Темперамент та індивідуальний стиль діяльності

Курсовая работа

Темперамент відбиває динамічні аспекти поводження, переважно уродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічним особливостями людини. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тім, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково сполучаться один з одним, а закономірно зв’язані між собою, утворити визначену організацію, структуру, що характеризує 4 темпераменти.

Отже, під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляючись у різноманітній діяльності незалежно від її змісту. цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці і у взаємозв’язку характеризують тип темпераменту.

Аналіз внутрішньої структури темпераменту представляє значних труднощів, обумовлені відсутністю в темпераменту (у його звичайних психологічних характеристиках) єдиного змісту і єдиної системи зовнішніх проявів. Спроби такого аналізу приводять до виділення трьох головних, ведучих, компонентів темпераменту, що відносяться до сфер загальної активності індивіда, його моторики і його емоційності. Кожний з цих компонентів, у свою чергу, має досить складну багатомірну будівлю і різні форми психологічні прояв.

Особливе значення в структурі темпераменту має той його компонент, що позначається як загальна психічна активність індивіда. Сутність психічної активності полягає в прагнення особистості до самовираження, ефективному освоєнню і перетворенню зовнішньої дійсності; звичайно при цьому напрямок, якість і рівень реалізації цих тенденцій визначається іншими особливостями особистості: її інтелектуальними і характерологічними особливостями, комплексом її відносин і мотивів. Ступінь активності поширюється від млявості, інертності і пасивного споглядання на одному полюсі до вищого ступеня енергії, могутньої стрімкості дій і постійного підйому — на іншому.

До групи якостей, що складають перший компонент темпераменту, упритул примикає група якостей, що складають другий — руховий, або моторний компонент, що веде роль у якому грають якості, зв’язані з функцією рухового (і спеціального мовного апарата).

Серед динамічних якостей рухового компонента варто виділити такі, як швидкість, сила, різкість, ритм, амплітуда і ряд інших ознак м’язового руху. Сукупність особливостей м’язової і мовної моторики складає ту грань темпераменту, що легше інших піддається спостереженню й оцінці і тому часто є основою для судження про темперамент їхнього носія.

8 стр., 3750 слов

Темперамент, його властивості та корекція (курсова)

... темпераменту. Тому на зміну його в XIX – XX ст. Прийшли нові теорії, автори яких намагалися знайти фізіологічні основи темпераменту в морфологічних особливостях людської ... особистості. Він обумовлює характер перебігу психічної діяльності, а саме: швидкість виникнення і стійкість психічних процесів, їх психічний темп ритм, інтенсивність психічних процесів і спрямованість психічної діяльності на ...

Третім основним компонентом темпераменту є “емоційність“, що представляє собою великий комплекс властивостей і якостей, що характеризують особливості виникнення, протікання і припинення різноманітних почуттів, афектів і настроїв. У порівнянні з іншими складовими частинами темпераменту цей компонент найбільш складний і володіє розгалуженою власною структурою. Як основні характеристики “емоційності” виділяють вразливість. Імпульсивність і емоційну лабільність. Вразливість виражає афективну сприйнятливість суб’єкта, чуйність його до емоційних впливів, здатність його знайти ґрунт для емоційної реакції там, де для інших такого ґрунту не існує. Терміном “імпульсивність” позначається швидкість, з яким емоція стає спонукальною силою вчинків і дій без їхнього попереднього обмірковування і свідомого рішення виконати їх. Під емоційною лабільністю звичайно приймається швидкість, з яким припиняється даний емоційний стан або відбувається зміна одного переживання іншим.

Основні компоненти темпераменту творять в актах людського поводження та своєрідна єдність спонукання, дії і переживання, що дозволяє говорити про цілісність проявів темпераменту і дає можливість відносно чітко обмежити темперамент від інших психічних утворень особистості — її спрямованості, характеру. здібностей і ін.

Розділ 1. Теоретична частина.

1.Поняття та історія вчень про про темперамент.

Коли говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних розходжень між людьми — розходження по глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поводження і діяльності. Проте темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і невирішеною проблемою. Однак при всім різноманітті підходів до проблеми, вчені і практики визнають, що темперамент — біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота.

До властивостей темпераменту відносяться індивідуальні особливості, що:

1. Регулюють динаміку психічної діяльності в цілому;

2. Характеризують особливості динаміки окремих психічних процесів;

3. Мають стійкий і постійний характер і зберігаються в розвитку протягом тривалого відрізка часу;

4. Знаходяться в строго закономірному співвідношенні, що характеризує тип темпераменту;

5. Однозначно обумовлені загальним типом нервової системи.

Користуючись визначеними ознаками, можна з достатньою визначеністю відрізнити властивості темпераменту від всіх інших психічних властивостей особистості.

Творцем навчання про темпераменти вважається давньогрецький лікар Гіппократ (V в. до н.е.).

Він затверджував, що люди розрізняються співвідношенням 4 основних “соків” життя, — крові, флегми, жовтій жовчі і чорній жовчі, — вхідних у його склад. Виходячи з його навчання, самий знаменитий після Гіппократа лікар античності Клавдій Гален (II в. до н.е.) розробив першу типологію темпераментів, що він виклав у відомому трактаті “De temperamentum”. Відповідно до його навчання тип темпераменту залежить від переваги в організмі одного із соків. Їм були виділені темпераменти, що у наш час користуються широкою популярністю: сангвініка (від лат. sanguis — “кров”), флегматика (від греч. — phlegma — “флегма”), холерика (від греч. chole — ”жовч”), і меланхоліка (від греч. melas chole — “чорна жовч”).

5 стр., 2251 слов

Темперамент і його значення в житті людини

... зв'язана зі змінами, а витримка не по його частині. Меланхолійний темперамент людини похмурої вдачі Людина, розташована до меланхолії ( ... Відповідно до його навчання тип темпераменту залежить від переваги в організмі одного із соків. Їм були виділені темпераменти, що ... системи. Сила порушення відбиває працездатність нервової клітки. Вона виявляється у функціональній витривалості, тобто в здатності ...

Ця фантастична концепція мала величезний вплив на вчених протягом багатьох сторіч.Кант. Говорив що з фізіологічної точки зору, коли мова йде про темперамент, мають на увазі фізичну конституцію (слабка або сильна статура) і комплекцію (рідке, за допомогою життєвої сили закономірно рухливе в тілі. До чого відносять також тепло або холод при обробці цих соків.).

