Темперамент, його властивості та корекція (курсова)

Курсова робота

Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх неповторну

індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення,

виявлені почуттів. Одні з них запальні, рухливі й веселі, інші-повільні,

спокійні й холодні, ще інші – дуже переживають, але свої почуття, кволі

й пасивні .Ці індивідуальні відмінності зумовлені їх темпераментом.

ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. temperamentum – устрій, узгодженість) –

сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує

динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в її

діяльності і спілкуванні.

Динаміка психологічної діяльності залежить не тільки від

темпераменту, а й від мотивів, які спонукають людину до діяльності, та

від її психічного стану. Так, належно від типу темпераменту за наявності

інтересу до певної діяльності людини працює енергійніше, швидше, а за

відсутності – повільніше, в’яло. У будь-якої людини горе може викликати

моральне і фізичне знесилення.

Щоб відрізнити індивідуальні особливості поведінки, зумовлені

темпераментом, від тих, які породжені мотивами і психічними станами

,треба врахувати, що :

на відміну від мотивів і психічних станів ті самі властивості

темпераменту виявляються в однієї людини в різних видах діяльності –

грі, навчанні, праці, спорті;

властивості темпераменту є стійкими і постійними протягом тривалого

відрізка часу або навіть усього життя;

різні властивості темпераменту в людини поєднується між собою не

випадково, а закономірно і утворюють стійку структуру, що характеризує

його тип.

Темперамент забарвлює всі психічні прояви індивіда, впливаючи на

темп рухів і мови, перебігу емоцій та мислення. Однак від нього не

залежать ні інтереси, ні соціальні установки, ні моральна вихованість

особистості. Він обумовлює характер перебігу психічної діяльності, а

саме: швидкість виникнення і стійкість психічних процесів, їх психічний

темп ритм, інтенсивність психічних процесів і спрямованість психічної

діяльності на певні об’єкт

2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО ТЕМПЕРАМЕНТ

Існування індивідуальних відмінностей у психічній діяльності людини

5 стр., 2216 слов

Опросник структуры темперамента (методика В.М.Русалова)

Ваши ответы не будут никому демонстрироваться.  Опросник ОСТ Подвижный ли Вы человек? Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор? Предпочитаете ли Вы уединение большой компании? Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности? Ваша речь обычно медленна и нетороплива? Ранимый ли Вы человек? Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поссорились с друзьями? В свободное время ...

було помічено давно. Першу спробу з’ясувати їх причини зробив

давньогрецький лікар Гіппократ ( V – IV ст.. до н. е.).

Ґрунтуючись на

тодішній матеріалістичній філософії, що визначала чотири основні начала

( землю, воду, вогонь і повітря) і пов’язувала з ними чотири властивості

(твердість, рідинний стан, тепло і холод ), він за аналогією

стверджував, що тіло людини теж складається з чотирьох

елементів-гуморів, соків: крові(тепла), слизу(холоду), чорної

жовчі(вологості) і жовтої жовчі(сухості).

Поєднанням цих соків,

красисом, пояснював усі особливості організму.

Флегматичний тип, вважав Гіппократ, зумовлений переважанням у

красисі слизу (phlegma).

Для людей цього типу властиві сповільненість

дій, важке переключення на іншу діяльність, емоційна невиразність.

Переважання жовтої жовчі ( chole ) визначає холеричний тип, якому

властиві велика енергійність і активність, поривчастість рухів,

нестримність у діях.

Домінування крові ( sanguis ) визначає сангвінічний тип, який

відзначається великою активністю та емоційністю, багатою мімікою,

барвистою мовою, швидкими рухами і легким пристосуванням до оточення.

Меланхолійний тип характеризується переважанням чорної жовчі

(melas chole), і йому властиві мала активність, уповільненість у діях,

швидка втомлюваність.

