести оддӣ

Гузариш аз образи хаёти дохилибатни ба берунибатни кадом бухрони синну соли аст?

A) бухрони 1-солаги

B==) бухрони навзоди

C) бухрони 7-солаги

D) бухрони 3-солаги

30. Тести оддӣ

Вобастагии пурра аз калонсолон хоси кадом бухрони синну соли аст?

A) бухрони 7-солаги

B==) бухрони навзоди

C) бухрони 3-солаги

D) бухрони 1-солаги

31. Тести оддӣ

Хандаи ичтимои хамчун ибтидои хаёти психикии инфироди кадом бухрони синну солиро нишон медихад?

A) бухрони 7-солаги

B==) бухрони 1-солаги

C) бухрони навзоди

D) бухрони 3-солаги

32. Тести оддӣ

Чудокунии чисмони аз модар, фазои васеи барои кудак дастрас кадом бухрони синну соли аст?

A) бухрони навзоди

B==) бухрони 1-солаги

C) бухрони 7-солаги

D) бухрони 3-солаги

33. Тести оддӣ

Чудокунии психологи аз калонсолони наздик, якрави, зухуротхои манфи, худироданоки кадом бухрони синну соли аст?

A) бухрони 7-солаги

B==) бухрони 3-солаги

C) бухрони 1-солаги

D) бухрони навзоди

34. Тести оддӣ

Азхудкунии амалиётхо бо ашёхо, нутки фаъол, дарккунии «Ман худам» навпайдошавихои кадом давраи синну сол мебошад?

A) синни хурди мактаби

B==) синни барвакти бачаги

C) синни кудаки

D) синни томактаби

35. Тести оддӣ

Муоширати бевоситаи эмотсионали фаъолияти пешбарандаи кадом давраи синну соли аст?

A) бачагии барвакт

B==) кудаки

C) синни хурди мактаби

D) томактаби

36. Тести оддӣ

Фаъолияти ашёви — азонихудкуни ин фаъолияти пешбарандаи кадом давраи синну соли аст?

A) синни хурди мактаби

B==) бачагии барвакт

C) кудаки

D) томактаби

37. Тести оддӣ

Фаъолияти пешбарандаи синни томактаби кадом аст?

A) бозихои шавковар

B) бозибозихои дидактики

C) бози

D==) бозихои сюжети — роли

38. Тести оддӣ

Ба сифати асоси тамоми инкишофи психикии кудак чихо хизмат мекунад?

A) ташаккулёбии нутки фаъол

B) ташаккулёбии одатхои ахлоки

C) ташаккулёбии рафтор

D==) ташаккулёбии амалиётхо бо ашёхо

39. Тести оддӣ

Мундаричаи асосии бозии томактабиёни хурд кадом аст?

A) амалхои фикри

B===) азнавхосилкунии амалхо

C) амалхои содда

D) амалхои хакики бо ашёхо

40. Тести оддӣ

Синни томактабиро муайян кунед

A) аз 1 то 3 солаги

B==) аз 3 то 7солаги