Але з погляду психологічної, тобто як темперамент душі (здатності почуття і бажання), ці вираження крові, що стосуються властивостей, визначені тільки за аналогією гри почуттів і бажання з тілесними рушійними причинами (з яких кров сама головна).

Головний розподіл вчення про темпераменти таке: темпераменти почуття і темпераменти дії поділяються на два види, що в сукупності дає чотири темпераменти.

До темпераментів почуттів Кант відніс:

 • А) сангвінічний;
 • В) його протилежність — меланхолійний.

Перший має особливість, що на відчуття виявляється швидкий і сильний вплив, але відчуття проникає не глибоко (не буває тривалим); у другому ж темпераменті відчуття буває менш яскравим, зате пускає глибокі корені. У цьому варто вбачати розходження темпераментів почуттів, а в не розташуванні до веселощів або сумуй.

Темпераменти почуття.

А. Сангвінічний темперамент людини веселої вдачі.

Спосіб відчування сангвініка можна довідатися по наступних проявах. Це людина безтурботна, повна надій; кожній речі вона на мить надає великого значення. А через хвилину вже перестає про неї думати. Вона чесно обіцяє, але не тримає свого слова, тому що вона до цього недостатньо глибоко обміркувала, у стані чи вона стримати його. Вона досить добродушний, щоб допомогти іншому, але вона поганий боржник, і завжди вимагає відстрочки. Вона гарний співрозмовник, жартує, весела, готова нічому у світі не додавати великого значення і всі люди йому друзі. Звичайно вона не зла людина, але грішник, що не легко піддається виправленню. Правда, вона сильно кається. Але незабаром забуває своє каяття (яке ніколи не перетворюється для неї в скорботу).

Робота її незабаром стомлює, але вона без утоми займається тим, що в сутності є тільки гра. Тому що гра завжди зв’язана зі змінами, а витримка не по її частині.

В. Меланхолійний темперамент людини похмурої вдачі.

Людина, розташована до меланхолії (не меланхолік, тому що це означає вже стан, а не просте розташування до стану), додає усьому, що його стосується, велике значення, скрізь знаходить приводи для побоювань і звертає увагу насамперед на труднощі. Він із важкістю дасть обіцянку, тому що не може її не виконати, але сумнівається, у стані чи він її виконати. І все це в нього порозумівається не моральними причинами (тому що тут мова йде про почуттєві мотиви), а тим, що протилежне доставляє йому неприємність, і саме тому він стає заклопотаним, недовірливим, повним сумнівів, а через цього і слабко сприйнятливим до веселощів. Утім, коли цей настрій стає звичним, він протиставляє настрою людинолюбця, що власне більше сангвініку, по вкрай мері по спонуканню, тому що той, хто сам повинний обходитися без радості, навряд чи побажає її іншому.

12 стр., 5792 слов

Реферат темперамент на українській мові

... іншому. II. ТЕМПЕРАМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ С. Холеричний темперамент людини запального Про нього говорять, що він гарячий, спалахує швидко, як солома, але при поступливості інших незабаром остигає. У його гніві ... людина безтурботна, повна надій; кожній речі вона на мить надає великого значення. А через хвилину вже перестає про неї думати. Вона чесно обіцяє, але не тримає свого ...

Темпераменти діяльності.

С. Холеричний темперамент людини запального характеру.

Про нього говорять, що він гарячий, спалахує швидко, як солома, але при поступливості інших незабаром остигає. У його гніві немає ненависті, і він любить іншого тим сильніше, ніж скоріше той йому уступає. Його діяльність швидка, але нетривала. Він діяльний, але неохоче бере на себе справи саме тому, що в нього немає витримки; от чому він охоче робиться начальником, що керує справами, але сам вести їхній не хоче. Тому його пануюча пристрасть — честолюбство; він охоче береться за суспільні справи і бажає. Щоб його громогласно хвалили. Він любить тому блиск і помпезність церемоній, охоче бере під свій захист інших і на вид великодушний, не з любові, однак, а з гордості, тому що себе самого він любить більше. Він стежить за порядком і здається тому розумніше, ніж він є. Він любить мати у своєму розпорядженні засоби, щоб не бути скаредним; він увічливий, але любить церемонії, натягнуть. Пихатий в обходженні й охоче має при собі якого-небудь підлесника. Який служить мішенню для його дотепності, і більше переживає, коли його горді домагання зустрічають відсіч. Досить небагато їдкої дотепності. Щоб миттю зник ореол важливості. Одним словом, холеричний темперамент — самий нещасливий із усіх темпераментів, тому що більше інших викликає спротив собі.

Д. Флегматичний темперамент холоднокровного.

Флегма означає відсутність афекту, а не інертність (безжиттєвість), і тому людини, у якого немає флегми, не можна назвати флегматиком і під цією кличкою зараховувати в розряд ледарів.

Флегма як слабість — це схильність до бездіяльності, небажання братися за діло, навіть якщо спонукання до цьому дуже сильні. Нечутливість до спонукань являє собою задоволену марність, і його схильності спрямовані тільки на насичення і сон.

Флегма як сила — це здатність починати рухатися і не легко і не швидко, але зате надовго. Той, у кого в крові добра доза флегми, нагрівається повільно, але довго зберігає тепло. Він не легко приходить у гнів, а спочатку коливається, чи випливає йому сердитися.

Холоднокровному чогось шкодувати про те, що в нього зовсім звичайна частка розуму, але в той же час він від природи обдарований цією флегмою; хоча він і позбавлений блиску, але зате виходить їхніх принципів, а не з інстинктів. Його вдалий темперамент заміняє йому мудрість, і навіть у повсякденному житті його часто називають філософом. Своїм темпераментом він перевершує інших, не зачіпаючи їхнього марнославства. Його часто називають також пронозою, тому що всі спрямовані на нього снаряди випущені з катапульт відскакують від нього як від мішка з ватою. Це уживчивий чоловік, що вміє забирати влада над дружиною і родичами, хоча на вид він покірний волі усіх. Bолодіючи непохитної, але розсудливою волею, він уміє пристосувати їхню волю до своєї, подібно тому як тіла з найбільшою масою і великою швидкістю руху, наносячи удар, пробивають перешкоди, що зустрічаються їм, наскрізь, а при меншій швидкості, але при великому обсязі, захоплюють за собою ця перешкода, не руйнуючи його.