Учення Гіппократа розвивав давньоримський лікар Галео (ІІ ст.), який для

позначення поняття > використав

латинський термін > (temperamentum ), що означав

узгодженість, устрій, правильне співвідношення частин. За його

твердженнями, кожна людина належить до одного з тринадцяти

темпераментів.

Наївна гуморальна (рідинна) теорія темпераменту існувала тривалий

час, хоч і не давала правильного пояснення фізіологічних основ

властивостей людини.

Аристотель вважав, що темперамент залежить від якості крові людини

(густини і теплоти).

Ця точка зору була підтримана в пізніші часи у

працях німецького психіатра і психолога Ернеста Кречмера (1888 – 1964)

та інших дослідників.

Цікаві думки щодо природи темпераменту висловлював німецький

філософ Іммануїл Кант (1724 – 1804), стверджуючи, що сангвінічний

темперамент характеризується швидкою зміною емоцій за незначної їх

глибини, холеричний – гарячковістю, поривчастістю дій і вчинків, а

меланхолійний – глибиною і тривалістю переживань, флегматичний –

повільністю і спокійністю.

В. Вузд трактував темперамент як індивідуальну схильність до

ефектів. Холериків і меланхоліків він зарахував до групи із сильними

афектами, а в сангвініків і флегматиків відзначав слабкі афекти.

Гуморальний підхід не зміг розкрити природу темпераменту. Тому на

зміну його в XIX – XX ст. Прийшли нові теорії, автори яких намагалися

знайти фізіологічні основи темпераменту в морфологічних особливостях

людської голови (Ф. Галль), у товщенні нервових волокон

( В. Бехтерев ), у особливостях будови організму, його конституції (Е.

12 стр., 5792 слов

Реферат темперамент на українській мові

... 3 темпераменти. Отже, під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляючись у різноманітній діяльності незалежно від її змісту. ... почуттів Кант відніс: А) сангвінічний і В) його протилежність - меланхолійний. Перший має особливість, що на відчуття виявляється швидкий і сильний вплив, але ...

Кречмер, Вільям Шелдон (1899 – 1977) та ін.)

3. ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТЕМПЕРАМЕНТ

Уперше науковий підхід до з’ясування фізіологічних основ

темпераменту застосував І. Павлов у своєму вченні про типи вищої

нервової діяльності у тварин і людини.

Ці основи він вбачав у особливостях функціонування кори великих півкуль

головного мозку, її умовнорефлекторній діяльності. Спираючись на

експериментальні дані, він показав, що нервові процеси у корі головного

мозку характеризується певними властивостями, які у своєму поєднанні

утворюють типи вищої нервової діяльності (типи нервової системи).

Такими

властивостями є сила, врівноваженість і рухливість процесів збудження і

гальмування. Сила нервової системи виявляється в її здатності

витримувати сильні тривалі або часто повторювані збудження, не

переходячи в стан гальмування. Урівноваженість нервових процесів – це

рівень балансу між процесами збудження і гальмування. Не завжди ці

процеси відповідають один одному. Ступінь урівноваженості може бути

різним. Рухливість нервових процесів визначається легкістю переходу від

збудження до гальмування і навпаки.

Певне поєднання цих властивостей утворює тип нервової системи.

Павлов виділив чотири їх види:

  • сильний, неврівноважений;
  • сильний, урівноважений, рухливий;
  • сильний, урівноважений, інертний;
  • слабкий.

На його думку, ці типи вищої нервової діяльності відповідають

чотирьом типам темпераментів: холеричному, сангвінічному, флегматичному

і меланхолійному. Він вважав темперамент найзагальнішою характеристикою

кожної людини, яка накладає відбиток на всю її діяльність.

Якщо схематично подати поєднання властивостей нервової системи (рис.

4), то можна побачити неповному такої класифікації. Сильний тип нервової

системи є достатньо розчленованим, а слабкий – ні, врівноваженість

виявилася розчленованою, а неврівноваженість залишалася без зміни.

Очевидно, логіка дослідження повинна була б вимагати довершення такої

схеми.