Якщо один темперамент, як звичайно думають, з’єднується з іншим, то вони або протидіють один одному, або нейтралізуються. Перше буває, коли думають, начебто в тому самому суб’єкті з’єднаний сангвінічний темперамент із меланхолійним або холеричний із флегматичним, тому що вони (А и В, так само як С и Д) суперечать один одному. Друге, а саме нейтралізація, відбувається ніби-то при (немов хімічному) змішанні сангвінічного темпераменту з холеричним і меланхолійного з флегматичним. Не можна мислити злитим у тому самому акті добродушні веселощі з грізним гнівом або борошна самокатування з задоволеним спокоєм невимогливої душі. Але якщо один з цих двох станів у тому самому суб’єкті повинні змішуватися з іншим, то виходять тільки примхи і капризи, а не визначений темперамент. Отже, складних темпераментів немає.

4 стр., 1795 слов

Темперамент людини

... від темпераменту характер людини належить немає зовнішнім, динамічним особливостям поведінки, а до внутрішнім, психологічним основам вчинків, залежить від особистості чоловіки й з його особистого ... людей мало залежить від темпераменту, тому її особливості називають властивостями. У житті характер людини проявляється у найрізноманітніших видах своєї діяльності, надаючи поведінці цілеспрямованість, ...

З найдавніших часів дослідники, спостерігаючи значну розмаїтість поводження, що збігаються з розходженнями в статурі і фізіологічних функціях, намагалися їх упорядковувати, якимось образом їх групувати. Так виникли всілякої типології темпераментів. Найбільший інтерес представляють ті з них, у яких властивості темпераменту, що розуміються як спадкоємними або уроджені, зв’язувалися з індивідуальними розходженнями в особливостях статури. Ці типології одержали назва конституційних типологій. Так найбільше поширення одержала типологія, запропонована Е.Кречмером, що у 1921 р. опублікував свою знамениту роботу “Будівля тіла і характер”. Головна його ідея полягала в тім, що люди з визначеним типом додавання мають визначені психічні особливості. Їм була проведена безліч вимірів частин тіла, що дозволило йому виділити 4 конституціональних типи:

1. Лептосоматик — характеризується тендітною статурою високим ростом, плоскою грудною кліткою. Плечі вузькі, нижні кінцівки — довгі і худі.

2. Пікнік — людина з вираженою жировою тканиною, надмірно гладкий, характеризується малим або середнім ростом, що розпливається тулубом з великим животом і круглою головою на короткій шиї.

3.Атлетик — людина з розвитою мускулатурою, міцною статурою, характерний високий або середній ріст, широкі плечі, вузькі стегна.

4.Диспластик — люди з безформеною, неправильною будівлею. Індивіди цього типу характеризуються різними деформаціями статури (наприклад, надмірний ріст, непропорційна статура).

З названими типами будівлі тіла Кречмер співвідносить 3 виділених типи темпераменту, що він називає: шизотимик, іксотимик і циклотимик. Шизотимик має астенічна статура, вона замкнутий, схильний до коливань емоцій, упертий, малоподатливий до зміни установок і поглядів, із працею пристосовується до оточення. на відміну від його іксотимик має атлетичну статуру. Це спокійний людина зі стриманими жестами і мімікою, з невисокою гнучкістю мислення, часто дріб’язковий. Пікничну статуру має циклотимик, його емоції коливаються між радістю і сумом, він легко контактує з людьми і реалістичний у поглядах.

Теорія Кречмера була дуже поширена в Європі, а в США придбала популярність концепція темпераменту У. Шелдона, сформульована в 40-х роках нашого сторіччя. В основі поглядів Шелдона також лежить припущення про те, що тіло і темперамент — це 2 параметри людини, зв’язаних між собою. Структура тіла визначає темперамент, що є його функцією. У. Шелдон виходив з гіпотези про існування основних типів статури, описуючи які він запозичав терміни з ембріології. Їм виділені 3 типи:

17 стр., 8265 слов

Індивідуально-психологічні особливості здібностей людини

... і варіюючі індивідуально. Підкресленням зв'язку здібностей з успішним здійсненням діяльності коло індивідуально-варіюючих особливостей обмежується лише тими, що забезпечують ефективний результат діяльності. Отже, у число здібностей не потрапляють властивості темпераменту ...

1. Ендоморфний (з ендодермы утворяться переважно внутрішні органи).

2. Мезоморфний (з мезодерми утвориться м’язова тканина).

3. Ектоморфний (з эктедермы розвивається шкіра і нервова тканина).

При цьому людям з ендоморфным типом властиво відносно слабка статура з надлишком жирової тканини; мезаморфному типу властиво мати струнке і міцне тіло, велику фізичну стійкість і силу; а ектоморфному — тендітний організм, плоску грудну клітку, довгі тонкі кінцівки зі слабкою мускулатурою.

По У. Шелдону, цим типам статур відповідають визначені типитемпераментів, названі їм у залежності від функцій визначених органів тіла: висцетрония (лат. viscera- “внутрішності”), соматонія (греч. soma — “тіло”) і церебротония (лат. cerebrum — “мозок”).

У психологічній науці більшість конституційних концепцій стало об’єктом гострої критики. Основний недолік подібних теорій полягає в тому, що в них недооцінюється, а іноді просто відкрито ігнорується роль середовища і соціальних умов у формуванні психічних властивостей індивіда.

Властивості темпераменту, наприклад, соціалізація харчової потреби, любов до компаній і дружніх виливів, терпимість і відсутність жалю, не можна вважати спадкоємними властивостями того ж порядку, що і статура. Відомо, що такі властивості, виникаючи на основі визначених анатомо-фізіологічних особливостей індивіда, формуються під впливом виховання і суспільного середовища.

Насправді, давно відома залежність протікання психічних процесів і поводження людини від функціонування нервової системи, що виконує домінуючу і керуючу роль в організмі. Теорія зв’язку деяких загальних властивостей нервових процесів з типами темпераменту була запропонована Павловим і одержала розвиток і експериментальне підтвердження в роботах його послідовників.

1.2. Індивідуальний стиль діяльності і його зміст.

Індивідуальний стиль діяльності — стійка індивідуально-специфічна система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів виконання тієї чи іншої діяльності. Можливість різних індивідуальних стилів діяльності визначена в існуванні “зони операційної невизначеності”, що допускає вибір різних способів виконання однієї діяльності. Інтенсивність мотивації якої-небудь діяльності визначає наявність і ступінь виразності індивідуального стилю діяльності. Він дозволяє людям з різними індивідуально-типологічними особливостями нервової системи, різною структурою здібностей, темпераменту, характеру домагатися рівної ефективності при виконанні однієї і тієї ж діяльності різними способами, компенсуючи при цьому індивідуальні особливості, що перешкоджають досягненню успіху. У той же час індивідуальний стиль діяльності може бути неоптимальним з погляду ефективності діяльності. Найбільш загальновизнаними формальними ознаками індивідуального стилю діяльності можна вважати наступні:

 • а) стійка система прийомів і способів діяльності;
 • б) ця система обумовлена визначеними особистими якостями;
 • в) ця система є засобом пристосування до об’єктивних вимог.

Отже, у вузькому змісті слова індивідуальний стиль діяльності — це обумовлена типологічними особливостями стійка система способів, що складається у людини, яка прагне до найкращого здійснення даної діяльності. При цьому, говорячи про способи, не обов’язково мати на увазі тільки виконавчі і тим більше рухові акти — це і гностичні, орієнтовані дії і зміна функціональних станів, якщо вони виступають як засіб досягнення мети (наприклад, «самозбудження» у деяких ораторів, акторів).

Інакше кажучи, індивідуальний стиль — це індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до яких свідомо або стихійно вдається людина з метою найкращого зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами. Найбільш загальна структура індивідуального стилю зводиться до наступного. Насамперед існують такі особливості, способи діяльності, що мимоволі без помітних суб’єктивних зусиль (якби стихійно) провокуються в даній об’єктивній обстановці на основі наявного у людини комплексу типологічних властивостей нервової системи. Ці особливості можна позначити як ядро індивідуального стилю, вони-то й обумовлюють перший пристосувальний ефект і, таким чином, істотно визначають напрямок подальшого зрівноважування із середовищем. Але вони не забезпечують усього необхідного пристосувального ефекту, і в міру необхідності виникає інша группа особливостей діяльності, що виробляються протягом деяких більш-менш тривалих пошуків (свідомих чи стихійних).

Ця група складає своєрідну прибудову до ядра індивідуального стилю. Наприклад, на основі інертності сама собою виникає схильність не відриватися від початої роботи, а отже, і така особливість діяльності, що може бути осмислена як своєрідний спосіб ефективного зрівноважування із середовищем, як доведення дій до кінця. На основі інертності легко здійснюються повільні і плавні рухи, виникає перевага стереотипних способів дії, пунктуальне дотримання один раз прийнятого порядку. Аналогічним образом і на основі рухливості стихійно складаються протилежні риси діяльності.

Серед особливостей такого роду, що складають ядро індивідуального стилю, завжди виявляються дві їхні категорії: особливості, що сприяють успіху в даній обстановці (умовно їх можна позначити літерою «А»), і особливості, що протидіють успіху («Б»), При цьому варто підкреслити чисто функціональний характер цього розподілу, тобто та сама особливість діяльності може виявитися в одному випадку в категорії «А», в іншому — у категорії «Б» в залежності від характеру об’єктивних вимог. Перевага одноманітних неквапливих рухів в інертних виявиться в категорії «А», наприклад при ручному поліруванні виробу, і в категорії «Б», якщо стоїть задача терміново і часто змінювати характер рухів, наприклад при утриманні рівноваги на хитливій опорі.

Якщо ми маємо справу з особливістю, що протидіє успішному здійсненню діяльності, то рано чи пізно, стихійно чи свідомо вона «обростає» компенсаторними механізмами. Так, зумовлена інертністю недостатня моторність відшкодовується передбачливістю, більш високим рівнем орієнтованої діяльності. Обумовлена рухливістю зниження опірність дії монотонній ситуації компенсується тим, що людина штучно різноманітить свою діяльність і т.д. Однак у міру наявності в людини типологічно обумовлених особливостей діяльності, що сприяють успішному її виконанню, виникають і інші елементи прибудови до ядра стилю, а саме пошуки і максимальне використання всіх можливостей, що відкриваються в зв’язку з цією категорією особливостей діяльності. Так, наприклад, інертні спортсмени-акробати віддають перевагу вправам, що включають статичні пози, повільні і плавні рухи, і досягають тут найбільшого ефекту. Робітники-верстатники інертного типу доводять до досконалості стереотипну упорядкованість робочого місця і систематичність у роботі. Рухливі максимально використовують свої швидкісні ресурси і здатність часто переключатися з однієї ситуації на іншу і саме на цьому шляху «знаходять себе».

Таким чином, серед особливостей, що складають прибудову до ядра індивідуального стилю, також можна виділити дві категорії: особливості, що мають компенсаторне значення («В»), і особливості, пов’язані з максимальним використанням позитивних пристосувальних можливостей («Г»).

Таким чином, індивідуальний стиль тим у більшому ступені сформований і виражений, чим більше спостерігається особливостей, що відносяться до категорій «А», «В», «Г», і чим менше залишається некомпенсованих особливостей категорії «Б».

Якби індивідуальний стиль діяльності в праці, навчанні, спорті однозначно визначався комплексом природних особливостей людини, то задача опису його детальної структури, класифікації і навіть передбачення його особливостей була б відносно простою. Однак такого індивідуального стилю просто не існує. Якщо ж під індивідуальним стилем розуміти інтегральний ефект взаємодії людини з предметним і соціальним середовищем, то більш нагальною трохи інша задача, а саме — в кожному конкретному випадку уміти швидко розпізнати, де є чи де повинен бути сформований індивідуальний стиль, під яким розуміється якась (не обов’язково всеосяжна) система індивідуально-своєрідних прийомів і способів вирішення задачі (буде задача руховою чи гностичною, чи буде вона припускати взаємодію з речами або людьми, чи буде пов’язана з однократними або повторюваними різноманітними чи монотонними діями, чи вимагатиме окремих реакцій або реакцій складного ієрархічного плану поведінки — усе це залежить від збігу обставин).