Б. Теплов і В. Небилицин, продовжуючи вивчати властивості нервових

процесів на основі електроецефалографічних методик і статистичного

оброблення експериментальних даних, довели, що деякі індивідуальні

особливості умовних рефлексів у людини пов’язані між собою. Кожна така

взаємопов’язана система індивідуальних особливостей залежить від однієї

загальної причини, а саме, від певної властивості нервової системи.

Наприклад, від сили процесів збудження і гальмування залежать

ступінь згасання умовних рефлексів, різниця в силі умовної реакції на

сильний і слабкий подразники, вплив стороннього подразника на чутливість

до основного подразника. Вони виділили чотири основних властивості

нервової системи:

динамічність – характеризує легкість і швидкість утворення мозковими

структурами нервових процесів під час формування умовних реакцій

збудження чи гальмування;

  • лабільність (лат. labilis – нестійкий) – характеризує швидкість

виникнення і згасання процесів збудження;

13 стр., 6274 слов

Психологія людини та її безпека

... Павлова про те, що головну роль у походженні темпераменту відіграє не конституція, а тип нервової системи. Тип нервової системи відрізняється від темпераменту. Адже від однакової властивості нервової системи залежить одночасно багато властивостей темпераменту. Так, сила збудження зумовлює ...

  • сила;
  • рухливість.

Фізико-хімічну природу цих властивостей ще не з’ясовано.

У дослідженнях Теплова і Небилицина показано, що психологічна

характеристика темпераменту загалом пов’язана не з однією властивістю

нервової системи, а з їх поєднанням, тобто з типом нервової системи.

Аналогічно встановлено, що кожна властивість темпераменту залежить не

від однієї, а від декількох властивостей нервової системи. Нині знайдено

зв’язок цілісної характеристики темпераменту і окремих його властивостей

лише з чотирма типами нервової системи. Оскільки ці типи є спільними для

людини і тварин, то їх називають загальними. Отже, фізіологічною основою

темпераменту є загальний тип нервової системи.

За твердженням В.Небилицина, відповідно до виділених чотирьох

параметрів люди повинні репрезентувати не менше 12 типів нервової

системи.

Російський психолог Вольф Мерлін (1892-1982) вважав, що

темперамент треба вивчати як суто психічне явище з урахуванням зв’язків

із властивостями нервової системи. Тоді його можна було б

характеризувати за допомогою понять “сензитивність”, ”реактивність”,

”активність”, ”темп реакцій”, ”пластичність”, ”екстраверсія”,

”інтроверсія” й ”емоційність”.

Сензитивність (лат. Sensibilis – чутливий) визначається

найменшою силою зовнішніх впливів, необхідною для виникнення психічної

реакції людини. Сензитивність визначає мінімальну силу подразника, що

викликає у людини ледве помітне відчуття. Високосензитивні люди є дуже

вразливими, сором’язливими, замкнутими, тривожними. Їм властива висока

вимогливість до себе і занижений рівень домагань. Низькосензитивним

особам властиві протилежні риси.

Реактивність залежить від характеру емоційної реакції індивіда

на зовнішні та внутрішні впливи. Високореактивні люди є імпульсивними.

Вони починають діяти під впливом обставин, без належного їх усвідомлення

й оцінки. Малореактивні – завжди помірковані, стримані, намагаються

оцінити наслідки своїх дій.

Активність характеризується енергією впливу людини на

навколишній світ і подолання перешкод на шляху до мети. Активна людина

завжди чимось зайнята, постійно рухається, стрімка у своїх діях і

мовленні. Пасивній людині притаманні апатія і бездіяльність.

Темп реакцій виявляється у швидкості перебігу різних психічних

явищ: часі запам’ятовування, швидкості прийняття рішень тощо.

Пластичність – показник гнучкості, легкості пристосування людини

до нових умов. Особи з великою пластичністю легко і швидко

пристосовуються до нових людей і обставин, змінюють вид діяльності,

менше конфліктують із колегами. Ригідність (лат. rigidus – твердий,

заціпенілий) це показник інертності, нечутливості до зміни зовнішніх

впливів.