Найбільш загальний шлях, що веде до ситуацій, де наявний чи можливий індивідуальний стиль, полягає в наступному.

Необхідно виділити, визначити конкретну систему «суб’єкт-об’єкт» і визначити той бажаний стан, до якого вона повинна прийти (інакше кажучи, указати мету керування).

Виділити якнайбільше істотних умов, від яких залежить досягнення бажаного результату. Виділити такі керуючі впливи, у відношенні яких яка-небудь типологічна властивість чи сполучення властивостей є по своєму біологічному змісту протидіючим фактором (наприклад, частому переключенню уваги протидіє інертність, швидкості реагування, тривалому підтримуванню уваги в монотонній обстановці — рухливість і т.п.).

Крім того, виділити і такі особливості діяльності, у відношенні яких визначені типологічні особливості є сприятливим чи хоча б нейтральним (явно не протидіючим) фактором.

Після того як усе це зроблено, залишається шукати шляхи управління формуванням індивідуального стилю за рахунок конструювання необхідних елементів прибудови до його ядра. Формування індивідуального стилю просуває особистість на усе більш високі рівні здійснення діяльності, а отже, і сприяє обґрунтованої реалізації принципу «від кожного по здібностях».

1.3. Поняття особистості і індивідуальності як невід’ємні складові індивідуалізації навчання у вищій школі.

У сучасній дидактиці для розкриття змісту індивідуальної форми навчання вживаються поняття «індивідуалізація навчання», «індивідуалізоване навчання», «індивідуальний підхід» та інші. У педагогічній енциклопедії поняття «індивідуалізація навчання» визначається як «організація навчального процесу, коли вибір засобів, заходів, темпу навчання ураховує індивідуальні особливості у навчанні». В. Володько так визначає поняття «індивідуалізація навчання»: «це організація такої системи взаємодії між учасниками процесу навчання, коли якомога повніше враховуються і використовуються індивідуальні можливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового розвитку та гармонійного вдосконалення особистісної структури, відбувається пошук засобів, що компенсували б наявність недоліків і сприяли формуванню індивідуальної особистості». В дослідженнях В.А. Крутецького, М.В. Ляховицького, С.Ю. Ніколаєва «індивідуалізація навчання» трактується як максимальне наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли кожен студент працює у зручному для нього темпі, манері що відповідають його загальній підготовці, здібностям, обсягу оперативної пам’яті, рисам характеру та емоційному стану. З точки зору психології, мабуть, можна сказати, що індивідуальна форма навчання у вищій школі — це форма організації навчальної діяльності, яка повністю ґрунтується: на вивченні студента як індивідуальності; на врахуванні його індивідуальних здібностей, нахилів і відмінностей; на розвитку його як особистості. Щоб підготувати сучасного вчителя як самостійну особистість, яка б відповідала всім вимогам нашого сьогодення, яка була б здатна до самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації відповідно до вимог розвитку суспільства, освіти, не можна не враховувати індивідуальні особливості студента, створення умов для розвитку і вдосконалення його психолого-фізіологічних задатків. Тому, все це ще раз наголошує на необхідності індивідуалізації навчального процесу у вищій школі, який забезпечить реалізацію всіх цих вимог. Говорячи про індивідуалізацію навчання у вищій школі, ми постійно звертаємося до понять індивідуальності та особистості, які не є тотожними. З філософської точки зору поняття особистості пов’язане з більш глибокою суттю людського роду і в той же час з найбільш суттєвими індивідуальними особливостями конкретної людини. Індивід лише тоді стає особистістю, коли включається в систему існуючих суспільних відносин, набуваючи нову якість, стаючи елементом суспільства. В психології термін «особистість» використовується у різному розумінні, в залежності які понятті в себе включає. Г. Оллпорт визначає поняття особистості як «життєво формуюча, індивідуально своєрідна сукупність психофізіологічних систем — рис особистості, якими визначається своєрідність для даної людини мислення і поведінка». З точки зору прихильників діяльнісного підходу в психології, особистість розглядається як найбільш повне вираження суб’єктивного полюсу діяльності, яка породжується діяльністю і системою відношень з іншими людьми.

Основними властивостями особистості є:

 • Здібності;
 • Темперамент;
 • Характер;
 • Емоції і почуття;
 • Мотивація;
 • Воля.

Кожна людина будує свою особистість сама в процесі активної діяльності та спілкування з іншими людьми. Для студента основним видом діяльності є навчання, яке є одним із важливих чинників становлення студента як особистості. Але кожен студент є неповторною єдністю фізіологічних і психологічних якостей.

Щодо розгляду поняття індивідуальності, то існує два підходи трактування його сутності. Прихильники першого підходу пропонують розглядати індивідуальність як сукупність неповторно своєрідних рис та особливостей людини, що відрізняє її від інших людей або сукупність властивостей і особливостей кожної істоти, що відрізняють її від інших істот того ж виду.

Прихильники другого підходу індивідуальність розглядають як особистість з притаманними тільки їй унікальними своєрідними характеристиками, як певний напрям розвитку особистості, що супроводжується появою нових властивостей внаслідок комплексу причин.

П.П. Блонський розглядав індивідуальність як певну комбінацію окремих ознак, отриманих по спадковості. Дані ознаки він розділяв на домінуючі і підлеглі. За його теорією, якщо вроджені задатки не розвивати під впливом того чи іншого подразника, то вони атрофуються.

На початку ХХ століття на основі науково-експериментальних фактів було досліджено, що розвиток індивідуальності здійснюється поступово і послідовно, він не є прямолінійним, може допускати відхилення і зупинки; існує нерозривний зв’язок між духовними і фізичними особливостями, а також між окремими сферами психічного — емоційною, вольовою, розумовою; різні аспекти психічного розвиваються неоднаково за темпами та енергією, завдяки різним причинам.

За теорією А.В. Петровського індивідуальність визначається як одна із сторін особистості, під якою розуміється неповторна сукупність психологічних особливостей людини. Дана сукупність включає в себе «характер, темперамент, особливості психічних процесів, почуття та мотиви діяльності, сформовані здібності».

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що особистість і індивідуальність взаємопов’язані між собою. Так, О.Г. Асмолов у своїй фундаментальній теорії характеризує рушійні сили та умови розвитку особистості, в яких вирізняються ті глибинні новоутворення, що є свідченням народження індивідуальності в процесі розвитку особистості.

Виходячи з того, що основним видом діяльності студентів є навчання, в процесі якого формуються не тільки знання, уміння і навички, але й одночасно здібності, настанови, вольові та емоційні якості, в яких бере участь і розвивається особистість як ціле, як єдність усіх сторін і якостей. Тому, говорячи про розвиток особистості в процесі навчальної діяльності, ми насамперед маємо на увазі саморозвиток студента. За цих умов індивідуалізація навчання у вищій школі створює всі можливості, які сприяють розвитку студента як індивідуальності і становленню його як особистості.

1.4. Індивідуальний підхід як принцип психолого-педагогічної діяльності.

Індивідуалізація навчання — розглядається також як суто дидактичний принцип, що зумовлює необхідність в процесі навчання бачити кожного студента. Індивідуалізація процесу навчання у вищій школі розглядається як організація навчальної діяльності під час якої враховуються індивідуальні відмінності студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання. Подібно до суті індивідуалізації процесу навчання визначається і сутність поняття індивідуальний підхід. Принцип індивідуального підходу є провідним принципом розвитку індивідуальності студента. Питанням індивідуального підходу займалися провідні вчені О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, В.К. Котирло, Г.О. Люблінська, В.М. Мясищев, Д.Ф. Ніколенко, Л.М. Проколієнко, Д.Б. Ельконін, П.Р. Чамата та інші. Так, Г.С. Костюк розглядає індивідуальний підхід, як складову методики навчальної діяльності. Також, автор переконує, що не можна не враховувати індивідуальну своєрідність кожного учня і орієнтуватися на середнього учня, не звертати увагу на труднощі, які виникають під час навчання. Але разом з тим наголошується на тому, що не можна індивідуальний підхід зводити до пристосування навчання до індивідуальних особливостей учнів, відповідно їх скеровувати, забезпечувати максимальний розвиток нахилів, здібностей. Аналізуючи сказане, ми можемо із впевненістю сказати те ж саме стосується і вищої школи. Тобто, під час організації навчального процесу у вищій школі, викладач повинен враховувати індивідуальну своєрідність кожного студента, але не пристосовувати навчання до індивідуальних особливостей студентів. Викладач так повинен організувати навчальну діяльність, щоб досягти поставлених результатів кожним студентом, розвивати його здібності і нахили, спонукати його до творчої пізнавальної самостійної діяльності у здобутті необхідних знань.

У сучасному тлумаченні індивідуальний підхід розглядається психолого-педагогічний принцип, що передбачає таку організацію педагогічного впливу у навчальному процесі, яка б враховувала індивідуальні особливості учня чи студента. На думку В.У. Кузьменко, «індивідуальний підхід — це більш вузьке поняття, аніж індивідуалізація, один з провідних (але не єдиний) принципів педагогічної діяльності, які забезпечують стратегію індивідуалізації. Індивідуальний підхід полягає у гнучкому використанні педагогами інтегрованої та різноманітної системи засобів, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, яка враховує цілісну картину індивідуального розвитку кожної дитини» .Індивідуальний підхід у навчанні розглядається як вибір викладачем різних форм, методів, засобів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності кожного студента. Під індивідуалізацією розуміють вдосконалення самостійної навчальної діяльності у відповідності до індивідуальних здібностей студента, яка обов’язково контролюється, корегується викладачем. Використовуючи індивідуальний підхід, викладач має більше можливостей враховувати індивідуальні особливості студентів, що сприятиме ефективному підбору та використанню таких методів, засобів і прийомів навчальної діяльності, які забезпечили б високий рівень засвоєння навчального матеріалу та розвиток студента, як особистості.

Розділ 2. Емпіричне дослідження.

2. Психологічні аспекти врахування темпераменту студентів в процесі навчально-виховної роботи на прикладі студентiв університету м. Києва. Дослідження — проведення тесту — «Формула темпераменту».

Освіта і навчання є основними, хоч і не єдиними шляхами виховання особистості. Чим свідоміше й активніше відбувається процес оволодіння знаннями, тим більше зростає значення цих знань у формуванні наукового світогляду кожної людини. Але навчальна діяльність ніколи не буває справою чистого інтелекту. Навчання успішно досягає своїх освітніх і виховних цілей за умов, якщо в ньому враховується залежність його можливостей від індивідуальних особливостей кожного окремого суб’єкта навчальної діяльності.

Здійснюючи індивідуальний підхід до особистості студента в навчально-виховній роботі, обов’язково необхідно враховувати саме тип темпераменту, знати особливості його прояву, з метою досягнення найбільших успіхів у вихованні майбутніх фахівців та формуванні позитивного ставлення до навчання у вищій школі.

Зазвичай, ми маємо справу з переважними, тобто домінуючими особливостями типу вищої нервової діяльності, оскільки люди з класично виявленими темпераментами зустрічаються дуже рідко.

2.1. Тест — Формула темпераменту.

Темперамент — одна з важливіших вроджених характеристик індивіда. Широко відомі 4 основних:

1. сильний, рухливий, врівноважений (сангвінік);

2. сильний, рухливий, неврівноважений (холерик);

3. сильний, інертний, врівноважений (флегматик);

4. слабкий, неврівноважений , чуйний (меланхолік).

Одначе в «чистому вигляді» не зустрічається жоден з цих темпераментів. В кожній людині присутні у певній пропорції усі 4 основних темпераменти (дуже рідко — 3).

Слово « темперамент» має латинське походження і дослівно означає «співвідношення частин». Якраз установити співвідношення 4 базових темпераментів для конкретної людини має за ціль запропонований нижче тест.

В його основі — 4 «паспорти»: холерика, сангвініка, флегматика, меланхоліка. «Паспорт», являє собою 19-20 характерних якостей даного темпераменту.

Темперамент після цього визначається за формулою, запропонованою А. Беловим.