Екстраверсія та інтроверсія розрізняються тим, що більше впливає

на реакцію людини – зовнішні враження у певний момент (екстраверти) чи

образи, уявлення, думки, пов’язані з минулим і майбутнім (інтроверти).

Екстравертам властива імпульсивність у діях, ініціативність,

19 стр., 9167 слов

Темперамент та індивідуальний стиль діяльності

... і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту. Аналіз внутрішньої структури темпераменту представляє значних труднощів, обумовлені відсутністю в темпераменту (у його звичайних психологічних характеристиках) єдиного змісту і єдиної системи ... без радості, навряд чи побажає її іншому. Темпераменти діяльності. С. Холеричний темперамент людини запального характеру. Про нього говорять, що він гарячий, ...

комунікабельність, гнучкість поведінки. Інтроверти зосереджуються на

власних внутрішніх переживаннях і не цікавляться тим, що відбувається

навколо. Екстраверсія ґрунтується на сильному типі нервової системи,

інтроверсія – на слабкому.

Емоційність – властивість темпераменту, що вказує на швидкість

виникнення і перебігу емоцій. У емоційно не стійких людей, що легко

збуджуються, вони виникають швидко, є короткочасними і можуть легко

змінюватися на протилежні. Для емоційно стійких людей характерними є

повільне емоційне збудження і тривалість переживань.

Зазначені властивості темпераменту проявляються в актах людської

поведінки не ізольовано, а утворюють певну єдність. Це дає змогу чітко

відмежувати темперамент від інших психічних особливостей особистості –

її характеру, спрямованості чи інтелекту.

4. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ

Кожен тип темпераменту характеризується різним рівнем вираження

окремих властивостей і їх своєрідним поєднанням.

САНГВІНІК. Для сангвініка характерна підвищена реактивність. Він

бурхливо сміється навіть із незначного приводу або може дуже

розсердитися через дрібницю. Емоції виникають швидко, є сильними, але

нетривалими, легко змінюються на протилежні. Радість може швидко

перетворитися на гнів, чи навпаки. Цьому сприяє висока лабільність

нервової системи. Тому почуття, інтереси, настрої і прагнення дуже

мінливі. У колі друзів сангвінік завжди рухливий, веселий та

життєрадісний. Переважає у нього оптимістичний настрій. Має добре

розвинуту міміку й виразні рухи. По обличчю легко вгадується його

настрій, ставлення до людей і речей. Жваво відгукується на все, що

привертає його увагу.

Знижена сенситивність характеризується високими порогами

чутливості. Тому сангвінік часто не помічає слабких подразників або не

реагує на них. Він дуже ініціативний, енергійний і працьовитий. Його

цікавить усе нове. Тому з великим бажанням береться за нову справу,

віддається їй і може зробити багато, якщо справа виявилась для нього

цікавою. Якщо ж йому стало нецікаво, він починає нудьгувати і залишає

розпочату роботу, не завершив її.

Активність і реактивність збалансовані. Урівноваженість і

рухливість процесів збудження і гальмування в корі головного мозку

сприяють легкому утворенню тимчасових нервових зв’язків, їх

варіативності. Тому сангвініки легко пристосовуються до будь-якої нової

обстановки, легко зав’язують знайомства і вступають у спілкування з

новими людьми, швидко схоплюють усе нове, засвоюють нові знання, навички

і вміння. Їм властива висока кмітливість і гнучкий розум. Енергійні,

веселі й комунікабельні сангвініки швидко привертають увагу інших людей

і стають організаторами різних цікавих справ, лідерами різних компаній.

У них розвиваються хороші організаторські здібності. Сангвінік –

екстраверт. У більшості випадків його поведінку зумовлюють зовнішні

впливи, а не внутрішні переживання.