Відмітьте ті характеристики, що підходять вам. Ви —

Холерик

непосидющі;

невитримані, запальні;

нетерплячі;

різкі й прямолінійні в відношеннях з людьми;

рішучі і ініціативні;

дехто вважає вас впертим;

винахідливі в суперечці;

працюєте ривками;

схильні до ризику;

незлопам’ятні та необразливі;

маєте швидку, палку, із плутаними інтонаціями промову;

неврівноважені і схильні до гарячності;

агресивний забіяка;

нетерпимі до недоліків;

маєте виразну міміку;

схильні швидко діяти і вирішувати;

невпинно прагнете до нового;

маєте різкі, рвучкі рухи;

наполегливі в досягненні поставленої мети;

схильні до різких змін настрою.

Сангвінік

веселі і життєрадісні;

енергійні і діловиті;

часто не доводите почату справу до кінця;

схильні переоцінювати себе;

здатні швидко охоплювати нове;

хитливі в інтересах і схильностях;

легко переживаєте невдачі і неприємності;

легко пристосовуєтеся до різних обставин;

з захопленням беретеся за будь-яку нову справу;

швидко остигаєте, якщо вона перестає вас цікавити;

швидко включаєтеся в нову роботу і швидко переключаєтеся з однієї роботи на іншу;

обтяжуєтеся одноманітністю, буденною, кропіткою роботою;

товариські і чуйні, не почуваєте скутості з новими для вас людьми;

витривалі і працездатні;

маєте голосне, швидке, виразне мовлення, яке супроводжується живими жестами, виразною мімікою;

зберігаєте самовладання в несподіваній, складній обстановці;

маєте завжди бадьорий настрій;

швидко засинаєте і пробуджуєтеся;

часто не зібрані, виявляєте поспішність у рішеннях;

схильні іноді сковзати по поверхні, відволікаєтеся.

Флегматик

спокійні і холоднокровні;

послідовні і докладні в справах;

обережні і розважливі;

умієте чекати;

не любите даремно говорити;

маєте спокійне, рівномірне мовлення з зупинками, без різко виражених емоцій, жестикуляції і міміки;

доводите почате діло до кінця;

не розтрачуєте даремно сил;

чітко додержуєтеся виробленого розпорядку життя, системи в роботі;

легко стримуєте пориви;

малосприйнятливі до схвалення і осудження;

незлісні, виявляєте поблажливе відношення до шпильок у свою адресу;

постійні у своїх відносинах і інтересах;

повільно включаєтеся в роботу і переключаєтеся з однієї справи на іншу;

рівні у відносинах із усіма;

любите пунктуальність у всьому;

с труднощами пристосовуєтеся до нової обстановки;

маєте витримку.

Меланхолік

соромливі і сором’язливі;

ніяковієте в новій обстановці;

утрудняєтеся установити контакт із незнайомими людьми;

не вірите у свої сили;

легко переносите самотність;

почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах;

схильні уходити в себе;

швидко стомлюєтеся;

маєте слабке, тихе мовлення, іноді знижене до шепоту;

мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника;

вразливі до слізливості;

надзвичайно сприйнятливі до схвалення і осудження;

висуваєте високі вимоги до себе і до навколишніх;

схильні до підозрілості, помисливості;

болісно чутливі і легко ранимі;

надзвичайно уразливі;

потайливі і нетовариські, не ділитеся ні з ким своїми думками;

малоактивні і боязкі;

безмовно покірні;

прагнете викликати співчуття і допомогу в навколишніх.

Результат тесту полягає в чесних відповідях самому собі на запитання, які характеризують твій темперамент. Визначається за кількістю позитивних стверджень за кожним пунктом. Дослідження проводилось серед групи студентів факультету лінгвістики і права одного із університетів м. Києва. Взяти участь виявили бажання 49 чоловік: 20 жіночої статі, 29 — чоловічої.

За відповідями на опитування стали відомі такі дані:

Тип темпераменту

Кількість студентів

%

Холерик

16

12,24

Флегматик

13

26,53

Сангвінік

16

32,65

Меланхолік

14

28,57

Резолюція.

Студенти, з домінуючим холеричним типом темпераменту, помітні вже при першій зустрічі з ними. На заняттях вони здебільшого неспокійні, довго не можуть зосередити увагу, її відвертає найменший подразник. Переважання процесів збудження над процесами гальмування, що властиві даному типу нервової діяльності, яскраво проявляються у нестриманості, підвищеній емоційності, прямолінійності. Звідси і виразна міміка, різкі жести, поривчасті рухи.

Для таких студентів характерна велика активність та енергія, що позитивно впливає на навчальну діяльність та робить холеричний темперамент соціально цінним, особливо, якщо їм наділені люди, які мають серйозні наміри великого суспільного значення. Дані студенти в умовах, що вимагають швидких та рішучих дій, проявляють себе з позитивної сторони: швидко розуміють сутність питання чи проблеми та знаходять необхідні рішення, проявляють ініціативу, діють з великим емоційним підйомом. Такі студенти ефективно працюють за умов неординарності дій, зміни способів або типів роботи.

Негативну оцінку студенту-холерику припустимо застосовувати в дуже енергійній формі та настільки часто, наскільки це необхідно для поліпшення його навчання.

Викладач повинен враховувати надмірну рухливість таких студентів, саме він може визначити оптимальний та потрібний темп заняття.

Студенти-сангвініки легко переключаються з одного виду діяльності на інший але не люблять одноманітної роботи. Вони контролюють свої емоції, активно контактують з оточуючими та швидко пристосовуються до нових обставин. Такі студенти швидко виконують поставлені перед ними завдання, але можуть швидко та легко про них забути, якщо зацікавляться новими. Тому викладач повинен творчо підходити до підбору завдань для студентів даної категорії, з метою підтримання цікавості та високого рівня працездатності, а також ставити нові, цікаві завдання, які б вимагали від студентів зосередженості та високо рівня концентрації уваги.

Взагалі, І.П. Павлов сангвінічний темперамент визнав як найбільш досконалий.

Студенти-флегматики спокійні, врівноважені, повільні у рухах, мало енергійні. Таких студентів рідко можна побачити схвильованими, їм не притаманні афективні прояви особистості. Перш ніж приступити до виконання певного завдання студент певний час обмірковує свої дії, прийняті рішення виконує витримано, спокійно. Студентів даної категорії необхідно залучати до активної діяльності і зацікавлювати, а також не бажано переключати з одного виду діяльності на інший.