ХОЛЕРИК. У холерика висока реактивність і активність, причому

28 стр., 13876 слов

Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

... «психологічний клімат» Проблемі соціально-психологічного клімату в колективі ... діяльності людей, їх міжособистісні відносини. Він виявляється в таких групових ефектах, як настрій та колективна думка, індивідуальне самопочуття в колективі. ... в колективі 1.4 Форми прояву соціально-психологічного клімату в колективі 1.5 Види соціально-психологічного клімату в колективі та фактори які впливають на його ...

реактивність переважає над активністю. Неврівноваженість процесів

збудження і гальмування в корі великих півкуль може призводити до зриву

нервової системи з боку гальмування. Його підвищена емоційна збудливість

і неврівноваженість поведінки по-різному проявляються в житті. В одних

людей ці якості можуть реалізовуватися через неабияку наполегливість й

енергійність при виконанні завдань. В інших – спричинювати цілком

бурхливі афекти, конфліктність, нестриманість та агресивність.

Для холерика характерна циклічність у роботі. Він може цілком

віддаватися справі, енергійно долати труднощі на шляху до його мети – і

раптом припинити роботу. Так буває тоді, коли вичерпуються сили,

втрачається віра у свої можливості. Це є наслідком неврівноваженості

нервової системи. Як і сангвінік, має низьку сензитивність, тому часто

не помічає слабких подразників. Менша пластичність створює певні

труднощі у пристосуванні до нових умов життя, у налагодженні спілкування

з новими людьми. Постійне намагання нав’язати свою думку співрозмовнику,

категоричність у судженнях, нетерпимість до думки партнера звужують коло

його спілкування.

Значна ригідність сприяє стійкості інтересів і прагнень,

підвищує наполегливість у роботі. Разом із тим ригідність створює

труднощі при переключенні уваги і при переході з одного виду діяльності

на інший. Високий психічний темп виявляється у швидких, іноді

імпульсивних реакціях на подразники, різких поривчастих рухах, швидкій і

пристрасній мові. Холерик – екстраверт. Його поведінка переважно

зумовлена впливом зовнішніх обставин, а не внутрішніми переживаннями.

ФЛЕГМАТИК. Флегматику властиві мала сенситивність та

реактивність і висока активність. Тому він сповільнено реагує на

подразники. Емоції виникають у нього повільно, але відзначаються значною

силою, тривалістю, і стриманістю у зовнішніх проявах. Його важко

розсмішити чи розгнівити. Це емоційно стійкий тип. Урівноваженість і

часткова інертність нервових процесів дають йому змогу залишатися

спокійним за будь яких умов, стримувати свої пориви, завжди слідувати

встановленому розпорядку життя. За висловом І. Павлова, флегматик – це

спокійний, врівноважений, завжди рівний, упертий і наполегливий

працівник. Йому властиві велика зосередженість і працездатність. Через

малу рухливість нервових процесів має низький темп реакцій, йому важко

переключати увагу, а тому має значні труднощі при оволодінні новими

видами діяльності. Недостатньо впевнений у собі, тривожний, а значить,

малоактивний і безініціативний. Високу продуктивність праці виявляє при

виконанні добре освоєної (нерідко монотонної) роботи.

Висока ригідність створює певні проблеми в пристосуванні до нових

умов. За своєю природою флегматик інтроверт, а тому мало

комунікабельний. Йому важко знайомитися з новими людьми, знаходити теми

для спілкування. Має небагатослівну мову, тихий і часто невиразний

голос, збіднену міміку, повільні рухи.

5 стр., 2339 слов

Темперамент людини: типи і характеристика

... темпераменту. Він не пов'язував його з психічним життям людини і говорив навіть про темперамент окремих органів, наприклад серця, печінки. Але з часом з'явилися висновки про те, які психічні властивості ... у третього - переважання діяльності нервових центрів. Якщо ... Відповідно були виділені наступні типи темпераменту: сангвінічний (від лат. sanguis-кров), ... лише переключається з однієї роботи на іншу, а ...