Студенти-меланхоліки уникають надмірного спілкування та почувають себе дискомфортно, коли потрапляють у нові обставини чи ситуації. Все нове та незвичайне у таких людей викликає гальмівний стан. Проте, у сприятливій обстановці, такі студенти почувають себе спокійно та працюють дуже продуктивно.

Для оптимізації навчальної діяльності студента-меланхоліка необхідно вчасно оцінити його успіхи, рішучість, волю, а негативну оцінку слід використовувати з великим застереженням, пом’якшуючи її негативні дії.

Важливо пам’ятати про те, що від темпераменту залежить, як саме людина реалізує свої дії, і не залежить — їх змістовна частина.

Індивідуальний підхід до студентів — це важлива складова частина методики навчально-виховної роботи викладача.

Передумовою ж здійснення індивідуального підходу є знання індивідуальних особливостей кожної окремої особистості.

Ігнорування типологічних особливостей центральної нервової системи студента не принесе користі ні викладачам, ні батькам, ні, насамперед, особистості самого студента, що розвивається.

Уміння індивідуально підходити до кожного суб’єкта навчальної діяльності під час роботи з ним є важливою та невід’ємною якістю педагогічної майстерності викладача. У методичній роботі вищої школи потрібно більше уваги приділяти саме питанням індивідуального підходу до студентів з метою досягнення найвищої результативності в процесі навчально-виховної роботи.

Висновки.

Тобто можна зробити висновки, що серед студентів, які брали участь в дослідженні переважають холерики і сангвініки за темпераментом, а також змішані типи, де за тестуванням набрали однакову кількість позитивних відповідей і самохарактеризували себе як змішані типи.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах повинен організовуватися з урахуванням таких якостей, що дасть можливість забезпечити високий рівень пізнавальної активності студентів, досягти намічених результатів у навчанні. Педагог має створити оптимальні умови для розкриття можливостей особистості студента, зокрема шляхом довірливих стосунків між самими студентами та викладачем, що мобілізує їх творчий потенціал, формує впевненість у своїх силах і, таким чином, зумовить процес інтенсивного засвоєння матеріалу, викличе стійкий інтерес до вивчення навчальної дисципліни. Студенти працюючи індивідуально, постійно зустрічатимуться з інформацією, яка має безпосереднє відношення до їх майбутньої спеціальності, то відповідно будуть достатньою мірою вмотивованими і матимуть досить міцний стимул до виконання поставлених завдань. Але дуже важливим є і характер самого завдання. Коли студенти впевнені, що виконують не просто звичайну навчальну роботу, а таку, якою вони будуть займатися в майбутньому, від якості виконання якої залежатиме рівень їх кваліфікації, професіоналізм, — підвищуватиметься їх зацікавленість, мотивація, відзначатиметься більш серйозне й відповідальне ставлення до самостійного навчання.

Ні вибір вправ, ні засобів і форм не забезпечить успіху, якщо не буде враховано, у яких стимулюючих формах педагогічного спілкування будуть викладатися студентам знання і як буде організований процес вироблення умінь і навичок.

Провідним принципом розвитку індивідуальності вважається принцип індивідуального підходу, сутність якого полягає у врахуванні та вивченні індивідуальних відмінностей студентів.

Резюме.

Дана курсова складається із двох розділів, в першому теоретичному розділі розкривається суть поняття темпераменту, а також історія вчень про темперамент висвітлюються такі питання:

Поняття особистості і індивідуальності як невід’ємні складові індивідуалізації навчання у вищій школі.

Індивідуальний підхід як принцип психолого-педагогічної діяльності.

У другому практичному розділі ми зробили дослідження, яке дало нам змогу визначити типи темпераментів студентів, які взагалі бувають темпераменти, як вони їх проявляються і впливають на студентів, і що треба зробити для того, щоб врахування темпераменту студентів в процесі навчально-виховної роботи могло покращити сам навчальний процес Усі опитувані: студенти жіночої і чоловічої статі.

Серед опитуваних студентів (49 чоловік): 20 жіночої статі, 29 — чоловічої.

Холериків — 16 чол. — 12,24%

Флегматиків — 13 чол. — 26,53%

Сангвініків — 16 чол. — 32,65%

Меланхоліків — 14 чол. — 28,57%

Результати даного дослідження дають змогу побудувати навчальний процес у вищих навчальних закладах з урахуванням неоднакових якостей різних темпераментів, що дасть можливість забезпечити високий рівень пізнавальної активності студентів, досягти вищих результатів у навчанні.

Список використаних джерел:

1. Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. — М.: Просвещение, 1968.

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. — М.: Наука, 1977.

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — Л.: Изд. Ленинградского университета, 1968.

4. Батищева И.Р., Александров Д.Н. Мотивация и интеллектуальная самостоятельность студентов в процессе обучения иностранному языку во втузе // Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в вузе: Межвуз. сб. научн. тр. — Пермь: Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького, 1983.

5. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. — М., 1972.

6. Володько В.М. Індивідуалізація процесу навчання як принцип неперервної педагогічної освіти / Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції у 6-ти книгах. — Чернівці: Митець, 1996. — кн.. 5.

7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Заг. Ред. Л.М. Проколієнко. — К.: Рад. школа, 1989.

8. Крутецький В.А. Психология: Ученик для учащихся педучилищ. — М.: Просвещение, 1980.

9. Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.

10. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. — Пермь, 1971.

11. Немов Р.С. Психология: Учеб. Пособие для уч. Педучилищ, студентов пед. ин-тов и работников системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров. — М.: Просвещение, 1990.

12. Общая психология / под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

13. Онучак Л.В. Педагогічні умови організації самостійної поза аудиторної роботи студентів економічних спеціальностей. Автореф. дис. канд. пед. наук, 13.00.04. — К., 2002.

14. Педагогічний словник / За ред. Ярмаченка М.Д. — К.: Педагогічна думка, 2001.

15. Пойа Д.М. Математическое открытие. — М.: Наука, 1970.

16. Семенов И.М. Индивидуальность. Большая советская енциклопедия. Т. 10. — М.: Изд. Сов. Энциклопедия, 1972.

17. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования от деятельности к личности. — К., 1994.