МЕЛАНХОЛІК. Для цього типу темпераменту характерна слабкість

нервових процесів збудження і гальмування. Умовні рефлекси у нього

утворюються повільно і легко гальмуються. Меланхолійний темперамент,

писав І. Павлов, є явно гальмівним типом нервової системи. Висока

сенситивність зумовлена низькими порогами чутливості. Меланхолік дуже

вразливий, сором’язливий, легко ображається навіть із незначного

приводу, плаксивий, замикається в собі. Потрапляючи в нові умови,

розгублюється, не знає, як себе поводити, червоніє, і мовчить. У нього

виникає позамежне гальмування. Павлов називає меланхоліка аутичним типом

і пояснює його артизм тим, що у нього виникає страх нової обстановки.

АУТИЗМ (гр. Autos – сам) –хворобливий стан психіки людини, що

характеризується послабленням зв’язків із реальністю, зосередженістю на

власних переживаннях, створенням свого примарного світу.

Переживання меланхоліка є дуже стійкими і зовні слабо вираженими.

Це високо тривожний і невпевнений у собі тип. Важко знайомиться з

людьми, коло спілкування є дуже звуженим. Висока чутливість нервової

системи спричинює її швидке виснаження. Тому меланхолік мало

працездатний, швидко втомлюється. Проте якщо обстановка знайома і

спокійна, а діяльність добре освоєна, він може справлятися зі складними

завданнями. Особливо полюбляє спокійну, монотонну роботу.

У чистому вигляді ці типи темпераменту рідко зустрічаються в житті.

У більшості людей поєднуються властивості різних типів, а тому

найчастіше говорять про змішаний тип темпераменту. Немає хороших чи

поганих темпераментів. Кожен тип має свої позитивні аспекти і недоліки.

КЛАСИФІКАЦІЯ К.ЛЕОНГАРДА. Класифікація темпераментів, запропонована

І. Павловим, є лише однією з найбільш розроблених спроб вирішити цю

складну проблему. Існують і інші підходи. Так, К. Леонгард виділяє

чотири головних типи темпераменту на основі зіставлення типів

акцентуацій: гіпертимний, дистимний, афективно-лабільний і афективно-

екзальтований.

Для представників гіпертимного (гр. hyper-надміру і thymia-душа)

типу характерні висока активність, комунікабельність, ініціативність,

життєрадісність.

Людям із дистимним (лат. dis-префікс, що надае поняттю протилежний

або заперечний смисл, гр. thymia-душа, настрій, почуття) темпераментом

властива уповільненість дій, пасивна життєва позиція і знижена мовна

активність.

Афективно-лабільні люди є емоційно нестійкими, з різкими перепадами

настрою.

Афективно-екзальтований темперамент проявляють люди, які легко

захоплюються радісними подіями і впадають у відчай від сумних.

Запропоновані класифікації темпераментів є цікавими здебільшого в

теоретичному плані.

Водночас недостатня чіткість і неузгодженість характеристик кожного типу

створюють труднощі для їх практичного застосування.

5. ТЕМПЕРАМЕНТ І СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Будь-яка діяльність передбачає певні вимоги до психічних якостей

4 стр., 1980 слов

Психологічні властивості людини бжд

... ­достатність знань і досвіду) або фактори зовнішнього середовища. Отже, ті чи інші психологічні властивості людини (внутрішні фактори) впли­вають на її дії, вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності. ... у людей однаково виявляються обидва типи мислення, то відкри­вається широкий спектр діяльності: поєднання послідовності у роботі і, водночас, образне, цілісне, швидке сприйняття подій, ретельне ...

людини. Одні професії вимагають від виконавця неабиякої уважності, інші

  • швидкої реакції на зміну обставин або гнучкого мислення тощо. Ці

вимоги не можна змінити за бажанням, вони об’єктивно зумовлені змістом

самої діяльності.

Визначаючи динаміку діяльності, темперамент може по-різному

впливати на її продуктивність. У масових професіях ( будівельник,

електрик, токар, інженер та ін.) одні властивості темпераменту,

необхідні для успішної роботи, але слабо виражені у конкретного

працівника, можуть бути компенсовані за рахунок інших властивостей і

зумовлених ними прийомів роботи.

В умовах певної професійної діяльності від типу темпераменту

залежить стратегія підготовки людини до роботи і динамічний аспект її

виконання, але аж ніяк не успішність досягнення кінцевого результату.

Дослідженнями було встановлено, що продуктивність праці

ткальбагатоверстальниць безпосередньо не зумовлена такими властивостями,

як рухливість чи інертність. Так само мало впливають на результати

роботи водіїв автобусів сильний чи слабкий тип нервової системи. Отже, в

масових професіях властивості темпераменту, впливаючи на діяльність, не

визначають її продуктивності, оскільки одні властивості можуть бути

компенсовані іншими.

Існують спеціальності, якими не можна успішно оволодіти лише

завдяки компенсації одних властивостей іншими. Так, у професіях

космонавта, льотчика-випробувача, диспетчера аеропорту, оператора

швидкоплинних технологічних процесів, чия діяльність відбувається в

екстремальних умовах, пов’язаних із небезпекою, великою

відповідальністю, вимоги до психіки дуже великі. У них висока

тривожність, ригідність, низький темп діяльності не можуть бути

компенсовані іншими властивостями. Тому в цих випадках властивості

темпераменту визначають професійну придатність.

Щоб установити, чи відповідають властивості темпераменту вимогам

професії, здійснюють професійний відбір. Це спеціальна процедура

визначення професійної придатності, яку проводять на підставі

психологічної діагностики властивостей темпераменту.

Найпоширенішим способом пристосування темпераменту до вимог

діяльності є формування її індивідуального стилю. Однакового результату

діяльності можна досягти різним способом.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ – індивідуальна система прийомів

і способів дій, характерна для конкретної людини і доцільна для

досягнення успішного результату.

Індивідуальний стиль діяльності не з’являється стихійно, а поступово

виробляється протягом усього життя. Тобто людина вибирає й удосконалює

такі прийоми і способи виконання дій, які найбільше відповідають її

темпераменту. Важливою умовою формування індивідуального стилю

діяльності є зацікавлене, свідоме і творче ставлення до своєї роботи.

Тому найяскравіше він виявляється у творчих людей, майстрів своєї

справи.

Оволодіння властивостями власного темпераменту і їх компенсація,

формування індивідуального стилю діяльності розпочинається ще в дитячі

роки , відбувається під впливом навчання і виховання і завершується в

4 стр., 1795 слов

Темперамент людини

... Поняття темперамент людини >Темпераментом називається сукупність динамічних особливостей психічних процесів та правильної поведінки. До них належать швидкість реакції, індивідуальний темп роботи, швидкість ... реальні та, основою якої лежать уявлення про властивості нервової системи на роботах учених. >Сангвинический темперамент, очевидно, притаманний людей із сильної, динамічної, врівноваженій ...

умовах трудової діяльності людини.

Список літератури.

Белоус Б.Б. Темперамент и деятельность. – Пятигорск, 1990.

Голубева Е.А., Рождественская В.И. О психологических проявлениях свойств

нервной системы // Вопросы психологии. – 1976. – №5.

Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной

системы. – М., 1970.

Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от

типологических свойств нервной системы. – Казань, 1969.

Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. – М., 1969.

Павлов И.П. Мозг и психика: Избранные психологические труды. – Москва –

Воронеж, 1996.

Русалов В.М. Биологические свойства индивидуально-психологических

различий. – М., 1979.

Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент, характер, личность. – М., 1984.

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. – М., 1982.

Теплов Б.М. Избранные труды: В 2 томах. – М., 1985.

Трошихін В.О., Віленський Ю.Г. Темперамент…Що це? – К., 1966.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter